იმიტირებული სასამართლო პროცესის მოსამზადებელი სასწავლო კურსი არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაზე

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკა 22 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრის  ჩათვლით იწყებს საბუთების მიღებას იმიტირებული პროცესის მოსამზადებელ სასწავლო კურსზე.

თემატიკა – არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება

საქართველოს ბოლო პერიოდის მართლმსაჯულების მნიშვნელოვან სამართლებრივ მიღწევას წარმოადგენს არასრულწლოვანთა კოდექსის მიღება, რომელმაც გააერთიანა ის სამართლებრივი ნორმები, რომლებიც არასრულწლოვანს შეეხება სამართალწარმოების პროცესში.

ლექციათა კურსი შეეხება არასრულწლოვნების მართლმსაჯულების ფარგლებში, შიდა და საერთაშორისო პრინციპების დამუშავებას კონკრეტული კაზუსების ფონზე. ზეპირი მსჯელობისა და წერითი დავალებების დამუშავებით, სტუდენტი მაქსიმალურად გაიაზრებს არასრუწლოვანთა მიმართ დანერგილ უახლეს სამართლებრივ მიდგომებს.

განხილვისა და დამუშავების საკითხები:

 • ბავშვის საუკეთესო/ჭეშმარიტი ინტერესი, როგორც არასრულწლოვანთა მიდგომის ამოსავალი წერტილი;
 • აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპები და მეთოდები;
 • განრიდება და მედიაცია;
 • არასრულწლოვნის სისხლის საპროცესო და მატერიალური გარანტიები;
 • არასრულწლოვნის დაცვის საერთაშორისო ინსტრუმენტები;
 • არასრულწლოვანთა საპროცესო და მატერიალური გარანტიების საუკეთესო პრაქტიკების შედარებითი სამართლებრივი მიმოხილვა.

ლექციების კურსი პროპორციულად პრაქტიკულ კომპონენტს უფრო მეტად მოიცავს, ვიდრე თეორიულს. პრაქტიკულ ნაწილში მოიაზრება კონკრეტული კაზუსების ამოხსნა ზეპირი მსჯელობითა და წერითი დავალებებით.

კურსის დასასრულს კი ჩატარდება იმიტირებული სასამართლო  პროცესი.

სასწავლო კურსის დასასრულს გაიმართება დისკუსია განვლილი მასალიდან სტუდენტების მიერ შერჩეულ თემატიკაზე.

კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში სტუდენტებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

კურსის ხანგრძლივობა– 22 საათი.

დარეგისტრირებული სტუდენტების შერჩევა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

სასწავლო კურსს გაუძღვებასაქართველოს სახალხო დამცველის სისხლის სამართლის დეპარტამენტის უფროსი ეკატერინე ხუციშვილი.

 

პრაქტიკის გავლის მსურველმა სტუდენტებმა ელექტრონულად შევსებული განაცხადის ფორმა უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: iuridiuliganatleba@yahoo.com

დამატებითი კითხვებისა და ინფორმაციის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.
საკონტაქტო პირი: მაკა აბულაძე -595961900;

Download (DOCX, 38KB)

ELSA თბილისის შეხვედრა სტუ-ს სტუდენტებთან

2018 წლის 23 ოქტომბერს 12:00 საათზე სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებს  შეხვდებიან  ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის თბილისის გამგეობის წევრები, რომლებიც გააცნობენ სტუდენტებს ელსას ზოგად სტრუქტურას, მისი საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს და მუშაობის სპეციფიკას. ამასთანავე,  დაინტერესებულ პირებს ექნებათ შესაძლებლობა, გაწევრიანდნენ ელსაში.

