საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია: „თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი – პოლიტიკურ-სამართლებრივი გამოწვევები“

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია:
„თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი – პოლიტიკურ-სამართლებრივი გამოწვევები“

კონფერენცია ეძღვნება სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორების – ალფრედ კურატაშვილის, ნათელა მაისურაძის და ოთარ დავითაშვილის ხსოვნას

2022 წლის 27ივლისი / თბილისი, საქართველო

საერთაშორისო კონფერენციის მიზანია გააერთიანოს სამართალმცოდნეობის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტოლოგიის დარგში წამყვანი მეცნიერები და მკვლევრები, რომლებიც გაუზიარებენ ერთმანეთს თავის ცოდნასდა საშუალება ექნებათ განიხილონ დღეს მსოფლიოში არსებული გამოწვევები და თანამედროვე ტენდენციები.

კონფერენციის სექციები:
• სისხლის სამართალი
• კერძო სამართალი
• საჯარო სამართალი
• საერთაშორისო სამართალი
• ისტორია
• პოლიტიკა
• საერთაშორისო ურთიერთობები
• კულტუროლოგია
კონფერენციის რეგლამენტი:
კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, უკრაინული.
მოხსენების რეგლამენტი: 10-15 წუთი,
კონფერენციის მონაწილეთა დისკუსია -5 წუთი.
რეგისტრაციის და რეზიუმის წარდგენის ბოლო ვადა: 2022 წლის 20 ივლისი
სრულიტექსტისგაგზავნისბოლოვადა: 2022 წლის10 აგვისტო
სამეცნიეროკრებულისგამოცემა: სექტემბერი-ოქტომბერი

რეზიუმეს წარდგენის პროცესი

გამოაგზავნეთ თქვენი ნაშრომის რეზიუმე law@gtu.ge-ზე 2022 წლის 20 ივლისამდე. რეზიუმეს გამოგზავნის შემდეგ სამი სამუშაო დღის განმავლობაში ელექტრონული ფოსტით მიიღებთ დადასტურებას რეზიუმეს მიღების შესახებ;
რეზიუმე უნდა მოიცავდეს 250-300 სიტყვას. რეზიუმე, რომელიც ამ მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებს, მოითხოვება, რომ იქნას გადახედილი. კონფერენციის ძირითადი ენა არის ქართული, თუმცა შეგიძლიათ რეზიუმე დამატებით წარმოადგინოთ სხვა ენებზეც;
გთხოვთ, ნაშრომის რეზიუმესთან ერთად გამოაგზავნოთ მოკლე ბიოგრაფია;
ნაშრომის მიღება ან უარყოფა გამოგიგზავნებათ რეცენზენტის კომენტარებით. თუ ნაშრომის გადახედვა გახდება საჭირო, შესწორებული ნაშრომი უნდა დაგვიბრუნდეს ერთი კვირის განმავლობაში.Law@gtu.ge

