ანონსი

საერთაშორისო სამეცნიერო-რეფერირებადი ჟურნალი “თემიდა” სტატიების მიღება დაიწყო

 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი-პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდას“ შემდეგი ნომრისთვის დაიწყო სამეცნიერო სტატიების მიღება. სტატიები უნდა გადმოაგზავნოთ 2023 წლის 5 აგვისტომდე ელექტრონულ ფოსტაზე: I.Gabisonia@gtu.ge

მოთხოვნები:

სტატიის სათაური – ქართულ და ინგლისურ ენაზე

ინფორმაცია ავტორის/ავტორების შესახებ – ამ ნაწილში უნდა მიეთითოს ავტორის/ავტორთა სახელი, გვარი, სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი, სამუშაო/სწავლის ადგილი, საკონტაქტო მონაცემები.

სტატიის სტრუქტურა – სტატიის სტრუქტურა შეიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

აბსტრაქტი – აბსტრაქტი ოპტიმალურად ასახავს თემის/პრობლემის აქტუალობას, მიზნებს, შინაარსსა და კვლევის შედეგებს. მისი წაკითხვით ზოგადი წარმოდგენა იქმნება კვლევის მიზნებისა და შედეგების შესახებ. ქართულ და ინგლისურ ენაზე

საძიებო სიტყვები – აუცილებელი ელემენტია ნებისმიერი სტატიისთვის. ის გამოიყენება დარგობრივი სფეროს/კვლევის ობიექტის/კვლევის მეთოდების განსაზღვრისათვის და შესაბამისი სტატიის საძიებოდ. სიტყვები/სიტყვათშეერთებები უნდა შეიცავდეს დარგობრივ ტერმინებს, რომლებიც შეიძლება არცკი იყოს გამოყენებული სტატიაში, მაგრამ დამახასიათებელია წარმოდგენილი დარგისთვის. საძიებო სიტყვების ოპტიმალური რაოდენობაა 4-7 ერთეული, ხოლო ფრაზის ფარგლებში – არა უმეტეს 3 ერთეულისა.

ტექსტი – სტატიაში მკაფიოდ უნდა გამოიკვეთოს შემდეგი ძრითადი ნაწილები:

 1. შესავალი
 2. ძირითადი ნაწილი
 3. კვლევის შედეგები
 4. დასკვნები

5.გამოყენებული  ლიტერატურა

ფორმალური მოთხოვნები წადგენილი სტატია უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ფორმალურ მოთხოვნებს: 1. სტატიები წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამის ენაზე, რეზიუმე ინგლისურად და ქართულად (თუ სტატია სხვა ენაზეა დაწერილი), არა ნაკლებ 600 სიტყვისა – არა უმეტეს ერთი გვერდისა.

 1. ფურცლის ფორმატი – A4, შრიფტი – “Sylfaen”, სათაურის ზომა -14, ტექსტის ზომა – 11, სტრიქონებს შორის მანძილი – 1, ველების მანძილი (ყველა მხრიდან) – 2 სმ. 3. გვერდის მარცხენა კუთხეში

მითითებული უნდა იყოს ავტორის (თანაავტორის) სახელი და გვარი, უნივერსიტეტი, აკადემიური სკოლა, სტატუსი, საკონტაქტო ინფორმაცია (ელ.ფოსტა, ტელეფონი).

 1. აბზაცის ყველა წინადადება თანაბრად უნდა იყოს დაშორებული მარჯვენა ველიდან და ერთმანეთისგან გამოიყოფა თითო ინტერვალის გამოტოვებით.
 2. ბიბლიოგრაფიის ფორმალური მოთხოვნები უნდა იყოს დაცული.

 

 

წარჩინებულთა სია

Download (PDF, Unknown)

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

წარჩინებულ სტუდენტთა სია

(22-23 პირველი სემესტრი)

წარმოგიდგენთ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის წარჩინებულ სტუდენტთა სიას.  გთხოვთ, დაუყოვნებლივ გადაამოწმოთ თქვენი საშუალო რეიტინგი. შეკითხვის შემთხვევაში დაუკავშირდით თამარ ბარამიას, ან მოგვწერეთ ელექტრონულ ფოსტაზე- Law@gtu.ge.