სპეც-კურსი: სახელმწიფოსა და სამართლის სწავლება

ინტერდისციპლინური სპეც. კურსის – სახელმწიფოსა და სამართლის სწავლების შეთავაზება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის მიზნად ისახავს გააცნოს მათ სისტემურ და ისტორიულ დისკურსში მოცემული სახელმწიფოსა და სამართლის ფილოსოფიის საფუძველმდებარე თემები:  სამართლისა და სახელმწიფოს ცნება, სამართლისა და მორალის, სამართალისა და რელიგიის ურთიერთმიმართება, ბუნებითი სამართალი და სამართლის პოზიტივიზმი, სამართლიანობის განსხვავებული გაგება სხვადასხვა ეპოქაში და აქტუალური  დისკუსიები სახელმწიფოს როლის შესახებ სამართლიანობის განხორციელებაში, სამართლებრივი სახელმწიფოს, დემოკრატიის, სოციალური სახელმწიფოს, ადამიანის უფლებებისა და მოვალეობების ფილოსოფიური დაფუძნება, კონტრაქტუალისტური თეორიები,  სახელმწიფოსთვის მიკუთვნებული დასჯის უფლებისა და ძალადობაზე მონოპოლიის საზღვრები, ხელისუფლების დანაწილება და შებოჭვა, სეკულარიზაცია, ქართული ჩვეულებითი და სახელმწიფო-სამართლებრივი აზროვნება.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი გააცნობიერებს სახელმწიფოსა და სამართალს, როგორც ერთის მხრივ კაცობრიობის ისტორიულ-კულტურული განვითარების პროცესის შემადგენელ ფენომენებს, ხოლო მეორეს მხრივ, როგორ აღნიშნული დეტერმინანტებისგან განყენებულ, ყოველ დროში აქტუალურ ფილოსოფიურ გამოწვევებს, რომელთა სრულყოფაც მუდმივი კრიტიკული რეფლექსიის საგანია.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

სასწავლო კურსის შესასწავლად გამოყენებული იქნება ლექციაზე მასალის ვერბალურად გადაცემის, დემონსტრირების, ახსნა-განმარტების მეთოდები.

სემინარულ მეცადინეობებზე მოხდება ცალკეულ თემებში ჩაღრმავება სახელმწიფოსა და სამართლის ფილოსოფიის კლასიკური ტექსტების გარჩევის მეშვეობით, აგრეთვე განვლილი მასალის ლოგიკური დაკავშირება თანამედროვე ქართულ და საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებთან და სასამართლო პრეცედენტებთან.

სათანადო დრო დაეთმობა აუდიტორიაში დისკუსიის წარმართვისა და თემატური პოლემიკის გზით განსახილველი საკითხების ირგვლივ ერთ ან რამდენიმე პოზიციაზე ჩამოყალიბებას, აგრეთვე საკუთარი პოზიციისგან აბსტრაგირებით, საპირისპირო მხარის სასარგებლო არგუმენტების მოძიების პრაქტიკას, რაც მომავალ იურისტს დაეხმარება განსახილველი პრობლემატიკის არა ერთი პერსპექტივიდან აღქმის გამომუშავებაში.

სასწავლო კურსს გაუძღვებიან: გერმანელი ემერიტუს-პროფესორი გეორგ ლომანი (ჩაატარებს 4 ან 5 ლექციას) და ილიას სახ. უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სტუ-ს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი ირაკლი თაბორიძე  (ჩაატარებს 10 შეხვედრას).

კურსდამთავრებულები მიიღებენ შესაბამის სერთიფიკატს.

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის 903 ა ოთახში 25ოქტომბრამდე.

სპეც-კურსი: სეკულარიზაციის თეორიები

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ინიციატივითა და ფინანსური მხარდაჭერით, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურზე მყოფ სტუდენტებს გთავაზობთ სპეც-კურსს: სეკულარიზაციის თეორიები, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება ლექცია-სემინარები და თავისუფალი დისკუსიები თემებზე:

 • სახელმწიფოსა და რელიგიისა ურთიერთმიმართებები თანამედროვე საზოგადოებებში;
 • სეკულარიზაცია: თეორია თუ რეალობა?
 • სეკულარიზაციის პროცესი დასავლურ სამყაროში;
 • სეკულარიზაციის კლასიკური თეორიები და მათი სოციალ-პოლიტიკური და თეორიული საფუძვლები და სხვ.

კურსი ინტერდისციპლინურ მიდგომაზე იქნება აგებული, რაც ნიშნავს, რომ აღნიშნული საკითხები არა ერთი კონკრეტული დისციპლინის ჭრილიდან იქნება დასმული და განხილული, არამედ სხვადასხვა დისციპლინის (სამართლის თეორიის, სოციალური თეორიის, რელიგიის სოციოლოგიის, ისტორიის) მიდგომებისა და მეთოდების მოშველიებით, რაც შეიძლება ფართო პერსპექტივაში იქნება გაშუქებული. ამ მიდგომის მიზანია, სტუდენტებს გაუფართოვოს თვალსაწიერი ჩვენი საზოგადოებისთვის უაღრესად აქტუალური საკითხებისა, თუ პრობლემების ხედვაში და გაუადვილოს თანამედროვე დასავლური მეცნიერების პერსპექტივიდან ჩვენი საზოგადოების და კულტურის სპეციფიკის გააზრება. ამასთან, სტუდენტს აღნიშული კურსის გავლის შედეგად, შესაძლებლობა ექნება დამოუკიდებლად იმსჯელოს და კრიტიკულად გაიაზროს ესა თუ ის ხედვა სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთმიმართების საკითხებზე, სეკულარიზაციის თეორიის პერსპექტივიდან.

კურსის ფარგლებში ლექციების ციკლს წაიკითავს კასელის უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების დოქტორი, ემერიტუს პროფესორი იოჰანეს ვაისი (Johannes Weiß). იოჰანეს ვაისი არის მაქს ვებერის სპეციალისტი და ერფურტის უნივერსიტეტის მაქს ვებერის სახელობის სოციალურ და კულტურის მეცნიერებათა კვლევითი ცენტრის (Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien) მოწვეული მეცნიერ-თანამშრომელი.

 კურსზე დარეგისტრირება შეუძლიათ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურზე მყოფ სტუდენტებს.

 კურსის წარმატებით გავლის შედეგად, სტუდენტები მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატს. კურსზე დასწრება უფასოა.

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს:

 • შესძინოს ზოგადი თეორიული, ინტერდისციპლინური ცოდნა სეკულარიზაციის ცნების, თანამედროვე სოციალურ-თეორიულ, ფილოსოფიურ და პოლიტიკის მეცნიერებებში ამ ცნების განსხვავებული გამოყენების შესახებ.
 • შეუქმნას აკადემიური/მეცნიერული წარმოდგენა სეკულარიზაციის თეორიებზე, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს ამ თეორიების პერსპექტივიდან დაინახოს და გააანალიზოს სახელმწიფოსა და რელიგიის/რელიგიური ინსტიტუტების ურთიერთმიმართების პრობლემატიკა.
 • გაუღრმავოს კრიტიკული ხედვის უნარ-ჩვევები აღნიშნულ საკითხებზე არგუმენტირებული მსჯელობის, თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ მაგალითებთან მისადაგების გზით, (დებატების, პრეზენტაციის მართვისა და სხვა სავარჯიშოების საფუძველზე)

კურსის წარმატებით გავლის მოსალოდნელი შედეგები:

 სასწავლო კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, სტუდენტს ექნება ცოდნა სეკულარიზაციის ცნების, სეკულარიზაციის ცალკეული თეორიებისა და მათ შორის არსებული განსხვავებების შესახებ. ასევე გაეცნობა ინტერდისციპლინური მიდგომის სპეციფიკას და მის პოტენციალს.

 გარდა ამისა, სტუდენტს საშუალება ექნება თეორიულ ცოდნასთან ერთად, შეიძინოს და გაიღრმავოს რიგი პრაქტიკული უნარ-ჩვევებისა, რაც გულისხმობს:

 • სეკულარიზაციის ცნებისა და თეორიების საქართველოს კონტექსტთან მიმართებაში გამოყენებას; მის ადაპტირებას ქართულ კონტექსტზე;
 • საქართველოში სახელმწიფოსა და რელიგიის/რელიგიურ ინსტიტუტთა შორის მიმართების გაანალიზებას სეკულარიზაციის თეორიების პერსპექტივიდან;
 • საზოგადოებრივ და საჯარო დებატებში ჩართვას სეკულარიზაციის, სეკულარიზმის პრინციპისა და ზოგადად სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთმიმართების პრობლემატიკაზე; შესაბამისი აკადემიური ტერმინებით ოპერირებას.