რეზიუმეს გაფორმების წესები:
რეზიუმე უნდა შედგებოდეს ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
შრიფტი-Sylfaen; ფონტის ზომა –12.
სტრიქონებს შორის მანძილი 1,15. ველები: ზედა, და ქვედაველები – 2 სმ;მარჯვენა ველი – 1,5 სმ; მარცხენა 3 სმ.
რეზიუმე არ უნდა აღემატებოდეს 250-300 სიტყვას.
რეზიუმემ ოპტიმალურად უნდა ასახოს თემის/პრობლემის აქტუალობა, მიზნები, შინაარსი და კვლევის შედეგები. მისი წაკითხვით უნდა შეიქმნას ზოგადი წარმოდგენა კვლევის მიზნებისა და შედეგების შესახებ.
კრებულისთვის სტატიის გაფორმების წესი
სტატიის ფორმატი:
• სტატიისენა – ქართული ანინგლისური(ინგლისურდაქართულრეზეიუმესთანერთად);
• სტატია უნდაიყოს – DOC (MS-Word) ფაილის სახით;
• მინდორი: ზევით-ქვევით – 2 სმ; მარჯვნივ-მარცხნივ – 2,5 სმ.
• შრიფტიქართულიტექსტისთვის – “Sylfaen “ ,შრიფტისზომა -12;
• ინტერვალი – 1.15
• შრიფტი ინგლისური დასხვაუცხოენოვანი ტექსტისთვის – „ Sylfaen, “შრიფტისზომა -12;
• ინტერვალი -1.15
• სქოლიოსშრიფტისზომა – 9;
• ინტერვალი – 1;
• მინიმალური გვერდების რაოდენობა 7, მაქსიმალური 20
სტატიისსტრუქტურა:
თავფურცელი
• სტატიის სათაური;
• ავტორის (ავტორების) სრული სახელი, გვარი, სამეცნიერო-აკადემიური ხარისხი და ელ.ფოსტის მისამართი;
• სამი საკვანძო სიტყვა.
ტექსტისსტრუქტურა
• შესავალი;
• ძირითადი ტექსტი;
• დასკვნა.
ლიტერატურის ციტირების ფორმატი:
სტატია:
გვარი ინიციალი. [გვარი] [ინიციალი.] [ინიციალი]. სრული სათაური. ჟურნალის სრული დასახელება ან აბრევიატურა. წელი, ტომი, [ნომერი,] გვ. დასაწისიდასასრული.
ნიმუში: 8 1. Xie W., Pu J., MacKerell A.D. Developmentof a PolarizableIntermolecularPotentialFunction (PIPF) forLiquidAmidesandAlkanes. J. Chem. TheoryComput., 2007, 3, 6, 1878 1889.
წიგნი:
გვარი ინიციალი. [ინიციალი]., [გვარი] [ინიციალი.] [ინიციალი]. სრული სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემლობა. წელი, [ტომი,] გვ. დასაწისი–დასასრული.
ნიმუში: 1. Bruice P. OrganicChemistry. New-York: PearsonnEducation, Inc., 2004, pp 45-46.
ინტერნეტ რესურსების მითითება:
ინტერნეტრესურსის შემდეგ უნდა მიეთითოს ამ რესურსზე წვდომის ბოლო თარიღი.
ნიმუში:Inglehart R. Integrated EVS/WVS 1981-2008 Information – http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp [17.06.2022]

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი – პოლიტიკურ-სამართლებრივი გამოწვევები“.
თბილისი,
აპლიკაცია
სახელი: _______________________
გვარი: __________________________
სტატიისსათაური: ________________________________________________
უნივერსიტეტისდასახელება: _______________________________________
სამეცნიერო-აკადემიური ხარისხი:___________________________________
ელ.ფოსტა: ________________________________________________________

სამაგისტრო დაცვების შესახებ

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ურთიერთობების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა საყურადღებოდ!
მაგისტრანტებმა სამაგისტრო ნაშრომები ხელმძღვანელის დასკვნით უნდა წარადგინონ ანტიპლაგიატის პროგრამაზე შესამოწმებლად 2022 წლის 22 ივნისის ჩათვლით, პლაგიატზე დადებითი პასუხის შემდგომ სამაგისტრო ნაშრომი უნდა გაეგზავნოს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს და საბოლოო ვერსია დებულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით 2022 წლის 05 ივლისამდე უნდა წარედგინოს შესაბამის აკადემიურ დეპარტამენტს რეცენზენტის განსაზღვრის მიზნით.
სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა ჩატარდება შემდეგი განრიგით:
• საჯარო სამართლის მიმართულება- 18 ივლისი, 14:00 საათი, 909ბ,
• სისხლის სამართლის მიმართულება- 19 ივლისი, 14:00 საათი, 909ბ,
• სისხლის სამართლის მიმართულება- 20 ივლისი, 14:00 საათი, 909ბ,
• კერძო სამართლის მიმართულება- 21 ივლისი, 14:00 საათი, 909ბ,
• კერძო სამართლის მიმართულება- 22 ივლისი, 14:00 საათი, 909ბ,
• საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება- 23ივლისი, 14:00 საათი,611ა.
დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით შესაბამისი აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელს.

