საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია: „თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი – პოლიტიკურ-სამართლებრივი გამოწვევები“

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია:
„თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი – პოლიტიკურ-სამართლებრივი გამოწვევები“

კონფერენცია ეძღვნება სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორების – ალფრედ კურატაშვილის, ნათელა მაისურაძის და ოთარ დავითაშვილის ხსოვნას

2022 წლის 27ივლისი / თბილისი, საქართველო

საერთაშორისო კონფერენციის მიზანია გააერთიანოს სამართალმცოდნეობის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტოლოგიის დარგში წამყვანი მეცნიერები და მკვლევრები, რომლებიც გაუზიარებენ ერთმანეთს თავის ცოდნასდა საშუალება ექნებათ განიხილონ დღეს მსოფლიოში არსებული გამოწვევები და თანამედროვე ტენდენციები.

კონფერენციის სექციები:
• სისხლის სამართალი
• კერძო სამართალი
• საჯარო სამართალი
• საერთაშორისო სამართალი
• ისტორია
• პოლიტიკა
• საერთაშორისო ურთიერთობები
• კულტუროლოგია
კონფერენციის რეგლამენტი:
კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, უკრაინული.
მოხსენების რეგლამენტი: 10-15 წუთი,
კონფერენციის მონაწილეთა დისკუსია -5 წუთი.
რეგისტრაციის და რეზიუმის წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 20 ივლისი
სრულიტექსტისგაგზავნისბოლოვადა: 2022 წლის10 აგვისტო
სამეცნიეროკრებულისგამოცემა: სექტემბერი-ოქტომბერი

რეზიუმეს წარდგენის პროცესი

გამოაგზავნეთ თქვენი ნაშრომის რეზიუმე law@gtu.ge-ზე 2022 წლის 20 ივლისამდე. რეზიუმეს გამოგზავნის შემდეგ სამი სამუშაო დღის განმავლობაში ელექტრონული ფოსტით მიიღებთ დადასტურებას რეზიუმეს მიღების შესახებ;
რეზიუმე უნდა მოიცავდეს 250-300 სიტყვას. რეზიუმე, რომელიც ამ მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებს, მოითხოვება, რომ იქნას გადახედილი. კონფერენციის ძირითადი ენა არის ქართული, თუმცა შეგიძლიათ რეზიუმე დამატებით წარმოადგინოთ სხვა ენებზეც;
გთხოვთ, ნაშრომის რეზიუმესთან ერთად გამოაგზავნოთ მოკლე ბიოგრაფია;
ნაშრომის მიღება ან უარყოფა გამოგიგზავნებათ რეცენზენტის კომენტარებით. თუ ნაშრომის გადახედვა გახდება საჭირო, შესწორებული ნაშრომი უნდა დაგვიბრუნდეს ერთი კვირის განმავლობაში.Law@gtu.ge

რეზიუმეს გაფორმების წესები:
რეზიუმე უნდა შედგებოდეს ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
შრიფტი-Sylfaen; ფონტის ზომა –12.
სტრიქონებს შორის მანძილი 1,15. ველები: ზედა, და ქვედაველები – 2 სმ;მარჯვენა ველი – 1,5 სმ; მარცხენა 3 სმ.
რეზიუმე არ უნდა აღემატებოდეს 250-300 სიტყვას.
რეზიუმემ ოპტიმალურად უნდა ასახოს თემის/პრობლემის აქტუალობა, მიზნები, შინაარსი და კვლევის შედეგები. მისი წაკითხვით უნდა შეიქმნას ზოგადი წარმოდგენა კვლევის მიზნებისა და შედეგების შესახებ.
კრებულისთვის სტატიის გაფორმების წესი
სტატიის ფორმატი:
• სტატიისენა – ქართული ანინგლისური(ინგლისურდაქართულრეზეიუმესთანერთად);
• სტატია უნდაიყოს – DOC (MS-Word) ფაილის სახით;
• მინდორი: ზევით-ქვევით – 2 სმ; მარჯვნივ-მარცხნივ – 2,5 სმ.
• შრიფტიქართულიტექსტისთვის – “Sylfaen “ ,შრიფტისზომა -12;
• ინტერვალი – 1.15
• შრიფტი ინგლისური დასხვაუცხოენოვანი ტექსტისთვის – „ Sylfaen, “შრიფტისზომა -12;
• ინტერვალი -1.15
• სქოლიოსშრიფტისზომა – 9;
• ინტერვალი – 1;
• მინიმალური გვერდების რაოდენობა 7, მაქსიმალური 20
სტატიისსტრუქტურა:
თავფურცელი
• სტატიის სათაური;
• ავტორის (ავტორების) სრული სახელი, გვარი, სამეცნიერო-აკადემიური ხარისხი და ელ.ფოსტის მისამართი;
• სამი საკვანძო სიტყვა.
ტექსტისსტრუქტურა
• შესავალი;
• ძირითადი ტექსტი;
• დასკვნა.
ლიტერატურის ციტირების ფორმატი:
სტატია:
გვარი ინიციალი. [გვარი] [ინიციალი.] [ინიციალი]. სრული სათაური. ჟურნალის სრული დასახელება ან აბრევიატურა. წელი, ტომი, [ნომერი,] გვ. დასაწისიდასასრული.
ნიმუში: 8 1. Xie W., Pu J., MacKerell A.D. Developmentof a PolarizableIntermolecularPotentialFunction (PIPF) forLiquidAmidesandAlkanes. J. Chem. TheoryComput., 2007, 3, 6, 1878 1889.
წიგნი:
გვარი ინიციალი. [ინიციალი]., [გვარი] [ინიციალი.] [ინიციალი]. სრული სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემლობა. წელი, [ტომი,] გვ. დასაწისი–დასასრული.
ნიმუში: 1. Bruice P. OrganicChemistry. New-York: PearsonnEducation, Inc., 2004, pp 45-46.
ინტერნეტ რესურსების მითითება:
ინტერნეტრესურსის შემდეგ უნდა მიეთითოს ამ რესურსზე წვდომის ბოლო თარიღი.
ნიმუში:Inglehart R. Integrated EVS/WVS 1981-2008 Information – http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp [17.06.2022]

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი – პოლიტიკურ-სამართლებრივი გამოწვევები“.
თბილისი,
აპლიკაცია
სახელი: _______________________
გვარი: __________________________
სტატიისსათაური: ________________________________________________
უნივერსიტეტისდასახელება: _______________________________________
სამეცნიერო-აკადემიური ხარისხი:___________________________________
ელ.ფოსტა: ________________________________________________________

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply