ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შექმნილია "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით და მოქმედებს სტუ-ს წესდებისა და საკუთარი დებულების შესაბამისად. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის გზით.

სამსახურის ძირითადი ამოცანებია:
ა) უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასება და შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;
ბ) შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა;
გ) ბოლონიის პროცესის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციების უნივერსიტეტში დანერგვის ხელშეწყობა;
დ) საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში უნივერსიტეტის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
ე) უნივერსიტეტის ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესების წარმართვა, სისტემატური თვითშეფასების განხორციელება;
ვ) დადგენილი წესის შესაბამისად საგანმანათლებლო პროგრამების, პერსონალისა და სტუდენტთა შესახებ სხვადასხვა სახის სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება და ანალიზი;
ზ) სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განახლებული დებულებით, სტრუქტურითა და შემადგენლობით მოქმედებს 2011 წლის მარტიდან.

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 

 

 თეა შაყულაშვილი- სამსახურის უფროსი

 სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 

1

ციალა გლოველი

პროფესორი

2

ლილი ხარჩილავა

მთავარი სპეციალისტი

3

რატი გაბისონია

მთავარი სპეციალისტი