უცხოენოვანი სამეცნიერო იურიდიული ლიტერატურა

📍📍ფრაიბურგის მაქს პლანკის სახელობის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტსა და სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, რომლის მთვარი მიზანია ფაკულტეტის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის ხელშეწყობა და გაძლიერება ფაკულტეტის ბიბლიოთეკას გადმოეცა უცხოენოვანი, სამეცნიერო იურიდიული ლიტერატურა.📍📍
‼️‼️შესაბამისი ლიტერატურა აისახება სილაბუსებში და ხელმისაწვდომი იქნება მაგისტრებისა და დოქტორანტებისათვის.‼️

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply