დეკანატი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

 

ფაკულტეტის დეკანი – პროფ. ირაკლი გაბისონია

დეკანის მოადგილე – პროფ. ჯემალ გაბელია

საგანმანათლებლო პროგრამების კურატორი – პროფ. მაია ყიფიანი

 

დეკანატი

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი – სალომე ფიფია

ბაკალავრიატის განყოფილება:

  1. აკაკი მჭედლიძე – მთ. სპეციალისტი
  2. ანა გარსევანიშვილი – მთ.სპეციალისტი
  3. მაია გაბისონია – მთ.სპეციალისტი
  4. დოდო ჩიჩუა – სპეციალისტი
  5. მარინა მუშკუდიანი – არქივარიუსი

კურსდამთავრებულთა განყოფილება:

  1. ანა თათულაშვილი – მთ. სპეციალისტი

მაგისტრატურის განყოფილება:

  1. ეკა რუსიეშვილი – მთ.სპეციალისტი

დოქტორანტურის განყოფილება:

  1. ასმათ ძიმისტარიშვილი – სპეციალისტი