ფაკულტეტზე არჩევნების კვლევისა და ხელშეწყობის ცენტრი შეიქმნა.

2017 წლის 20 ნოემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე დეკანის ირაკლი გაბისონიას ინიციატივით  განიხილეს საკითხი ფაკულტეტზე „არჩევნების კვლევისა და ხელშეწყობის ცენტრი“-ს  შექმნის შესახებ.

ფაკულტეტის საბჭოს წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი ფაკულტეტზე შეიქმნას ახალი სამეცნიერო-კვლევითი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც დაფინანსდება სახელმწიფო დაწესებულებების და სხვა დაინტერესებული მხარეების მიერ არჩევნების განვითარებისათვის  დაკვეთილი კვლევების დაფინანსებით მიღებული ფულადი სახსრებით.

ცენტრის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: არჩევნებთან დაკავშირებულ საკიხებზე სამეცნიერო-კვლევით პროექტებზე მუშაობა, საკანონმდებლო ხარვეზების კვლევა, მათი აღმოფხვრის სამართლებრივი მექანიზმების და საკანონმდებლო წინადადებების შემუშავება და სხვა.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply