მონოგრაფია “ბოსნია და ჰერცეგოვინა” გამოიცა

📌📌2020 წლის 19 თებერვალს ჩატარდა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა, რომელსაც თავმჯდომარეობდა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია.
📌📌საბჭოს სხდომაზე მიმდინარე საკითხებთან ერთად იმსჯელეს სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის პოსტკონფლიქტური სახელმწიფო მოწყობა, მართვა და მისი გამოყენების პერსპექტივების” დასრულების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც ჯ.გახოკიძის, ი.გაბისონიასა და და ს. მიდელაშვილის ავტორობით გამოიცა მონოგრაფია “ბოსნია და ჰერცეგოვინა”.
📌📌საბჭომ დადებითად შეაფასა პროექტში ჩართულ პირთა საქმიანობა.

 

სტუდენტები ფრანკფურტში გამართულ კონფერენციაზე

🗣🗣2020 წლის 13-17 თებერვალს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტები – სალომე აფციაური, თინათინ ქოქრაშვილი, მერაბი ტაკაშვილი, ბექა ჩიკვაიძე, ანნა ფერანი და ანა ქადაგიძე მონაწილეობდნენ გაეროს მოდელირებულ კონფერენციაში ქ. ფრანკფურტში.
სტუდენტები მუშაობდნენ შემდეგ კომიტეტებში General assembly, international maritime organization, UNICEF, დასასრულს მიიღეს რეზოლუცია. 📜📜
👥👥👥პროექტის ორგანიზატორების მიერ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტის სტუდენტებს გადაეცათ სერტიფიკატები.სტუდენტებს მენტორობა გაუწია ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორმა ანა ფუტკარაძემ.
აღნიშნული ვიზიტი დაფინანსდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მიერ.

მორიგი საბჭოს სხდომა

‼️‼️2020 წლის 14 თებერვალს გაიმართა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბჭოს მორიგი სხდომა, რომელსაც უძღვებოდა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია. სხდომაზე განხილულ იქნა დასრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი “ევროკავშირის შექმნა და ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია” და მიმდინარე პროექტი ” ლინგვოკირიმინალისტიკა” .
‼️‼️საბჭომ შეაფასა აღნიშნული პროექტების ფარგლებში გამოცემული მონოგრაფია “ევროკავშირის შექმნა და ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია” და სახელმძღვანელო “ლინგვოკირიმინალისტიკა”. მისცა რეკომენდაცია ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურსა და აკადემიურ დეპარტამენტებს შესაბამის სილაბუსებში ასახონ ზემოაღნიშნული სახელმძღვანელო და მონოგრაფია.
‼️‼️საბჭოზე ასევე განხილულ იქნა სასწავლო პროგრამების განხორციელებასთან დაკავშირებული რიგი პრობლემური საკითხები.

სწავლის საფასურთან დაკავშირებით

სტუდენტებმა მეორე სემესტრის სწავლის საფასურის ნახევარი 565 ლარი უნდა გადაიხადოთ 2020 წლის 17 თებერვლამდე, წინააღდმეგ შემთხვევაში ვერ მოხდება თქვენი დაფიქსირება სწავლების ბაზაში.

ზურაბ ხამაშურიძეს საჯარო ლექცია

2020 წლის  05 თებერვალს 15:00 საათზე  ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე, ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში საქართველოს საელჩოს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი ზურაბ ხამაშურიძე  დიპლომატიურ ლაბორატორიაში  საჯარო ლექციას წაიკითხავს თემაზე: ” დიპლომატიური სამსახურის გამოცდილება, საქართველო- ევროკავშირის ურთიერზთობების პრაქტიკული ასპექტები”

სტატუსის აღდგენა/სემესტრის დამატება

დაიწყო სტატუსის აღდგენისა და სემესტრის დამატებაზე განაცხადების მიღება, წარმოადგინეთ სათანადო დოკუმენტაცია (911ა) 2020 წლის 21  თებერვლამდე

უცხოენოვანი სამეცნიერო იურიდიული ლიტერატურა

📍📍ფრაიბურგის მაქს პლანკის სახელობის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტსა და სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, რომლის მთვარი მიზანია ფაკულტეტის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის ხელშეწყობა და გაძლიერება ფაკულტეტის ბიბლიოთეკას გადმოეცა უცხოენოვანი, სამეცნიერო იურიდიული ლიტერატურა.📍📍
‼️‼️შესაბამისი ლიტერატურა აისახება სილაბუსებში და ხელმისაწვდომი იქნება მაგისტრებისა და დოქტორანტებისათვის.‼️

პროექტი “კრიმინალისტიკური ტექნიკა თეორიასა და პრაქტიკაში”

