სამაგისტრო ნაშრომის დაცვების შესახებ

  1. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის სამაგისტრო დაცვები დაინიშნოს 2023 წლის 16 და 17 თებერვალს 14:00 საათზე (საჯარო სამართლის ლაბორატორია);
  2. მაგისტრანტების დასრულებული სამაგისტრო ნაშრომი პლაგიატის შესაბამის პროგრამაში შემოწმდეს 09 თებერვლამდე;
  3. პლაგიატის დადებითი დასკვნის შემდგომ სტუ-ს სამაგისტრო დებულების საფუძველზე შესრულებული ნაშრომი შემოწმებისთვის გადაეგზავნოს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს 10 თებერვლამდე;
  4. სამაგისტრო ნაშრომი თანდართული პლაგიატითა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის დადებითი დასკვნით რეცენზირებისთვის წარედგინოს შესაბამის აკადემიურ დეპარტამენტს 13 თებერვლამდე;
  5. აკადემიურმა დეპარტამენტებმა უზრუნველყონ სტუ-ს დებულების შესაბამისად დასრულებული სამაგისტრო ნაშრომების შესაბამისი კომისიის წინაშე წარდგენა;
Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply