საერთაშორისო სამეცნიერო-რეფერირებადი ჟურნალი “თემიდა” სტატიების მიღება დაიწყო

 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი-პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდას“ შემდეგი ნომრისთვის დაიწყო სამეცნიერო სტატიების მიღება. სტატიები უნდა გადმოაგზავნოთ 2023 წლის 5 აგვისტომდე ელექტრონულ ფოსტაზე: I.Gabisonia@gtu.ge

მოთხოვნები:

სტატიის სათაური – ქართულ და ინგლისურ ენაზე

ინფორმაცია ავტორის/ავტორების შესახებ – ამ ნაწილში უნდა მიეთითოს ავტორის/ავტორთა სახელი, გვარი, სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი, სამუშაო/სწავლის ადგილი, საკონტაქტო მონაცემები.

სტატიის სტრუქტურა – სტატიის სტრუქტურა შეიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

აბსტრაქტი – აბსტრაქტი ოპტიმალურად ასახავს თემის/პრობლემის აქტუალობას, მიზნებს, შინაარსსა და კვლევის შედეგებს. მისი წაკითხვით ზოგადი წარმოდგენა იქმნება კვლევის მიზნებისა და შედეგების შესახებ. ქართულ და ინგლისურ ენაზე

საძიებო სიტყვები – აუცილებელი ელემენტია ნებისმიერი სტატიისთვის. ის გამოიყენება დარგობრივი სფეროს/კვლევის ობიექტის/კვლევის მეთოდების განსაზღვრისათვის და შესაბამისი სტატიის საძიებოდ. სიტყვები/სიტყვათშეერთებები უნდა შეიცავდეს დარგობრივ ტერმინებს, რომლებიც შეიძლება არცკი იყოს გამოყენებული სტატიაში, მაგრამ დამახასიათებელია წარმოდგენილი დარგისთვის. საძიებო სიტყვების ოპტიმალური რაოდენობაა 4-7 ერთეული, ხოლო ფრაზის ფარგლებში – არა უმეტეს 3 ერთეულისა.

ტექსტი – სტატიაში მკაფიოდ უნდა გამოიკვეთოს შემდეგი ძრითადი ნაწილები:

 1. შესავალი
 2. ძირითადი ნაწილი
 3. კვლევის შედეგები
 4. დასკვნები

5.გამოყენებული  ლიტერატურა

ფორმალური მოთხოვნები წადგენილი სტატია უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ფორმალურ მოთხოვნებს: 1. სტატიები წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამის ენაზე, რეზიუმე ინგლისურად და ქართულად (თუ სტატია სხვა ენაზეა დაწერილი), არა ნაკლებ 600 სიტყვისა – არა უმეტეს ერთი გვერდისა.

 1. ფურცლის ფორმატი – A4, შრიფტი – “Sylfaen”, სათაურის ზომა -14, ტექსტის ზომა – 11, სტრიქონებს შორის მანძილი – 1, ველების მანძილი (ყველა მხრიდან) – 2 სმ. 3. გვერდის მარცხენა კუთხეში

მითითებული უნდა იყოს ავტორის (თანაავტორის) სახელი და გვარი, უნივერსიტეტი, აკადემიური სკოლა, სტატუსი, საკონტაქტო ინფორმაცია (ელ.ფოსტა, ტელეფონი).

 1. აბზაცის ყველა წინადადება თანაბრად უნდა იყოს დაშორებული მარჯვენა ველიდან და ერთმანეთისგან გამოიყოფა თითო ინტერვალის გამოტოვებით.
 2. ბიბლიოგრაფიის ფორმალური მოთხოვნები უნდა იყოს დაცული.

 

 

სტუდენტების ვიზიტი ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრში

2023 წლის 30 მარტს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრისა და ევროკავშირის პროექტის „საქართველოში უსაფრთხოების სექტორის გარე ზედამხედველობის მხარდაჭერა“ ერთობლივი ორგანიზებით, თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრაზე, ლონდონის Kings College-სსტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრის ლექტორმა და საომარი მოქმედებების ექსპერტმა, დოქტორმა ოფერფრიდმანმა, სტუდენტებთან დეზინფორმაციისა და ჰიბრიდული ომის თავისებურებებზე, მისგან მომდინარე საფრთხეებსა და მასთან ბრძოლის გზებზე ისაუბრა.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტიდან შეხვედრას დაესწრო 6 სტუდენტი:გიორგისიმონიძე, ირმანადოევი, ლევან სულუხია, მარიამ ქავთარაძე, სალომე ჯოხთაბერიძე და ქეთევან ნიკოლაიშვილი.