 სასწავლო კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, სტუდენტი შეძლებს, გააანალიზოს სეკულარიზაციის თეორიის ანალიტიკური და პრაქტიკული ღირებულება და მნიშვნელობა.

კურსის ავტორები და ხელმძღვანელები:

სპეც-კურსი შედგება 15 ლექცია-სემინარისგან, რომელთა ძირითად ნაწილს გაუძღვება კასელის უნივერსიტეტი დოქტორანტი ქეთევან რჩეულიშვილი (10 ლექცია-სემინარი), ხოლო 5 ლექცია-სემინარისგან შემდგარ ციკლს წაიკითავს კასელის უნივერსიტეტის ემერიტუს-პროფესორი, იოჰანეს ვაისი (კასელის უნივერსიტეტი).

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის 903 ა ოთახში 25ოქტომბრამდე.                                 

 

პროექტში „პოლიტიკა სამსჯავროზე“ მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო

მიმდინარეობს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები, დოქტორანტები) რეგისტრაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის მულტიდისციპლინურ სამეცნიერო-პრაქტიკულ პროექტში „პოლიტიკა სამსჯავროზე“ მონაწილეობის მისაღებად.

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ 11 ოქტომბრიდან 23 ოქტომბრის ჩათვლით https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9nKK5WeM0vU_1AMQNtq3qqjwCtmA2QQdPuZbbflaUBGegdA/viewform  შეიძლება დარეგისტრირდეთ ზვიად გამსახურდიას სახელობის კაბინეტშიც (მე-6 კორპუსი, მე-6 სართული, ა ბლოკი) ნინო ოდიშელიძესთან, ასევე, ტელეფონითაც 555 119 829
ამ უნიკალური ინოვაციური პროექტით გათვალისწინებულია სამეცნიერო კვლევის სხვადასხვა სპეციალობების თეორიულ-პრაქტიკული სინთეზისა და უნივერსალიზაციის პროცესში სტუდენტების ჩართვა, მათში სათანადო პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ფაკულტეტზე მრავალმხრივად განვითარებული, კონკურენტუნარიანი, მაღალი დონის სპეციალისტის მომზადებას. ინოვაცია მოიცავს სამართალმცოდნეობის (0601), პოლიტიკის მეცნიერებების (0702), საერთაშორისო ურთიერთობების (0705) და ინფორმატიკის (0401) სამეცნიერო კვლევის სპეციალობების თეორიულ-პრაქტიკულ სინთეზს.
ჩვენ გვაინტერესებს განვითარების ყველა მნიშვნელოვან ისტორიულ მონაკვეთში საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარმოებული პოლიტიკა. უნდა დავინახოთ შეცდომები, რომლებიც აღარ უნდა გავიმეოროთ. ჩვენი ფაკულტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ამ სხვადასხვა სპეციალობების სტუდენტებმა ერთობლივად უნდა გააანალიზონ, სამართლებრივი და პოლიტიკური კუთხით შეაფასონ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა კრიტიკულ სიტუაციებში, რამდენად შეესაბამებოდა ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.
მაშ ასე, პროექტი “პოლიტიკა სამსჯავროზე”

საქართველოში პირველად შედგება ცნობილი ქართველი პოლიტიკური ფიგურების მიერ წარმოებული პოლიტიკის იმიტირებული სასამართლო პროცესი, ანუ პიროვნება კი არა, არამედ პოლიტიკა წარდგება სამსჯავროზე. სტუდენტებისა და ექსპერტ პროფესორ-მენტორების მიერ წინასწარი პოლიტოლოგიური და სამართლებრივი შესწავლისა და ანალიზის შემდეგ, პროფესორებისა და სტუდენტების მიერ განაწილებული იქნება მოსამართლის, მბრალმდებელისა და ადვოკატის ფუნქციები. იმიტირებული სასამართლო პროცესის შემდეგ სტუდენტებისა და პროფესორებისაგან შემდგარი ჟიური გამოიტანს განაჩენს, რამდენად შეესაბამებოდა პოლიტიკოსის პოლიტიკური საქმიანობა ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.

