ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკის სარგებლობის წესები

სტუდენტის გზამკვლევი

განახლებული წიგნების სია

სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა

2018 წლის მეორე სემესტრში შესყიდული წიგნების სია.

 

წიგნების დასახელება: 73

წიგნების რაოდენობა:  848

წიგნების შესასყიდი ფასი: 16460

Download (DOCX, 23KB)

განახლებული ბიბლიოთეკა

სახელმძღვანელოს  დასახელება

რაოდენობა

1

სააქციო სამართლის საფუძვლები

10

2

ქართული სამართლის საფუძვლები 2

10

3

საერთაშორისო არბიტრაჟი

10

4

საფინანსო სამართალი

10

5

რომის სამართალი

10

6

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 1

20

7

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 2

20

8

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი

15

9

სისხლის სამართლის დანაშაულის მოძღვრება

15

10

დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები

10

11

დაბეგვრის საფუძვლები

10

12

ნაფიც მსაჯულთა მაგ. და მომრიგებელი სასამართლო

10

13

საერთაშორისო დაბეგვრა

10

14

საგადასახადო კაზუსები და ტესტები

10

15

კაზუსების ამოხსნის მეთოდიკა

10

16

კრიმინალისტიკა

10

17

სახელმწიფო და სამართლის ზოგადი თეორია

10

18

მედიაცია

15

19

შრომის სამართალი

15

20

სასჯელის და დანაშაულის სხვა სისხლის სამართლებრივი შედეგები.

10

21

ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა

15

22

საკორპორაციო სამართლის კრებული 2

10

23

საგადასახადო აუდიტი

10

24

საკორპორაციო სამართლის კრებული 3

10

25

კორპორაციული დაბეგვრა

15

26

საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია

10

27

დაუმთავრებელი დანაშაული დასჯადობა ქართული და გერმანული სისხლის სამართლის მიხევდით

10

28

საოჯახო- მემკვიდრეობითი სამართალი

15

29

რელიგია და რელიგიის თავისებურებანი

15

30

ქართული სამართლის საფუძვლები

 

31

შრომის სამართალი 2

 

32

საკორპორაციო სამართლის კრებული

 

33

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი სახელმძღვანელო

20

34

საერთაშორისო სამართლის საფუძვლები

20

35

დასავლეთ ევროპის ისტორია მე-16 საუკუნეში

15

36

საგადასახადო ენციკლობედია

10

37

საგადასახადო შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდები

10

38

საქართველოს ეკლესიის ისტორიის წყაროები

10

39

საქართველოს ისტორიული წარსული და თანამედროვეობა

10

40

სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი 1

50

41

სახალხო დაბეგვრა

10

 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტმა ბიბლიოთეკისთვის 60 000 ლარის ღირებულების წიგნები შეიძინა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამარათლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე არსებულ ბიბლიოთეკას წელს დაემატა 60000 ლარის ღირებულები ახალი წიგნები, რომელიც ფაკულტეტმა საკუთარი ბიუჯეტიდან შეიძინა.

ფაკულტეტისათვის პრიორიტეტს წარმოადგენს სტუდენტებისა თუ პროფესორ მასწავლებლებისათვის დამხმარე ლიტერატურის არსებობა რადგან ეს უკანასკნელი უზრუნველყოფს სამეცნიერო და სასწავლო პროცესების მაქსიმალურად გამართულ და კომფორტულ გარემოში ჩატარებას.

სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნების ნუსხა

წარმოგიდგენთ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში, ბოლო ორი წლის განმავლობაში განახლებული წიგნების ნუსხას : 

   
სისხლის სამართლის პრობლემები III ტომი ო.გამყრელიძე
ჩანასახის სამართლებრივი მდგომარეობა გელაშვილი
საქ.კონსტიტუცია  
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი გ.ლობჟანიძე
საგადასახადო სამართალი  (საერთო-სახელმწიფოებრივი  და ადგილობრივი გადასახადები) ზ.როგავა
საგადასახადო სამართალი (გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის მექანიზმები) ი.გაბისონია
წიგნი სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 1 - დანაშაულის მოძღვრება - ტურავა მ.ტურავა
საქ. შრომის კოდექსი  
საქ. სისხლის სამართლის საპროცესო  კოდექსი  
ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი ზ.გაბისონია
სანოტარო სამართალი სუხიტაშვილი
წიგნი საზოგადოება და კომუნიკაცია პაპასკირი
საქ. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი  
საქ.კანონი მეწარმეთა შესახებ  
საქ. საგადასახადო კოდექსი  
საავტორო უფლებები ცხოვრებაში ს.ჯორბენაძე
მედიაცია გ.ცერცვაძე
საერთაშორისო საბაჟო სამართლი ი.ხარაძი
საერთაშოროსო ორგანიზაციების სამართალი გეფერიძე
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია  
საქ.სამოქალაქო კოდექსი  
წიგნი ნოტარიუსის სამაგიდო წიგნი  
წიგნი საქ. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექი  
მუნციპალური სამართალი (ძირითადი სამართლებრივი აქტების კრებული)  
საერთაშოროსო კერძო სამართალი( კონვენციები, შეთანხმებები, პაქტები)  
წიგნი საქართველოს საარჩევნო კოდექსი  
წიგნი დანაშაულის პროვოკაცია აბესაძე
წიგნი ვახტანგ VI - ის სამართალის წიგნი ბიჭია
საერთაშორისო ხელშეკრულებები ( ძირითადი სამართლებრივი აქტების კრებული)  
   
წიგნი ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო ( პ. ტურავა - ნ. წკეპლაძე) ტურავა; წკეპლაძე
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი I ზოგადი ნაწილი ხრუსტალი, ლილუაშვილი,
ძლიერიშვილი
წიგნი სისხლის სამართლის პრობლემები ტომი II ო.გამყრელიძე
ევროპული სისხლის სამართალი ევროკავშირის ფარგლებში ბ.ჯიშკარიანი
წიგნი სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი ტ1 ლეკვეიშვილი, თოდუა,
მამულაშვილი
წიგნი ძირითადი უფლებები კუბლაშვილი
სასჯელი და სხვა სისხლის სამართლებრივი შედეგები  
კრიმინოლოგია მ. გაბუნია გაბუნია
წიგნი სამართლებრივი თავისუფლება და მისი ფილოსოფიურ პოლიტიკური მენეჯმენტი მაისურაძე
საქ. სისხლის სამართლის პროცესი მეოთზე გამოცემა მამნიაშვილი
წიგნი სააქციო სამართლის საფუძვლები ტომი II ბურდული
წიგნი საკორპორაციო სამართლის კრებული I I ბურდული
წიგნი სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი I დანაშაული  
წიგნი შრომის სამართალი( სტატიათა კრებული II) რედ: ზაალიშვილი
საპარლამენტო სამართალი მსოფლიო პრაქტიკაში და ქართულ რეალობაში მელქაძე
რომის სამართალი ერიაშვილი
წიგნი პაციენტის უფლებები და ჯამრთელობის დაცვის პერსონალის
სამოქალაქოსამართლებრივი პასუხისგებლობის საფუძვლები
კვანტალიანი
საჯარო სამართლის აქტუალური პრობლემები ი.გაბისონია; მამნიაშვილი
საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი ( კერძო ნაწილი) მამნიაშვილი
საქ. სისხლის სამართლის პროცესი ზოგადი ნაწილი მამნიაშვილი
წიგნი სახელშეკრულებო სამართალი ჭეჭელაშვილი
წიგნი თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი ალექსიძე
წიგნი შრომის სამართალი ძამუკაშვილი
ლათინური ენა იურისტებისთვის ტრაპაიძე
წიგნი შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი გოგიაშვილი
საქ.სამოქალაქო კოდექსი  
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი  
საქ. საგადასახადო კოდექსი  
საქ.კანონი მეწარმეთა შესახებ  
საქ. შრომის კოდექსი  
საქ.კონსტიტუცია  
საქ. სისხლის სამართლის კოდექსი  
საქ. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი  
წიგნი საქ. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექი  
წიგნი პატიმრობის კოდექსი  
საქ. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი  
საქ. კანონი საჯარო სამ. შესახებ.  
ქართული სამართლის ისტორია მეტრეველი
საკანონმდებლო ტექნიკა ბეჟაშვილი
წიგნი საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი პიერ პაქტე
წიგნი სამოსამართლო სამართალი გოგიაშვილი
წიგნი საქ.ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი ( ზამბარიანი)  
წიგნი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ( ზამბარიანი)  
როგორ ფუნქციონირებს ევროპული კავშირი მირიანაშვილი
წიგნი ქართული სამართლის აქტუალური საკითხები ( ავტორთა კოლექტივი) ჭიღლაძე, ნემსიწვერიძე
წიგნი კაზუსები და მათი ამოხსნის მეთოდები სანივთო სამართალში (გ.მარიამიძე) მარიამიძე
წიგნი- საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი გეგენავა, ქანთარია
წიგნი სამართლის ფილოსოფია II (გ.ლობჟანიძე) ლობჟანიძე
წიგნი სამართლის ფილოსოფია I (გ.ლობჟანიძე) ლობჟანიძე
საერთაშორისო სამართალი. ლ.ალექსიძე ალექსიძე
გაიუსის ინსტიტუციები, ნ. სურგულაძე სურგულაძე
რომის სამართლის ძეგლები-,,იუსტინიანეს დიგესტები"  
საზღვარგარეთის ქვეყნების ადმინისტრაციული სამართალი კოზირინი, შტატინა
კრიმინალისტიკა გოგნიაშვილი
სამართლის ფილოსოფია, რეიმონდ უექსი უექსი
   
სავარჯიშოები სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილსა და სანივთო სამართალში ჭანტურია
წიგნი " მზია ლეკვეიშვილი- საიუბილეო კრებული (სქელი ყდა)  
წიგნი „კაზუსები სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილში“ ( ბ.ჯიშკარიანი) ISBN-978-9941-9406-4-4  
წიგნი"პრაქტიკული რეკომენდაციები საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის ზოგადი ნაწილში( გ. ნაჭყებია)
 
.წიგნი "პრაქტიკუმი საკონსტიტუციო სამართალში (დ.გეგენავა ზ. მაჭარაძე)  
წიგნი მართლმადიდებლური საეკლესიო სამართალი ( დ.ჩიკვაიძე)   
წიგნი "კაზუსები სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში"
( შედარებითისამართლებრივი მიმოხილვა) გ. რუსიაშვილი
 
წიგნი "საქართველოს შრომის კოდექსის კომენტარები ( ავტ.ა.ზენაიშვილი)  
წიგნი "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის კომენტარები (ა.ზენაიშვილი) 
წიგნი  "სისხლის სამართლის პროცესი ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა" ( გ.თუმანიშვილი)
კონსტიტუციური სამართალი. ა. დემეტრაშვილი  
წიგნი ძირითადი უფლებები კუბლაშვილი
ევროკავშირის საავტორო სამართალი ძამუკაშვილი
მფლობელობა და საკუთრება-ფაქტი და უფლება სამოქალაქო სამართალში (ქ. ქოჩაშვილი)  
საკონსულო სამართალი ხუცურაული
საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი გეფ.ხაზ. გეფერიძე, ხაზალია
წიგნი სისხლის სამრთლის პროცესი თანდართული ტესტების ნიმუშები მე-5 გამოცემა (მ.ლომსაძე)  
წიგნი საქ. სისხლის სამართლის კოდექსი (ზამბარიანი)  
წიგნი საქ.საგადასახადო კოდექსი (ზამბარიანი)  
წიგნი საქ. სამოქალაქო კოდექსი(ზამბარიანი)  
წიგნი "პილიტიკურ და სამართლებრივ მოძღვრებათა ისტორია ( ავტ.ვ.მეტრეველი, გ. დავითაშვილი)  
საზღვარგარეთის ქვეყნების ისტორია გარიშვილი, ხოფერია
ქართული სამართლის ისტორია (შემდგენელი ბ.ქანთარია)  
ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ზიანის ანაზღაურება  (ჯ.რუსიაშვილი)  
წიგნი საპროკურორო სამართალი მამნიაშვილი, გაბისონია
წიგნი ანგლო–ამერიკულ სამართალში მორალური ზიანის  ცნება, კლასიფიკაცია და ანაზღაურება ქ. ოსაკვე
წიგნი "კორპორაციული მართვის ზოგადი ანალიზი" მაგარი ყდა (გ.მახარობლიშვილი)  
ტერორიზმი და ტერორისტული აქტები გ.ქელდიშვილი
ევროპული კავშირის სამართლის ცნობარი მირიანაშვილი
წიგნი "საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი ზოგადი ნაწილი ( თ.ლალიაშვილი)  
წიგნი საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ( ზამბარიანი)  
CORPUS Juris ( სამართალმცოდნეობის საკითხები) სამეცნიერო რედაქტორი (დ.გეგენავა)  
საჰაერო ტრანსპროტით ტვირთის გადაზვიდისა და მგზავრთა გადაყვანის სამოქალაქო
სამართლებრივი რეგულირება
გაბიჩვაძე
წიგნი ქართული სამართლის ისტორია (ტესტები) ლ.გაბისონია
ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცეში ტრექსელი
რომის სამართლის საფუძვლები მეტრეველი
სამხედრო კონფლიქტების ანალიზი (ბ.ძამაშვილი)  
წიგნი საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი ზოგადი ნაწილი (მესამე გამოცემა) მანიაშვილი, გახოკიძე
წიგნი "საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი კერძო ნაწილი
( მესამე გამოცემა- ავტორთა კოლექტივი)
მამნიაშვილი, გახოკიძე
წიგნი საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი ავტ. რომან შენგელია, ეკატერინე შენგელია  
სამართალმცოდნოების შესავალი (მეორე გამოცემა) ალფაიძე
წიგნი სისხლის სამართლის პრობლემები III ტომი (ო.გამყრელიძე)  
წიგნი "შედარებითი სანივთო სამართალი ( I გამოცემა ავტ. თ.შოთაძე)  
გ.ხუბუა სამართლის თეორია  
წიგნი "საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი" ( მესამე გამოცემა, ავტორთა კოლექტივი) გეგენავა, ქანთარია
წიგნი "საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული ზოგიერთი დანაშაულის კვალიფიკაცია( რ.კვარაცხელია)
წიგნი საბანკო სამართალი ( ზვიად გაბისონია)  
რელიგიის სამართლის საკითხები ( მრავალფეროვნება- დისკრიმინაცია-სექტა) ა. მეტრეველი  
წიგნი სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი ტ1 თოდუა, ლეკვეიშვილი
ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობებიდან გამომდინარე ვალდებულებათა
შინაარსი და სახეები .უსაფუძვლო გამდიდრება (თამარ ჩიტოშვილი )
ჩიტოშვილი
შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა
შესაძლო მეორად მოთხოვნებზე (ნათია ჩიტაშვილი)
ჩიტაშვილი
წიგნი საერთაშორისო დაბეგვრა ურიდია
წიგნი კორპორატიული დაბეგვრა ურიდია
წიგნი ფინანსური ანალიზი ერიაშვილი
მარკეტინგის ფსიქოლოგია ერიაშვილი
მენეჯმენტის ფსიქოლოგია ერიაშვილი
წიგნი ეთიკა ერიაშვილი
წიგნი კომფლიქტის ფსიქოლოგია. თეორიიდან პრაქტიკამდე ერიაშვილი
წიგნი სამოქალაქოსამართლებრივი ნორმების განმარტებები უზენაესი
 სასამართლო პრაქტიკაში (2000-2004) ალეკო ნაჭყები)
 
წიგნი სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი (მეოთხე გადამუშავებული
და დამატებული გამოცემა) ი.ხარაზი
 
წიგნი საქ.ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი ( ზამბარიანი)  
წიგნი საქ. სისხლის სამართლის კოდექსი (ზამბარიანი)  
წიგნი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ( ზამბარიანი)  
წიგნი საქ.ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ( ზამბარანი)  
   
