ანონსი

საერთაშორისო სამეცნიერო-რეფერირებადი ჟურნალი “თემიდა” სტატიების მიღება დაიწყო

 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი-პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდას“ შემდეგი ნომრისთვის დაიწყო სამეცნიერო სტატიების მიღება. სტატიები უნდა გადმოაგზავნოთ  ელექტრონულ ფოსტაზე: I.Gabisonia@gtu.ge

ჟურნალ „თემიდა“_ში გამოსაქვეყნებელი სტატიის სტანდარტები

სტატიის მოცულობა: უნდა იყოს, როგორც წესი არანაკლებ 8 და არაუმეტეს 15 გვერდისა.
ენა: სტატია შესრულებული უნდა იყოს ქართულ, ან ინგლისურ ენაზე ორთოგრაფიული, სტილისტური და გრამატიკული შეცდომების გარეშე.
სტრუქტურა: სტატია უნდა შედგებოდეს ქართული და ინგლისური რეზიუმისგან, შესავალი ნაწილის, თავი(ები)სგან, ქვეთავებისა და დასკვნისგან.
მინდორი: მარცხენა მხარე – 38 მმ, დანარჩენი მხარეები – 25 მმ.
შრიფტი: ტექსტის ძირითადი ნაწილი უნდა შესრულდეს Sylfaen ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომა – 11. ხოლო სქოლიოში 9.
გვერდების ნუმერაცია: გვერდები ინომრება თანმიმდევრულად ძირითად ტექსტთან ერთად, თანმიმდევრობით. დაუშვებელია თავისუფალი სივრცის ან გვერდის დატოვება. ასევე დაუშვებელია გვერდების განმეორება. გვერდის ნომრების შრიფტის მინიმალური ზომა არის 9. პარაგრაფი -0.
სტრიქონებს შორის მანძილი: ძირითადი ტექსტისთვის ინტერვალი არის 1.15. მცირე ზომის სექციებისათვის (ცხრილებისა და ნახაზების ნუსხა, რეზიუმე, სქოლიო, შენიშვნა და სხვა) აიღება ინტერვალი 1.
ლიტერატურის ციტირება: ლიტერატურის ციტირება ძირითად ტექსტში უნდა იქნას გამოყოფილი ბრჭყალებით „“, აუცილებელია ციტირებული ფრაზა იყოს შესაბამისად დამოწმებული (სქოლიოში მიეთითოს წყარო). შრიფტი უნდა იყოს ტექსტის შესაბამისი ზომის.
რეზუმე – უნდა შესრულდეს ორ ენაზე ქართულად და ინგლისურად, მის ქვემოთ ასევე ორ ენაზე უნდა შესრულდეს საკვანძო სიტყვები. მოცულობა უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 100 და მაქსიმუმ 150 სიტყვისგან.
სქოლიო: სქოლიო შეიძლება განთავსდეს გვერდის ბოლოს. შრიფტის ზომა – 9. სქოლიოს გვერდის ბოლოში განთავსებისას ნუმერაცია წარმოებს ციფრებით. ინტერვალი – 1. სქოლიო შესრულებული უნდა იქნეს ჰარვარდის სტილში (გვარი, ინიციალი. სრული სათაური. ჟურნალის სრული დასახელება ან აბრევიატურა. გამომცემლობა, გამოცემის ადგილი, წელი, ტომი, [ნომერი,].
მაგ: Xie W., Pu J., MacKerell A.D. Development of a Polarizable Intermolecular Potential Function (PIPF) for Liquid Amides and Alkanes. J. Chem. Theory Comput., 2007, 3, 6, 1878
ხოლო ელექტრონული ბმულებს წინ, უნდა მიეთითოს რას ეხება აღნიშნული ბმული, ასევე მითითებულ იქნეს ბოლოს შემოწმების თარიღი.
მაგ.: საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, 09/10/2009, იხ. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034?publication=146 [10.02.2023]
Briand-Kellogg-Pact 1928 https://www.jura.uni-muenchen.de/fakultaet/lehrstuehle/satzger/materialien/kellogg1928e.pdf [10.02.2023]
ავტორთა კოლექტივის მიერ შედგენილი სახელმძღვანელოს, ნაშრომის შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტული თავები, ქვეთავები ან პარაგრაფები განაწილებულია ავტორებს შორის და გამოტანილი არაა ნაშრომის ავტორთა ვინაობა ყდაზე, ციტირება ხდება შემდეგი წესით: ნაშრომის სახელწოდება; ნაშრომის რედაქტორი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი და წელი; შესაბამისი გვერდი.
Handbook of Polish Law, Edited by W. Dajczak, A.J. Szwarc, P. Wilinski, Poznan, 2011, 211.