ამჯერად, სამსჯავროზე პირველი წარდგება ბაგრატ V-ისა და გიორგი VII-ის მიერ წარმოებული პოლიტიკა და მხოლოდ პოლიტიკა. მათი მეფობის პერიოდში განხორციელდა ჩვენთვის აუნაზღაურებელი დანაკარგების მომტანი თემურლენგის შემოსევები, რაც საბოლოოდ საქართველოსათვის კატასტროფული შედეგით დასრულდა, განადგურდა ქართული გენოფონდი, დაიწყო ისეთი დაღმასვლა, რომ შედეგებს დღემდეც იმკის ქვეყანა. რამდენად შეესაბამებოდა საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების წარმოებული პოლიტიკა ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, შეიძლებოდა თუ არა კატასტროფის თავიდან აცილება.
ინტერესით მოელის მთელი საქართველო თუ როგორ შეფასდება სამსჯავროზე ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტების მიერ მათი პოლიტიკა პოლიტიკური და სამართლებრივი კუთხით.

რიგს ელოდება და სამსჯავროზე მალე წარდგება: ნოე ჟორდანიას, ლავრენტი ბერიას, ედუარდ შევარდნაძის, გიორგი სააკაძის და სხვათა პოლიტიკა.

დასრულებული პროექტის „დანაშაულიდან სასჯელამდე“ ანგარიში

 სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროექტი „დანაშაულიდან სასჯელამდე“ წარმოადგენდა სასწავლო-პრაქტიკულ პროექტს, რომელშიც ჩართულნი იყვნენ სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის  მესამე, მეოთხე კურსისა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტები. პროექტი აერთიანებდა ორ უმნიშვნელოვანეს, გამოძიებისა და საქმის სასამართლოში არსებითად განხილვის სტადიას, რამაც სტუდენტებს მისცა შესაძლებლობა რეალურ ქეისზე დაყრდნობით შეესწავლათ გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების საფუძვლები, მტკიცებულებათა მოპოვების, მათი საპროცესო დამაგრების, შემოწმებისა და შეფასების კანონით დადგენილი წესები.  ჩაერთვნენ შეჯიბრებით პროცესში, როგორც მხარეები და საკუთარი უფლებამოვალეობების ფარგლებში, პროცესუალური თანმიმდევრობის დაცვით თავად დაგეგმეს და განახორციელეს ყველა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. წარადგინეს საქმე სასამართლოში ნაფიც მსაჯულთა წინაშე და მიაღწიეს წინასწარ დასახულ მიზანს.

პროექტმა მასში ჩართულ სტუდენტს მისცა შესაძლებლობა გაეღრმავებინათ თეორიული ცოდნა, კრიტიკულად დაენახათ ის სირთულეები და საკანონმდებლო ხარვეზები, რომლებიც ხელს უშლის მართლმსაჯულების სწრაფად და ხარისხიანად განხორცილებას, იგი დაეხმარა სტუდენტებს პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში და გაზარდა მათი აქტივობა საფაკულტეტო ცხოვრებაში.

პროექტის „დანაშაულიდან სასჯელამდე“ განხორციელების იდეა, ეფუძნებოდა სტუდენტთა სურვილებს, ჰქონოდათ პრაქტიკულ საქმიანობასთან სინტეზში მყოფი თეორიული ცოდნა და დამსაქმებელთა შენიშვნებს – იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლებიც ხვდებათ კურსდამთავრებულებს, რეალურ სამუშაო გარემოში საქმიანობის განხორციელების დაწყების შემდგომ.

პროექტში ჩართულმა სტუდენტებმა 6 თვიანი სასწავლო-პრაქტიკული პროექტის ფარგლებში მოახდინეს ზუსტი საკანონმდებლო ნორმის მოძიება, საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებათა თანმიმდევრობის ლოგიკურად განსაზღვრა, აღნიშნულ მოქმედებათა დაგეგმვა და წარმოება ზუსტად, პროცედურების დაცვით, საპროცესო დოკუმენტების შევსება, შესავალი და დასკვნითი სიტყვების მომზადება, მათი წარდგენა სასამართლოს წინაშე და სხვა საკითხები, რომლებიც არსებითად დაკავშირებულია გამოძიებასა და საქმის განხილვასთან.