აქტუალური საკითხების გაშუქებისა და მსჯელობის შემდეგ ლექციააქტიურიდისკუსიისრეჟიმშიგაგრძელდა.

წარჩინებულთა სია

Download (PDF, Unknown)

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

წარჩინებულ სტუდენტთა სია

(22-23 პირველი სემესტრი)

წარმოგიდგენთ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის წარჩინებულ სტუდენტთა სიას.  გთხოვთ, დაუყოვნებლივ გადაამოწმოთ თქვენი საშუალო რეიტინგი. შეკითხვის შემთხვევაში დაუკავშირდით თამარ ბარამიას, ან მოგვწერეთ ელექტრონულ ფოსტაზე- Law@gtu.ge.

 

საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია “მსოფლიო და გენდერი”

საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია

მსოფლიო და გენდერი

 ( საქართველო . თბილისი . კოსტავას ქ .77; ვებ – გვერდი : http://www.gtu.ge/ )

2023წლის 17 მარტსსაქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ მსოფლიო და გენდერი ”

 

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული

 

კონფერენციის მუშაობა წარიმართება შემდეგ სექციებში:

 1. ქალი და პოლიტიკა;
 2. გენდერული თანასწორობა და კანონმდებლობა;
 3. გენდერი: პარადიგმები და დილემები.

 

კონფერენციაზე მუშაობის ფორმები:დასწრებული და დისტანციური (online) zoom-ის პლატორმით.

 

კონფერენციის მასალათა კრებული გამოქვეყნდება კონფერენციის დასრულების შემდეგ.

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმააბსტრაქტიგამოაგზავნეთ 2023 წლის5 მარტამდე, ნაშრომი (სტატია) გამოაგზავნეთ 2023წლის15 მარტამდე, ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: kipianimaia@gmail.com, პროფესორ მაია ყიფიანის სახელზე.

 

 

აბსტრაქტისსტანდარტები – არაუმეტეს 300 სიტყვისა, უნდა შეესაბამებოდეს  კონფერენციის თემატიკას, ავტორის(ების)სახელი და გვარი, სამუშაო ადგილი და აკადემიური სტატუსი, აგრეთვე 5-7 საკვანძო სიტყვა. აბსტრაქტი უნდა ასახავდეს თემის რელევანტულობას, მნიშვნელობას, ორიგინალურობას და კვლევის მეთოდებს. აბსტრაქტის წარდგენა შესაძლებელია ქართულ, ინგლისურ ან რუსულენებზე.

ყველა წარდგენილი აბსტრაქტი იქნება განხილული  კონფერენციის სარედაქციო კომიტეტის წევრების მიერ.

 

შერჩეული თემების ავტორებს შეტყობინება  მიუვათ28 თებერვლამდე.

 

მოთხოვნა:

სტატია გამოაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით Microsoft Word –ის ფორმატით თქვენთვის სასურველ ენაზე. ქართულ და რუსულ  ენებზე წარმოდგენილ სტატიას უნდა ახლდეს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე არაუმეტეს 200 სიტყვისა.

 

სტატიის   მოცულობა – არაუმეტეს 9გვერდისა

 

შრიფტი (ფონტი)— Times New Roman, 12pt (ინგლისური და რუსული ენებისთვის),  Sylfaen  12 pt (ქართული ენისთვის).

მინდორი (Margins) — ზედა –  2 სმ,  ქვედა – 2,5 სმ, მარცხნივ –  3 სმ, მარჯვნივ –  2 სმ.

 

International Scientific Conference

“World and Gender”

(Georgia, Tbilisi, Kostavast. 77; web page www.gtu.ge)

On March 17, 2023, theInternational Scientific Conference “World and Gender”,will be held at the Technical University of Georgia.

Topic of the conference:“World and Gender”

Conference working language: Georgian, English, Russian

Conference will include the following fields:

 1. Woman and Politics
 2. Gender and Legislation
 3. Gender: Paradigms and Dilemma

 

Forms of participation: online via zoom

Conference proceedings will be published soon after finishing the conference.

 

Article (electronic version) should be sent to Professor Maia Kipiani.