თავებისა და ქვეთავების დასახელებები: იმ შემთხვევაში თუ სტატია შედგება თავებისგან/ქვეთავებისგან, შრიფტის ზომა არ შეიძლება აღემატებოდეს ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომას. თავები უნდა გაგრძელდეს იმავე გვერდიდან.
ზოგადი დებულებანი:
ნახაზებისა და ცხრილების შემცველობა, ადგილმდებარეობა და ფორმატირება განპირობებულია ნაშრომის სპეციფიკით. სხვა ლიტერატურული წყაროებიდან აღებული ნახაზებისა და ცხრილების გამოყენებისას არ უნდა იქნას დარღვეული საავტორო უფლებები. ნახაზები და ცხრილები აიგება შავ–თეთრად, ასევე დასაშვებია ფერადი ილუსტრაციების გამოყენება.

Download (PDF, 57KB)

წარჩინებულთა სია

Download (PDF, Unknown)

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

წარჩინებულ სტუდენტთა სია

(22-23 პირველი სემესტრი)

წარმოგიდგენთ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის წარჩინებულ სტუდენტთა სიას.  გთხოვთ, დაუყოვნებლივ გადაამოწმოთ თქვენი საშუალო რეიტინგი. შეკითხვის შემთხვევაში დაუკავშირდით თამარ ბარამიას, ან მოგვწერეთ ელექტრონულ ფოსტაზე- Law@gtu.ge.

 

საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია “მსოფლიო და გენდერი”

საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია

მსოფლიო და გენდერი

 ( საქართველო . თბილისი . კოსტავას ქ .77; ვებ – გვერდი : http://www.gtu.ge/ )

2023წლის 17 მარტსსაქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ მსოფლიო და გენდერი ”

 

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული

 

კონფერენციის მუშაობა წარიმართება შემდეგ სექციებში:

  1. ქალი და პოლიტიკა;
  2. გენდერული თანასწორობა და კანონმდებლობა;
  3. გენდერი: პარადიგმები და დილემები.

 

კონფერენციაზე მუშაობის ფორმები:დასწრებული და დისტანციური (online) zoom-ის პლატორმით.

 

კონფერენციის მასალათა კრებული გამოქვეყნდება კონფერენციის დასრულების შემდეგ.

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმააბსტრაქტიგამოაგზავნეთ 2023 წლის5 მარტამდე, ნაშრომი (სტატია) გამოაგზავნეთ 2023წლის15 მარტამდე, ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: kipianimaia@gmail.com, პროფესორ მაია ყიფიანის სახელზე.

 

 

აბსტრაქტისსტანდარტები – არაუმეტეს 300 სიტყვისა, უნდა შეესაბამებოდეს  კონფერენციის თემატიკას, ავტორის(ების)სახელი და გვარი, სამუშაო ადგილი და აკადემიური სტატუსი, აგრეთვე 5-7 საკვანძო სიტყვა. აბსტრაქტი უნდა ასახავდეს თემის რელევანტულობას, მნიშვნელობას, ორიგინალურობას და კვლევის მეთოდებს. აბსტრაქტის წარდგენა შესაძლებელია ქართულ, ინგლისურ ან რუსულენებზე.

ყველა წარდგენილი აბსტრაქტი იქნება განხილული  კონფერენციის სარედაქციო კომიტეტის წევრების მიერ.

 

შერჩეული თემების ავტორებს შეტყობინება  მიუვათ28 თებერვლამდე.

 

მოთხოვნა:

სტატია გამოაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით Microsoft Word –ის ფორმატით თქვენთვის სასურველ ენაზე. ქართულ და რუსულ  ენებზე წარმოდგენილ სტატიას უნდა ახლდეს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე არაუმეტეს 200 სიტყვისა.

 

სტატიის   მოცულობა – არაუმეტეს 9გვერდისა

 

შრიფტი (ფონტი)— Times New Roman, 12pt (ინგლისური და რუსული ენებისთვის),  Sylfaen  12 pt (ქართული ენისთვის).

მინდორი (Margins) — ზედა –  2 სმ,  ქვედა – 2,5 სმ, მარცხნივ –  3 სმ, მარჯვნივ –  2 სმ.

 

International Scientific Conference

“World and Gender”

(Georgia, Tbilisi, Kostavast. 77; web page www.gtu.ge)

On March 17, 2023, theInternational Scientific Conference “World and Gender”,will be held at the Technical University of Georgia.

Topic of the conference:“World and Gender”

Conference working language: Georgian, English, Russian

Conference will include the following fields:

  1. Woman and Politics
  2. Gender and Legislation
  3. Gender: Paradigms and Dilemma

 

Forms of participation: online via zoom

Conference proceedings will be published soon after finishing the conference.