პროექტის შესრულება და მიღებული შედეგები სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბჭოს მიერ სრულად შეფასდა დადებითად და გაეწია რეკომენდაცია მის შემდგომში განხორციელებას.

დასრულებული პროექტის „სასამართლო მჭევრმეტყველების“ ანგარიში

 

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის და საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურმეცნიერებათა ფაკულტეტის ერთობლივი სამეცნიეროკვლევითი
პროექტისამოსამართლო მჭევრმეტყველება“  2018 წლის  მაისში დასრულდა.

პროექტის ამოცანა მდგომარეობდა რიტორიკისა და ორატორული ხელოვნების სფეროებში დაგროვილი თანამედროვე კვლევების ანალიზის გაცნობაში, თანამედროვე სტანდარტებით სწავლების მეთოდიკის გაცნოებირებასა და აღნიშნულის საფუძველზე ქართული იურიდიული მჭევრმეტყველების სახელმძღვანელოსა და ქრეტომათია-პრაქტიკუმის დამუშავება-შედგენის კონცეფციის განსაზღვრაზე.

პროექტის ფარგლებში მოხდა სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიება, დამუშავება, უცხოენოვანი ტექსტების თარგმნა, სასწავლო, სამეცნიერო და მეთოდური ლიტერატურის ანალიზი და კონცეპტუალური დალაგება შერჩეული პრინციპის მიხედვით,  გამოვლინდა ქართული იურიდიული მჭევრმეტყველების ტექსტები,  განხორციელდა თანამედროვე იურიდიული პროფესიული მეტყველების ბუნებისა და სტილის კვლევა და აღნიშნული მიზნით  შემუშავდა სახელმძღვანელოები დაგარკვეული რეკომენდაციები.

პროექტის ფარგლებში გამოიცა სახელმძღვანელო ახალი რიტორიკა-საჯარო კამათის ტექნოლოგიები, რომლის ავტორები არიან თემურ ჯაგოდნიშვილი, ირაკლი გაბისონია და ივანე ჯაგოდნიშვილი და  მათივე ავტორობით დამხმარე სახელმძღვანელო „რიტორიკის ქრესტომათია“ ასევე,  ერთი მონოგრაფია დავით სოლომნიშვილის ავტორობით „ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი“.

სასამართლო მჭევრმეტყველების სახელმძღვანელოსა და რიტორიკის ქრესტომათიაში გაშუქებულია ქართული სამოსამართლო მჭევრმეტყველების ისტორიის, თეორიის, მეტყველების სტილის საკვანძო საკითხები, ასევე, ორატორული ხელოვნების სწავლების მეთოდოლოგიის ზოგიერთი ასპექტი.  აღნიშნული უმთავრესად სამართალმცოდნეების  სპეციალობის სტუდენტებისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ ასევე დიდად დაეხმარება ქართული ორატორული ხელოვნებით დაინტერესებულ სხვა პირებსაც.

წარმოდგენილი ნაშრომები განიხილა ორივე ფაკულტეტის საბჭომ და თითოეულ მათგანი შესრულებული კვლევის ფარგლებში შეფასდა დადებითად და ავტორებს მიეცათ რეკომენდაცია ნაშრომები გამოიყენებოდეს როგორც დამხმარე სახელმძღვანელოები.

 

 

დასრულებული პროექტის „საგამოძიებო სამართლის“ ანგარიში

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე 2017 წლის 1 აპრილიდან  ხორციელდებოდა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი „საგამოძიებო სამართალი“, რომელიც დასრულდა 2018 წლის 1 აპრილს.

პროექტს თანახელმძღვანელობდნენ პროფესორები: ირაკლი გაბისონია და ჯემალ გახოკიძე, ხოლო წევრები იყვნენ: ჯემალ გაბელია, მიხეილ მამნიაშვილი, ლია მეტრეველი, გიორგი ტაკაშვილი, თემურ მონიავა, პაატა კობალაძე, და სხვები.

პროექტი მიზნად ისახავდა შექმნილიყო სახელმძღვანელო „საგამოძიებო სამართალი“, რომლის ანალოგიაც ქართულ იურიდიულ ლიტერატურაში არ მოგვეპოვებოდა, ასევე გამოქვეყნებულიყო სამეცნიერო პუბლიკაციები საგამოძიებო სამართლის კუთხით.