 

საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია “მსოფლიო და გენდერი”

საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია

მსოფლიო და გენდერი

 ( საქართველო . თბილისი . კოსტავას ქ .77; ვებ – გვერდი : http://www.gtu.ge/ )

2023წლის 17 მარტსსაქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ მსოფლიო და გენდერი ”

 

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული

 

კონფერენციის მუშაობა წარიმართება შემდეგ სექციებში:

 1. ქალი და პოლიტიკა;
 2. გენდერული თანასწორობა და კანონმდებლობა;
 3. გენდერი: პარადიგმები და დილემები.

 

კონფერენციაზე მუშაობის ფორმები:დასწრებული და დისტანციური (online) zoom-ის პლატორმით.

 

კონფერენციის მასალათა კრებული გამოქვეყნდება კონფერენციის დასრულების შემდეგ.

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმააბსტრაქტიგამოაგზავნეთ 2023 წლის5 მარტამდე, ნაშრომი (სტატია) გამოაგზავნეთ 2023წლის15 მარტამდე, ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: kipianimaia@gmail.com, პროფესორ მაია ყიფიანის სახელზე.

 

 

აბსტრაქტისსტანდარტები – არაუმეტეს 300 სიტყვისა, უნდა შეესაბამებოდეს  კონფერენციის თემატიკას, ავტორის(ების)სახელი და გვარი, სამუშაო ადგილი და აკადემიური სტატუსი, აგრეთვე 5-7 საკვანძო სიტყვა. აბსტრაქტი უნდა ასახავდეს თემის რელევანტულობას, მნიშვნელობას, ორიგინალურობას და კვლევის მეთოდებს. აბსტრაქტის წარდგენა შესაძლებელია ქართულ, ინგლისურ ან რუსულენებზე.

ყველა წარდგენილი აბსტრაქტი იქნება განხილული  კონფერენციის სარედაქციო კომიტეტის წევრების მიერ.

 

შერჩეული თემების ავტორებს შეტყობინება  მიუვათ28 თებერვლამდე.

 

მოთხოვნა:

სტატია გამოაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით Microsoft Word –ის ფორმატით თქვენთვის სასურველ ენაზე. ქართულ და რუსულ  ენებზე წარმოდგენილ სტატიას უნდა ახლდეს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე არაუმეტეს 200 სიტყვისა.

 

სტატიის   მოცულობა – არაუმეტეს 9გვერდისა

 

შრიფტი (ფონტი)— Times New Roman, 12pt (ინგლისური და რუსული ენებისთვის),  Sylfaen  12 pt (ქართული ენისთვის).

მინდორი (Margins) — ზედა –  2 სმ,  ქვედა – 2,5 სმ, მარცხნივ –  3 სმ, მარჯვნივ –  2 სმ.

 

International Scientific Conference

“World and Gender”

(Georgia, Tbilisi, Kostavast. 77; web page www.gtu.ge)

On March 17, 2023, theInternational Scientific Conference “World and Gender”,will be held at the Technical University of Georgia.

Topic of the conference:“World and Gender”

Conference working language: Georgian, English, Russian

Conference will include the following fields:

 1. Woman and Politics
 2. Gender and Legislation
 3. Gender: Paradigms and Dilemma

 

Forms of participation: online via zoom

Conference proceedings will be published soon after finishing the conference.

 

Article (electronic version) should be sent to Professor Maia Kipiani.

E-mail: kipianimaia@gmail.com,.

Abstract submission policy:

Deadline:  March 15

Abstract must be up to 300 words, relating to the topic of conference, including the author(s) name, affiliation, the title and 5-7 key words. It must show the urgency, relevance, importance, originality and research methods. Submission can be in Georgia and English languages. On the following address:

All submissions will be peer reviewed by the program committee.

Selected abstracts for presentation will be notified by March 5

 

Request:

The article (electronic version) should be sent in Microsoft Word format. Georgian and Russian articles should have English resumes no more than 200 words.

 

The article – not more than 9 pages.

 

The article should be printed in Times New Roman, 12 pt (for English and Georgian), Sylfaen12 pt (for Georgian).

 

Margins:  upper – 2cent.; lower – 2.5cent.;left – 3cent.; right – 2cent.