 

Article (electronic version) should be sent to Professor Maia Kipiani.

E-mail: kipianimaia@gmail.com,.

Abstract submission policy:

Deadline:  March 15

Abstract must be up to 300 words, relating to the topic of conference, including the author(s) name, affiliation, the title and 5-7 key words. It must show the urgency, relevance, importance, originality and research methods. Submission can be in Georgia and English languages. On the following address:

All submissions will be peer reviewed by the program committee.

Selected abstracts for presentation will be notified by March 5

 

Request:

The article (electronic version) should be sent in Microsoft Word format. Georgian and Russian articles should have English resumes no more than 200 words.

 

The article – not more than 9 pages.

 

The article should be printed in Times New Roman, 12 pt (for English and Georgian), Sylfaen12 pt (for Georgian).

 

Margins:  upper – 2cent.; lower – 2.5cent.;left – 3cent.; right – 2cent.

 

სტატუსის აღდგენის და სემესტრის დამატების მსურველთათვის

გაცნობებთ რომ 2022-2023 სასწავლო წელს სტატუსის აღდგენა და სემესტრის დამატება შეგიძლიათ 28 აგვისტოსდან 20 სექტემბრის ჩათვლით.
განცხადებით უნდა მიმართოთ ფაკულტეტის ადმინისტრაციას.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ სტუ-ს რექტორის ბრძანება.

https://gtu.ge/News/20183/?fbclid=IwAR3F1z3rXVzuuUhH7J3deTqFWFhl3r7lRcNYmWrTh4kg98lYTYGPxj3unI8

საგამოცდო ცხრილები

ინფორმაცია საგამოცდო პროცესთან დაკავშირებით

🔊 სტუდენტების საყურადღებოდ!
🔊🔊 ინფორმაცია შემოდგომის სემესტრის სასწავლო აქტივობების აღდგენის შესახებ
🙏 ძვირფასო სტუდენტებო,
🏦🇬🇪 გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის (I) სემესტრის სასწავლო აქტივობების აღდგენა შესაძლებელია ინდივიდუალური სასწავლო გრაფიკის ფარგლებში, სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის.
🏦🇬🇪 შემოდგომის სემესტრის სასწავლო აქტივობების, მათ შორის შუასემესტრული გამოცდებისა და ლაბორატორიული მეცადინეობების აღდგენა მოხდება:
🚩 მე-18 კვირაში, 2021 წლის 8-დან 13 თებერვლის ჩათვლით.
🔴 ცნობისათვის: შუასემესტრული გამოცდების აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ იმ სტუდენტებისთვის, ვინც გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო ვერ შეძლო შუასემესტრული გამოცდების მე-11 კვირაში (7-13 დეკემბერი) ჩაბარება.
🏦🇬🇪 ასევე, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ:
🚩 სასწავლო მეცადინეობები ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის ჩატარდება 2021 წლის 6 თებერვლის ჩათვლით.
🚩 დოკუმენტური მასალის ჩაბარება მოხდება მე-17 – 20 კვირებში, 1-დან 27 თებერვლის ჩათვლით, სასწავლო კურსის შესაბამის დასკვნით გამოცდამდე.
🚩 დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება 2021 წლის 15-დან 27 თებერვლის ჩათვლით.
🚩 დამატებითი გამოცდები ჩატარდება 2021 წლის 1-დან 6 მარტის ჩათვლით

ინფორმაცია შუასემესტრული გამოცდების ცხრილების შესახებ სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის

ძვირფასო სტუდენტებო ❤
🏦🇬🇪 უკვე გაქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრის შუასემესტრული გამოცდები ჩატარდება მე-11 სასწავლო კვირაში – 2020 წლის 7-დან 12 დეკემბრის ჩათვლით, პირველი 8 სასწავლო კვირით გათვალისწინებული თემატიკის ფარგლებში, შესაბამისი ცხრილების მიხედვით.
🏦🇬🇪 გაცნობებთ, რომ საგამოცდო ცხრილები ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის, სასწავლო ჯგუფის მიხედვით განთავსებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ოფიციალურ გვერდებზე:
📌 დისტანციური სწავლების საუნივერსიტეტო პლატფორმაზე – https://elearning.gtu.ge
📌 საუნივერსიტეტო საგამოცდო ცენტრის გვერდზე – https://testing.gtu.ge
📌 ვებგვერდზე, რუბრიკაში – „სიახლეები“ https://gtu.ge/News/15969/
📌 პირველკურსელთა ელექტრონული სერვისების საუნივერსიტეტო სისტემაზე – https://vici.gtu.ge
📌 II, III, IV-კურსელთა აკადემიური მოსწრების გვერდზე – https://leqtori.gtu.ge
🟩🚩 საგამოცდო ცხრილებში მითითებულია ჯგუფის ნომერი, სასწავლო კურსის დასახელება, გამოცდის ჩატარების ელექტრონული მისამართი, თარიღი, დრო და გამოცდის მიმდინარეობის ხანგრძლივობა.
🚩 საუნივერსიტეტო გვერდებზე ასევე განთავსდება საგამოცდო ცხრილები დამატებითი კრედიტების მქონე სტუდენტებისთვის.
🟩🚩 2020-2021 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შუალედური გამოცდები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის ჩატარდება დისტანციურად (ონლაინ).
🟥🚩 იმ მიზნით, რომ შუასემესტრული გამოცდები შეუფერხებლად წარიმართოს, გთხოვთ, 4 დეკემბრამდე ყურადღებით გაეცნოთ საგამოცდო ცხრილებს (Ctrl + F + ჯგუფის ნომერი) და წინასწარ გადაამოწმოთ რომელ პლატფორმაზე (elearning.gtu.ge ან testing.gtu.ge-ზე) ტარდება კონკრეტული სასწავლო კურსის შესაბამისი გამოცდა, ასევე, გადაამოწმოთ ხედავთ თუ არა ყველა სასწავლო კურსს, რომელიც მიმდინარე სემესტრში გაქვთ სასწავლო ხელშეკრულებით (პროგრამით) გათვალისწინებული. ამისთვის, უნდა შეხვიდეთ elearning.gtu.ge-ზე და testing.gtu.ge-ზე თქვენი მომხმარებლის სახელითა და პაროლით. თუ რომელიმე სასწავლო კურსი არ ჩანს თქვენს გვერდზე, ან ვერ შედიხართ სისტემაში (და სხვა), გთხოვთ, შეავსოთ ფორმა.
🚩 სტუდენტებს ვთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჯამური ქულა (მიმდინარე სასწავლო აქტივობის ქულა + შუასემესტრული გამოცდის ქულა), რაც გახდება დასკვნით გამოცდებზე დაშვების წინაპირობა, სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის იქნება 30 ქულა.
✅ სტუდენტებს შუალედური გამოცდების ელექტრონულად ჩაბარებაში დაეხმარება ვიდეინსტრუქცია, რომელიც განთავსებულია დისტანციური სწავლების საუნივერსიტეტო პლატფორმაზე -elearning.gtu.ge რუბრიკაში – „ინსტრუქციები სტუდენტებისთვის“ – SeL2.0 სასწავლო აქტივობა – დავალება.mp4
🏦🇬🇪 ცნობისათვის: შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება 2021 წლის 1-დან 13 თებერვლის ჩათვლით. დასკვნით გამოცდაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ბაკალავრებისთვის შეადგენს 11 ქულას, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის – 21 ქულას. იმისთვის, რომ სასწავლო კურსი ჩაბარებულად ჩაითვალოს, სტუდენტმა თითოეულ საგანში უნდა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ანუ ჯამურად დააგროვოს 51 ქულა და მეტი.

მიმდინარე აქტივობების აღდგენის ცხრილი

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 29 ივნისიდან გაქვთ შესაძლებლობა აღადგინოთ მიმდინარე სემესტრული აქტივობა წარმოდგენილი ცხრილის მიხედვით.

ცხრილთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე დაგვიკავშირდით 598332205

საგამოცდო წესები

გამოცდაზე არ დაიშვება, ასევე საგამოცდო პროცესიდან მოიხსნება სტუდენტი, რომელიც

  • არ წარმოადგენს პირადობის დამადასტურებელ ან სხვა დოკუმენტს, რომლითაც შესაძლებელი იქნება სტუდენტის იდენტიფიკაცია;
  • სტუდენტის მიერ მობილური ტელეფონის, ტექნიკური ან სხვა ნებისმიერი საშუალებების გამოყენების შემთხვევაში (წიგნი, კონსპექტი, ამონარიდი, სახელმძღვანელო და სხვა);
  • გამოცდაზე გამოცხადდება 15 წუთით დაგვიანების შემდეგ.

სტუდენტს საგამოცდო ნაშრომის განულების შემთხვევაში ელექტრონულ უწყისში დაუფიქსირდება 0, ხოლო დისცილპილნური სახდელის დაკისრების საკითხს განიხილავს ფაკულტეტის საბჭო

 

იხილეთ გამოცდაზე მიღებული შეფასების გასაჩივრების წესი :

Download (PDF, Unknown)

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში მოგვწერეთ: law@gtu.ge