პროექტის ფარგლებში გამოიცა პაატა კობალაძის მონოგრაფია“ პროკურორი, როგორც სახელმწიფო ბრალმდებელი“ და  წიგნი „საგამოძიებო სამართალი“ პროფესორების: ჯემალ გახოკიძის, ირაკლი გაბისონიას, მიხიელ მამნიაშვილისა და თემურ მონიავას ავტორობით.

პროექტის შედეგებმა ასახვა ჰპოვა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სასწავლო საგანმანათლებლო პროგრამაში და  არჩევით საგნად  დაემატა საგამოძიებო სამართალი.

პროექტის ფარგლებში გამოცემული სახელმძღვანელოები 2018 წლის 13 იანვარს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით საქართველოს მთავარი პროკურატურის 25-მდე პროკურორს წარედგინა საჯარო განხილვისთვის. პრეზენტაცია-განხილვაზე ავტორებმა მათ შორის, ჯემალ გახოკიძემ და ირაკლი გაბისონიამ ისაუბრეს წიგნის მნიშვნელობაზე, ხაზი გაუსვეს ნაშრომზე მუშაობისას გამოვლენილი სამართლებრივი ხარვეზების აღმოფხვრის მექანიზმებს.

პროკურორების მიერ განხილვაზე ყურადღება გამახვილდა ნაშრომის სტრუქტურაზე და ხაზი გაესვა ავტორთა მიგნებებს კვლევის პროცესში. პროკურორებმა,  ისაუბრეს სახელმძღვანელოში განხილულ კონცეპტუალურ საკითხებზე, კერძოდ, რომლებიც გამოძიების ორგანიზაციისა და გამომძიებლის უფლებამოსილებას შეეხება, მათი აზრით, აღნიშნული შესაძლოა გახდეს საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების კანონპროექტის საფუძველი.

 

დასრულებული პროექტის „საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური მოწყობის, მმართველობისა და თვითმმართველობის ასპექტების“ ანგარიში

 

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე 2018 წლის 1 მარტს  დასრულდა  ერთწლიანი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი „საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური მოწყობის, მმართველობისა და თვითმმართველობის ასპექტები“, რომელსაც ხელმძღვანელობდა  პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის  უფროსი, პროფესორი იგორ კვესელევა.

პროექტი დაკომპლექტებული იყო შემდეგი შემადგენლობით: პროფესორები: ჯ.გახოკიძე და ე.გვენეტაძე, ტექნიკური უზრუნველყოფა: ნ. ცაბაძე და ნ.ჯაშიაშვილი.

პროექტი მიზნად ისახავდა სრულად წარმოეჩინა საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივი მოწყობის ისტორიული, პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტები. წამოყენებული საკითხების კომპლექსურად შესწავლა მოითხოვდა ისტორიული პოლიტიკური, იურიდიული სამეცნიერო ლიტერატურის სრულყოფილად დამუშავებას და გაანალიზებას, ცალკეულ მოვლენათა თუ ფაქტთა მიზეზ-შედეგობრივ კავშირის გათვალისწინებით. პროექტის წევრებმა მოიძიეს წყაროები საქართველოს ცენტრალური არქივიდან, საქართველოს პარლამენტიდან, გამოიყენეს ქართული და უცხოური პუბლიკაციები.

ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოს შედეგად პროექტის ფარგლებში გამოიცა  დამხმარე სახელმძღვანელო სახელწოდებით: „საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური მოწყობის, მმართველობისა და თვითმმართველობის ასპექტები“,. სადაც  სრულყოფილად განხილულ იქნა შემდეგი თემები: ქართული სახელმწიფოებრიობა და ფედერალური მოწყობის ცალკეული ასპექტები, აფხაზეთი და საქართველოს ტერიტორიულ-სახელმწიფოებრივი მოწყობის საკითხები, საქართველოში თვითმმართველობის ისტორია,  სახელმწიფო მოწყობა, თვითმმართველობა 1990-2003 წლებში, მართველობის პრობლემები და სხვა.  სახელძღვანელო სამეცნიერო წრისა და სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბჭოს წევრების მიერ შეფასდა დადებითად.

