დეკანატი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

 

ფაკულტეტის დეკანი - პროფ. ირაკლი გაბისონია

დეკანის მოადგილე - პროფ. ჯემალ გაბელია

საგანმანათლებლო პროგრამების კურატორი - პროფ. მაია ყიფიანი

 

დეკანატი

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი - სალომე ფიფია

ბაკალავრიატის განყოფილება:

  1. ანა ანდრიაძე- მთ.სპეციალისტი
  2. მაია გაბისონია - მთ.სპეციალისტი
  3. მარინა მუშკუდიანი - მთ. სპეციალისტი
  4. ნათია ფაჩულია-მთ. სპეციალისტი

კურსდამთავრებულთა განყოფილება:

  1. ანა თათულაშვილი - მთ. სპეციალისტი

მაგისტრატურის განყოფილება:

  1. ეკა რუსიეშვილი - მთ.სპეციალისტი

დოქტორანტურის განყოფილება:

  1. ლალი კაკაშვილი- მთ. სპეციალისტი