 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვების შესახებ

 1. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის სამაგისტრო დაცვები დაინიშნოს 2023 წლის 16 და 17 თებერვალს 14:00 საათზე (საჯარო სამართლის ლაბორატორია);
 2. მაგისტრანტების დასრულებული სამაგისტრო ნაშრომი პლაგიატის შესაბამის პროგრამაში შემოწმდეს 09 თებერვლამდე;
 3. პლაგიატის დადებითი დასკვნის შემდგომ სტუ-ს სამაგისტრო დებულების საფუძველზე შესრულებული ნაშრომი შემოწმებისთვის გადაეგზავნოს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს 10 თებერვლამდე;
 4. სამაგისტრო ნაშრომი თანდართული პლაგიატითა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის დადებითი დასკვნით რეცენზირებისთვის წარედგინოს შესაბამის აკადემიურ დეპარტამენტს 13 თებერვლამდე;
 5. აკადემიურმა დეპარტამენტებმა უზრუნველყონ სტუ-ს დებულების შესაბამისად დასრულებული სამაგისტრო ნაშრომების შესაბამისი კომისიის წინაშე წარდგენა;

საგამოცდო ცხრილები

ინფორმაცია საგამოცდო პროცესთან დაკავშირებით

🔊 სტუდენტების საყურადღებოდ!
🔊🔊 ინფორმაცია შემოდგომის სემესტრის სასწავლო აქტივობების აღდგენის შესახებ
🙏 ძვირფასო სტუდენტებო,
🏦🇬🇪 გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის (I) სემესტრის სასწავლო აქტივობების აღდგენა შესაძლებელია ინდივიდუალური სასწავლო გრაფიკის ფარგლებში, სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის.
🏦🇬🇪 შემოდგომის სემესტრის სასწავლო აქტივობების, მათ შორის შუასემესტრული გამოცდებისა და ლაბორატორიული მეცადინეობების აღდგენა მოხდება:
🚩 მე-18 კვირაში, 2021 წლის 8-დან 13 თებერვლის ჩათვლით.
🔴 ცნობისათვის: შუასემესტრული გამოცდების აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ იმ სტუდენტებისთვის, ვინც გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო ვერ შეძლო შუასემესტრული გამოცდების მე-11 კვირაში (7-13 დეკემბერი) ჩაბარება.
🏦🇬🇪 ასევე, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ:
🚩 სასწავლო მეცადინეობები ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის ჩატარდება 2021 წლის 6 თებერვლის ჩათვლით.
🚩 დოკუმენტური მასალის ჩაბარება მოხდება მე-17 – 20 კვირებში, 1-დან 27 თებერვლის ჩათვლით, სასწავლო კურსის შესაბამის დასკვნით გამოცდამდე.
🚩 დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება 2021 წლის 15-დან 27 თებერვლის ჩათვლით.
🚩 დამატებითი გამოცდები ჩატარდება 2021 წლის 1-დან 6 მარტის ჩათვლით

ინფორმაცია შუასემესტრული გამოცდების ცხრილების შესახებ სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის

ძვირფასო სტუდენტებო ❤
🏦🇬🇪 უკვე გაქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრის შუასემესტრული გამოცდები ჩატარდება მე-11 სასწავლო კვირაში – 2020 წლის 7-დან 12 დეკემბრის ჩათვლით, პირველი 8 სასწავლო კვირით გათვალისწინებული თემატიკის ფარგლებში, შესაბამისი ცხრილების მიხედვით.
🏦🇬🇪 გაცნობებთ, რომ საგამოცდო ცხრილები ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის, სასწავლო ჯგუფის მიხედვით განთავსებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ოფიციალურ გვერდებზე:
📌 დისტანციური სწავლების საუნივერსიტეტო პლატფორმაზე – https://elearning.gtu.ge
📌 საუნივერსიტეტო საგამოცდო ცენტრის გვერდზე – https://testing.gtu.ge
📌 ვებგვერდზე, რუბრიკაში – „სიახლეები“ https://gtu.ge/News/15969/
📌 პირველკურსელთა ელექტრონული სერვისების საუნივერსიტეტო სისტემაზე – https://vici.gtu.ge
📌 II, III, IV-კურსელთა აკადემიური მოსწრების გვერდზე – https://leqtori.gtu.ge
🟩🚩 საგამოცდო ცხრილებში მითითებულია ჯგუფის ნომერი, სასწავლო კურსის დასახელება, გამოცდის ჩატარების ელექტრონული მისამართი, თარიღი, დრო და გამოცდის მიმდინარეობის ხანგრძლივობა.
🚩 საუნივერსიტეტო გვერდებზე ასევე განთავსდება საგამოცდო ცხრილები დამატებითი კრედიტების მქონე სტუდენტებისთვის.
🟩🚩 2020-2021 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შუალედური გამოცდები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის ჩატარდება დისტანციურად (ონლაინ).
🟥🚩 იმ მიზნით, რომ შუასემესტრული გამოცდები შეუფერხებლად წარიმართოს, გთხოვთ, 4 დეკემბრამდე ყურადღებით გაეცნოთ საგამოცდო ცხრილებს (Ctrl + F + ჯგუფის ნომერი) და წინასწარ გადაამოწმოთ რომელ პლატფორმაზე (elearning.gtu.ge ან testing.gtu.ge-ზე) ტარდება კონკრეტული სასწავლო კურსის შესაბამისი გამოცდა, ასევე, გადაამოწმოთ ხედავთ თუ არა ყველა სასწავლო კურსს, რომელიც მიმდინარე სემესტრში გაქვთ სასწავლო ხელშეკრულებით (პროგრამით) გათვალისწინებული. ამისთვის, უნდა შეხვიდეთ elearning.gtu.ge-ზე და testing.gtu.ge-ზე თქვენი მომხმარებლის სახელითა და პაროლით. თუ რომელიმე სასწავლო კურსი არ ჩანს თქვენს გვერდზე, ან ვერ შედიხართ სისტემაში (და სხვა), გთხოვთ, შეავსოთ ფორმა.
🚩 სტუდენტებს ვთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჯამური ქულა (მიმდინარე სასწავლო აქტივობის ქულა + შუასემესტრული გამოცდის ქულა), რაც გახდება დასკვნით გამოცდებზე დაშვების წინაპირობა, სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის იქნება 30 ქულა.
✅ სტუდენტებს შუალედური გამოცდების ელექტრონულად ჩაბარებაში დაეხმარება ვიდეინსტრუქცია, რომელიც განთავსებულია დისტანციური სწავლების საუნივერსიტეტო პლატფორმაზე -elearning.gtu.ge რუბრიკაში – „ინსტრუქციები სტუდენტებისთვის“ – SeL2.0 სასწავლო აქტივობა – დავალება.mp4
🏦🇬🇪 ცნობისათვის: შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება 2021 წლის 1-დან 13 თებერვლის ჩათვლით. დასკვნით გამოცდაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ბაკალავრებისთვის შეადგენს 11 ქულას, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის – 21 ქულას. იმისთვის, რომ სასწავლო კურსი ჩაბარებულად ჩაითვალოს, სტუდენტმა თითოეულ საგანში უნდა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ანუ ჯამურად დააგროვოს 51 ქულა და მეტი.

მიმდინარე აქტივობების აღდგენის ცხრილი

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 29 ივნისიდან გაქვთ შესაძლებლობა აღადგინოთ მიმდინარე სემესტრული აქტივობა წარმოდგენილი ცხრილის მიხედვით.

ცხრილთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე დაგვიკავშირდით 598332205

საგამოცდო წესები

გამოცდაზე არ დაიშვება, ასევე საგამოცდო პროცესიდან მოიხსნება სტუდენტი, რომელიც

 • არ წარმოადგენს პირადობის დამადასტურებელ ან სხვა დოკუმენტს, რომლითაც შესაძლებელი იქნება სტუდენტის იდენტიფიკაცია;
 • სტუდენტის მიერ მობილური ტელეფონის, ტექნიკური ან სხვა ნებისმიერი საშუალებების გამოყენების შემთხვევაში (წიგნი, კონსპექტი, ამონარიდი, სახელმძღვანელო და სხვა);
 • გამოცდაზე გამოცხადდება 15 წუთით დაგვიანების შემდეგ.

სტუდენტს საგამოცდო ნაშრომის განულების შემთხვევაში ელექტრონულ უწყისში დაუფიქსირდება 0, ხოლო დისცილპილნური სახდელის დაკისრების საკითხს განიხილავს ფაკულტეტის საბჭო

 

იხილეთ გამოცდაზე მიღებული შეფასების გასაჩივრების წესი :

Download (PDF, Unknown)

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში მოგვწერეთ: law@gtu.ge