წიგნი საერთაშორისო სისხლის სამართლის საფუძვლები მ.ტურავა
მტკიცებითი სამართლის აქტუალური საკითხები ( ნუნუ კვანტალიანის რედაქტორობით)  
წიგნი შოთა ფაფიაშვილი საიუბილეო კრებული 80 ( მაგარ ყდაში)  
COMMENTARY ON THE LABOUR CODE OF GEORGIA ბორონი
ადმინისტრაციული დავების განსჯადობა რუსიაშვილი
წიგნი "საქართველოს კანონი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი (ზამბარიანი)  
წიგნი პატიმრობის კოდექსი (ზამბარიანი)  
სისხლის სამართალი სახელმძღვანელო  ზოგადი ნაწილი ( გ. ნაჭყებია)  
წიგნი საქ. სამოქალაქო კოდექსი(ზამბარიანი)  
წიგნი საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ( ზამბარიანი)  
ესთეტიკა ლ.ა.ნიკიტიჩ  
იუსტინეს დეგესტები 3-4  
იუსტინეს დეგესტები 5-6-7  
სამართლის პრაქტიკულიყოფიერებისშემეცნების ცდა ზოიძე
კონდიქციური სამართალი (თ.შოთაძე)  
ჩვეულებითი სამართლის მოქმედება ტანამედროვე ბალსზემო სვანეთში დავითაშვილი
მონაცემთა დაცვის ევროპული სამართალი- სახელმძღვანელო (თარგმანი: კ.გოშაძე)  
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართლებრივი ასპექტები (თარგმანი: კ.გოშაძე)  
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები ( ლექციათა კურსი) ბიჭია
წუნდებული პროდუქტით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება(თ .ზოიძე }  
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი პირველი(ნ.პეპანაშვილი)  
პრაქტიკუმი სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში(მ. ბიჭია)  
წიგნი ამოცანები საერთაშორისო კერძო სამართალში (დ.ხვედელიანი)  
წიგნი პრაქტიკული დამხმარე სახელმძღვანელო ნოტარიუსებისათვის ( ბ. სეხნიაიძე, თ. სეხნიაიძე)  
წიგნი "კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში
(შედარებითსამართლებრივი მიმოხილვა) ავტორები გ.რუსიაშვილი, დ.ეგნატაშვილი
 
იუსტინეს დეგესტები 8-9-10-11  
სისხლის სამართალი )სახელმძღვანელო ნაჭყებია, თოდუა
კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში (ნინო ხუნაშვილი)  
წიგნი სამოსამართლო ეთიკა ერიაშვილი
წიგნი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ( ზამბარიანი)  
წიგნი საქ. სისხლის სამართლის კოდექსი (ზამბარიანი)  
წიგნი საქ.საგადასახადო კოდექსი (ზამბარიანი)  
წიგნი ადამიანის ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)სამართლებრივი ასპექტები და
 მასთან ბრძოლის მეთოდები ( მ. მესხი)
 
წიგნი "სანოტარო სამართალი" I წიგნი - I გამოცემა ( ავტორები: მ.გოგოლაძე, გ.მარიამიძე)  
ნარკვევები ნოტარიატის ისტორიიდან (ავტორები ბესიკ სეხნიაიძე, თინათინ სეხნიაიძე  
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები(მ. ბიჭია)  
ქართული სამართლის აქტუალური საკითხები (ლ. გიორგაძე)  
სისხლის სამართლის პროცესი(მ. ლომსაძე)  
ქართული კონსტიტუციონალიზმის ქრონიკები რედ: რუხაძე, ერემაძე
წიგნი დირექტორატის მოვალეობები კომპანიების შერწყმისას და საკონტროლო
პაკეტის გასხვისებისას (ავტორი: ლ.ცერცვაძე)
 
დანაშაულის კვალიფიკაციის სისხლის სამართლებრივი, სუბსუმციის, საერთო და
სპეციალური მაკვალიფიცირებელი ნიშნების (ავტორი: პ.დაუთაშვილი)
 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმებზე მიღებული
გადაწყვეტილებების პრაქტიკის კომენტარები  (ავტორი: პ.დაუთაშვილი)
 