ეროვნული სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „იურიდიული მეცნიერებისა და პრაქტიკის აქტუალური საკითხები“

2022 წლის 28 აპრილს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტმა იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთობლივათ ჩაატარა ეროვნული სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „იურიდიული მეცნიერებისა და პრაქტიკის აქტუალური საკითხები“.
კონფერენცია გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილემ, პროფესორმა ჯემალ გაბელიამ. კონფერენციას უძღვებოდა პროფესორი შოთა ფაფიაშვილი.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორებმა და ასოცირებულმა პროფესორებმა, რომლებმაც წარმოადგინეს მოხსენებები სისხლის სამართლის აქტუალურ საკითხებზე.
კონფერენციას ესწრებოდნენ პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები.

საქველმოქმედო აქცია უკრაინელი ბავშვების დასახმარებლად

2022 წლის 29 აპრილს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით გაიმართა საქველმოქმედო აქცია უკრაინელი ბავშვების დასახმარებლად, სადაც მოეწყო ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ფარგლებში და პროფესორ-მასწავლებლების ავტორობით გამოცემული წიგნების გამოფენა-გაყიდვა.
წიგნის ფესტივალი გახსნა სტუ-ს რექტორმა, აკადემიკოსმა დავით გურგენიძემ და საქართველოში უკრაინის საქმეთა დროებით რწმუნებულმა ანდრეი კასიანოვმა.
წიგნების რეალიზაციის შედეგად შემოსული თანხა გადაირიცხა უკრაინის დახმარების ფონდში.
მადლობას ვუხდით სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებლებს, თანამშრომლებსა და სტუდენტებს საქველმოქმედო აქციაში მონაწილეობისთვის.

წარჩინებულთა სია

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!
გთხოვთ, დაუყოვნებლივ გადაამოწმოთ თქვენი საშუალო რეიტინგი. შეკითხვის შემთხვევაში დაუკავშირდით თამარ ბარამიას, ან მოგვწერეთ ელექტრონულ ფოსტაზე- Law@gtu.ge

Download (PDF, Unknown)

მონოგრაფია “სამართალი სოციალურ ნორმათა სისტემაში”

დღეს მთელი იურიდიული საზოგადოებისათვის სასიხარულო დღეა.გამოვიდა ცნობილი მეცნიერის, სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიტიკოსის, ჩვენი თანამშრომლის პროფესორ იოსებ ბაჩიაშვილის ახალი მონოგრაფია “სამართალი სოციალურ ნორმათა სისტემაში”. ნაშრომში განხილულია სამართლის თეორიის ერთ-ერთი ურთულესი და უმნიშვნელოვანესი პრობლემა სამართლისა და სხვა სოციალურ (მორალურ, ადათობრივ, რელიგიურ, პოლიტიკურ და სხვა) ნორმათა ურთიერთშესაბამისობა და ურთიერთმოქმედება როგორც სამართალშემოქმედების, ისე სამართლის რეალიზაციის პროცესში.
საამაყოა რომ ნაშრომი შესრულებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორუსო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიის” ფარგლებში.

“დეკანის საათი”

2022 წლის 28 მარტს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის საათი ჩატარდა.
დეკანის საათზე ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ სტუდენტებს გააცნო სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები, მათ შორის, სწავლების გაგრძელების ფორმატთან დაკავშირებით.
პირველი კურსის სტუდენტებს ასევე შეხვდა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი თამარ ბარამია და ამომწურავად უპასუხა მათ შეკითხვებს.
დეკანის საათი და შეხვედრა ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან კვლავ გაგრძელდება და ჩატარდება ყველა კურსის სტუდენტთან ონლაინ პლათფორმის მეშვეობით.

ირინა ბათიაშვილის საჯარო ლექცია

2022 წლის 11 მარტს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ს 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 100 საჯარო ლექციის ციკლის ფარგლებში სამართალმცოდნემ, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელმა ირინა ბათიაშვილმა წაიკითხა საჯარო ლექციას თემაზე: “საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლი ეროვნული კანონდებლობის და ევროპული კონვენციის კონტინუუმში”

ირაკლი ბათიაშვილის საჯარო ლექცია

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ს 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 100 საჯარო ლექციის ციკლის ფარგლებში ეროვნული მოძრაობის ლიდერმა, ფილოსოფოსმა, საზოგადო მოღვაწემ, პროფესორმა ირაკლი ბათიაშვილმა წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე:„ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი მოძრაობის როლი საქართველოს უახლეს ისტორიაში“.