სახელმძღვანელო  განთავსებულია სტუ-ს ბიბლიოთეკაში და  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამკითხველოში.

დასრულებული პროექტის „ოჯახური ძალადობის პრობლემები საქართველოში“ ანგარიში

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დაფინანსებით 2017 წლის 1 მარტიდან 2018 წლის 1 მარტამდე ხორციელდებოდა პროექტი „ოჯახში ძალადობის პრობლემები საქართველოში“,რომელსაც ხელმძღვანელობდა პროფესორი მაია ყიფიანი, პროექტის წევრები იყვნენ: პროფესორები ირაკლი გაბისონია და ციალა გლოველი, ტექნიკური უზრუნველყოფა კი: მარინა ჩხარტიშვილი და დავით სამარღანიშვილი.

პროექტის ხელმძღვანელის შეფასებით პროექტის ფარგლებში განხორციელდა კომპლექსური მეცნიერული კვლევა, საჭირო მასალის მოძიება-გადამუშავება, დამხმარე სახელმძღვანელოს ,,ოჯახში ძალადობის პრობლემები საქართველოში“ შექმნა და გამოცემა. აგრეთვე, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და გენდერის“ ჩატარება, რომელშიც 72 მეცნიერ-მკვლევარმა მიიღო მონაწილეობა, როგორც საქართველოდან ასევე უცხოეთიდან.  გამოიცა კონფერენციის შრომების კრებული, რომელშიც დაიბეჭდა 45 სამეცნიერო სტატია. სამეცნიერო მუშაობის გარდა, ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხორციელდა სხვა ღონისძიებებიც: სტუდენტური ვორქშოფები თემაზე-,,გენდერი და მსოფლიო“ და ,,დისკრიმინაცია“, სტუდენტებს გადაეცათ სერტიფიკატები; საიას წარმომადგენელმა სტუდენტებს წაუკითხა ლექცია თემაზე ,,ფემიციდი“;  ბაკურიანში გაიმართა ზამთრის სკოლა ,,ადამიანის ძირითადი უფლებები და XXI-ე საუკუნის გამოწვევები“.

პროექტის ამოცანა მდგომარეობდა საქართველოს მაგალითზე ოჯახის ინსტიტუტის ტრანსფორმაციის შესწავლაში, სამოქალაქო განათლების ამაღლების მიზნით, ოჯახური ძალადობის შემთხვევების შესამცირებლად შესაბამისი ცოდნის მიწოდება-განმტკიცებაში. პროექტი კი მიზნად ისახავდა ისტორიის ჭრილში ოჯახური ძალადობის საკითხების შესწავლას, თანამედროვე ეპოქაში აღნიშნული პრობლემის რეალური სურათის წარმოჩენას.  სტუ-ს სტუდენტთა შორის მოქალაქის როლისა და ადამიანის უფლებების გაცნობიერებას.

აღნიშნული ამოცანებისა და მიზნების შესასრულებლად პროექტის მონაწილე პირებმა  მოიძიეს ქართული და უცხოენოვანი ლიტერატურა და შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები, მოახდინეს  კლასიფიცირება, შესწავლა, დამუშავება, დახარისხება და სახელმძღვანელოს სახით გამოცემა.

პროექტის დასასრულს გამოცემული დამხმარე სახელმძღვანელო ,,ოჯახში ძალადობის პრობლემები საქართველოში“,  2018 წლის 13 აპრილს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის გაფართოებულ საბჭოს სხდომაზე განიხილეს.  პროფესორებმა  ხმათა უმრავლესობით მოიწონეს წარმოდგენილი ნაშრომი, დადებითად შეაფასეს პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევა და ავტორებს უსურვეს შემდგომი საქმიანობის განხორციელება აღნიშნული მიმართულებით.

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოს სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა თეა შაყულაშვილმა გამოცემულ წიგნს მისცა რეკომენდაცია სასწავლო პროგრამაში გამოიყენებოდეს როგორც  დამხმარე სახელმძღვანელო.