The Constitution of Georgia  
მტკიცებულებითი სამართალი ავტორი (თომას ჰერმანი: თარგმანის ავტორი: ეთერ ჩაჩანიძე )  
საქართველოს სამოქალქო საპროცეცო სამართალი მეორე გამოცემა ქურდაძე, ხუნაშვილი
თანამედროვე დემოკრატიის უფლება (ავტორი იულიუს ჰაკევიჩი)  
   
წიგნი " ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი ( ავტორი: ზვიად გაბისონია)  
წიგნი ქართული კერძო სამართლის საკითხები (ავტორი: რ.მიგრიაული)  
წიგნი "ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი ( პ.ტურავა)  
წიგნი "კონსტიტუციური სამართალი" (ავტორები: ა.დემეტრაშვილი, გ.გოგიაშვილი  
წიგნი "შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში ( ავტორთა კოლექტივი)  
წიგნი "სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ"
 ( ავტ. ბაჩანა ჯიშკარიანი)
 
სასჯელაღსრულების სამართალი შალიკაშვილი, მიქაძე
კრიმინოლოგია (მეორე ნაწილი) ავტორი მიხეილ გაბუნია, ციცინო გახოკიძე  
წიგნი კაზუსის ამოხსნის 4 მოდელი ძირითად უფლებებში (ავტორი ანა ფირცხალაშვილი)  
წიგნი "უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი I: შესრულების კონდიქცია" (გ.რუსიაშვილი)  
საქ. ზოგადი ადმინისტრაციული და ზოგადი ადმ.  პროცესის კოდექსი  
საქ. სისხლის სამართლის კოდექსი  
საქ. საგადასახადო კოდექსი  
საქ.კანონი მეწარმეთა შესახებ  
წიგნი საქართველოს საარჩევნო კოდექსი  
წიგნი პატიმრობის კოდექსი ზამბარიანი  
საბიუჯეტო კოდექსი  
საქ.სამოქალაქო კოდექსი  
საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი  
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი  
საქ. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი  
   

ფაკულტეტის დარგების შესაბამისად, ცნობილი მეცნიერების მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები გადაითარგმნება

 

 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანისა და ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით დაგეგმილია ითარგმნოს მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერების მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები ფაკულტეტტის დარგების შესაბამისად.

პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ფაკულტეტის (და არამარტო) სტუდენტებისათვის და ახალგაზრდა მეცნიერ-მკვლევარებისათვის, რადგან სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები, რომლებიც აქამდე არ იყო მათთვის ხელმისაწვდომი ქართულ ენაზე ან უფრო მეტიც, არ არსებობდა ბეჭდური სახით, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთოებების ფაკულტეტის სრული ფინანსური მხარდაჭერითა და ხელშეწყობით ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.

აღნიშნული პროექტი  ფაკულტეტზე სამეცნიერო მიმართულების გაძლიერებას ემსახურება და სრულად დაფინანსება ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან.

სახელმძღვანელოს ელ ვერსია დოქტორანტებისათვის

სახელმძღვანელოს ელ ვერსია დოქტორანტებისათვის

სახელმძღვანელოს ელ ვერსია დოქტორანტებისათვის

სახელმძღვანელოს ელ ვერსია დოქტორანტებისათვის

სახელმძღვანელოს ელ ვერსია დოქტორანტებისათვის

https://www.academia.edu/checkout?feature=BULK_DOWNLOAD&trigger=swp-toolbar-work-card-download-button&upgradeRedirect=%2F%2Fwww.academia.edu%2F8327406%3FbulkDownload%3DtopRelated-thisPaper

სახელმძღვანელოს ელ ვერსია დოქტორანტებისათვის

https://www.cambridge.org/core/books/international-relations-in-political-thought/CBD9CE3F99D92DB128DECAB1AAC82B0D

სახელმძღვანელოს ელ ვერსია დოქტორანტებისათვის

https://books.google.ge/books/about/China_s_Ascent.html?id=uHPFkloz6p8C&redir_esc=y

საქართველოს შრომის სამართალი და საერთაშორისო შრომის სტანდარტები