E-mail: kipianimaia@gmail.com,.

Abstract submission policy:

Deadline:  March 15

Abstract must be up to 300 words, relating to the topic of conference, including the author(s) name, affiliation, the title and 5-7 key words. It must show the urgency, relevance, importance, originality and research methods. Submission can be in Georgia and English languages. On the following address:

All submissions will be peer reviewed by the program committee.

Selected abstracts for presentation will be notified by March 5

 

Request:

The article (electronic version) should be sent in Microsoft Word format. Georgian and Russian articles should have English resumes no more than 200 words.

 

The article – not more than 9 pages.

 

The article should be printed in Times New Roman, 12 pt (for English and Georgian), Sylfaen12 pt (for Georgian).

 

Margins:  upper – 2cent.; lower – 2.5cent.;left – 3cent.; right – 2cent.

 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვების შესახებ

 1. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის სამაგისტრო დაცვები დაინიშნოს 2023 წლის 16 და 17 თებერვალს 14:00 საათზე (საჯარო სამართლის ლაბორატორია);
 2. მაგისტრანტების დასრულებული სამაგისტრო ნაშრომი პლაგიატის შესაბამის პროგრამაში შემოწმდეს 09 თებერვლამდე;
 3. პლაგიატის დადებითი დასკვნის შემდგომ სტუ-ს სამაგისტრო დებულების საფუძველზე შესრულებული ნაშრომი შემოწმებისთვის გადაეგზავნოს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს 10 თებერვლამდე;
 4. სამაგისტრო ნაშრომი თანდართული პლაგიატითა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის დადებითი დასკვნით რეცენზირებისთვის წარედგინოს შესაბამის აკადემიურ დეპარტამენტს 13 თებერვლამდე;
 5. აკადემიურმა დეპარტამენტებმა უზრუნველყონ სტუ-ს დებულების შესაბამისად დასრულებული სამაგისტრო ნაშრომების შესაბამისი კომისიის წინაშე წარდგენა;

სახელმძღვანელო “სამედიცინო სამართალი”

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სამართლის” ფარგლებში გამოიცა სახელმძღვანელო “სამედიცინო სამართალი”.
გამოცემა მიეძღვნა სტუ-ს 100 წლის იუბილეს.
სახელმძღვანელოს ავტორები არიან პროფესორები ირაკლი გაბისონია, ციალა გლოველი და ბესიკ ტეტელოშვილი.

სტუ-ს საიუბილეო კრებული

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული გამოიცა, რომელშიც წარმოდგენილია ქართველი და უცხოელი მეცნიერების სამეცნიერო ნაშრომები.

Download (PDF, Unknown)

გიორგი ჩხიკვიშვილის საჯარო ლექცია

2022 წლის 17 დეკემბერს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის „ზოგადი განათლების კურსის“ ფარგლებში სტუდენტებს საჯარო ლექცია წაუკითხა პროფესორმა გიორგი ჩხიკვიშვილმა.
ლექციის თემა იყო „პოლიტიკის არსი?!“
პროფესორმა სტუდენტებს ესაუბრა პოლიტიკის საფუძვლებზე, მის არსსა და დანიშნულებაზე.
ლექციამ ჩაიარა საინტერესოდ და ინტერაქტიულ რეჟიმში – გათამაშდა როლური თამაშები და გაიმართა დისკუსია.

რეზო მიშველაძის იუბილე

2022 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე საზეიმოდ აღინიშნა საქართველოს სახალხო მწერლის, ნოველისტის, ჩვენი ფაკულტეტის პროფესორის, ბატონი რეზო მიშველაძის იუბილე.
ღონისძიების ფარგლებში პროფესორ-მასწავლებლებმა და სტუდენტებმა კიდევ ერთხელ შეაფასეს ბატონი რეზოს ღვაწლი, ისაუბრეს მის ფენომენზე და ლიტერატურულ მემკვიდრეობაზე.
საზეიმო ვითარებაში დეკანის მოადგილემ, პროფესორმა ჯემალ გაბელიამ ბატონ რეზოს გადასცა მადლობის სიგელი “ფაკულტეტის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის”.
გვსურს კიდევ ერთხელ მივულოცოთ ბატონ რეზო მიშველაძეს დაბაღების დღე და ვუსურვოთ დღეგრძელობა, ჯანთა სიმრავლე და ბედნიერება.