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე არსებული სასწავლო კრიმინალისტიკის ლაბორატორიისა და ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ერთობლივი შეთანხმებით იწყება პროექტი ,,კრიმინალისტიკური ტექნიკა თეორიასა და პრაქტიკაში“ .
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში დღემდე არ არსებობს პროექტი, რომლის საფუძველზე ნაჩვენები იქნება, თუ როგორ რეალიზდება და ინტეგრირდება თანამედროვე პირობებში კრიმინალისტიკური ტექნიკის თეორული საკითხები და პრაქტიკული ასპექტები.
აღნიშნული პროექტი წარიმართება ორი მიმართულებით − აკადემიური (საგანმანათლებო) და პრაქტიკული, რაც გულისხმობს კომპლექსურ მუშაობას და განხორციელდება ორ ეტაპად.
პირველი ეტაპი − აკადემიური (საგანმანათლებო) კურსი მოიცავს: სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე არსებულ სასწავლო კრიმინალისტიკის ლაბორატორიაში ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კვალიფიციური პრაქტიკოს ექსპერტ-კრიმინალისტების მიერ კრიმინალისტიკური ტექნიკის ისეთი მნიშვნელოვანი დარგების თეორიული საკითხების შესწავლას, როგორებიცაა: დაქტილოსკოპია, ტრასოლოგია, ბალისტიკა, დოკუმენტებისა და ხელწერის კრიმინალისტიკური გამოკვლევა, ჰაბიტოსკოპია, ფონოსკოპია, ბიოლოგიორი, ნარკოლოგიური და სამედიცინო ექპერტიზები.
მეორე ეტაპი განხორციელდება თეორიული კურსის დასრულების შემდგომ და მოიცავს პრაქტიკოს ექსპერტ-კრიმინალსიტების მიერ პირველი ეტაპისათვის განსაზღვრული თეორიული საკითხების ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროში არსებულ ლაბორატორიებში პრაქტიკული კომპონენტების ადეკვატურად შესწავლასა და ანალიზს.
პროექტის ბოლო ეტაპზე ჩატარდება დასკვნითი გამოცდა, რომელიც ითვალისწინებს პირველი და მეორე ეტაპების მიხედვით შესწავლილი კრიმინალისტიკური ტექნიკის თეორიულ თუ პრაქტიკულ საკითხების ცოდნას. გამოვლინდება პროექტის გამარჯვებული მონაწილე, რომელსაც სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი დააჯილდოებს წამახალისებელი პრიზებით. ასევე, გაიმართება კონკურსი სხვადასხვა სახის ნომინაციაში და გამოვლინდებიან გამარჯვებულები.
პროექტში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნებათ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო საფეხურების ნებისმიერ სტუდენტს.  ასევე, პროექტში გასაუბრების შედეგად შეირჩევა საქართველოში აკრედიტირებული ნებისმიერი სხვა უმაღლესი დაწესებულებიდან სამართლის სპეციალობის 5 მონაწილე…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD4rNYki25xVxPsAkgU7QClQEVIr4urbxeIyLyWfaq7_UCKg/viewform
დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ რეგისტრაცია გაიაროთ 2020 წლის 28 იანვრიდან 25 თებერვლამდე . გასაუბრება გაიმართება 28 თებერვალს 12:00-იდან 16:00მდე (კრიმინალისტიკის ლაბორატორია).

 

ინდივიდუალუად დამატებული საგნის მქონე სტუდენტთა საყურადღებოდ!  

 

 ინდივიდუალურად დამატებული საგნების დასკვნითი გამოცდა პროფესორ ირაკლი გაბისონიასთან  ჩატარდება  01 თებერვალს  12:00 სთ-ზე,   907ა აუდიტორიაში.

 ინდივიდუალურად დამატებული საგნების  დასკვნითი გამოცდა პროფესორ ჯემალ გაბელიასთან  ჩატარდება  01 თებერვალს  10:00 სთ-ზე,   907ა აუდიტორიაში.

ინდივიდუალურად დამატებული საგნების  დასკვნითი გამოცდა   პროფესორ ნინო ნიშნიანიძესთან ჩატარდება  04 თებერვალს  12:00 სთ-ზე,   909ბ აუდიტორიაში.

ინდივიდუალურად დამატებული საგნების  დასკვნითი გამოცდა   უფროს მასწავლებელ თამარ ბარამიასთან ჩატარდება  01 თებერვალს  9:00 სთ-ზე,  909ბ აუდიტორიაში.

ინდივიდუალურად დამატებული საგნების  დასკვნითი გამოცდა  პროფესორ ციალა გლოველთან ჩატარდება  31 იანვარს  12:00 სთ-ზე,   909ბ აუდიტორიაში.

 

ინდივიდუალურად დამატებული საგნების  დასკვნითი გამოცდა  პროფესორ ციალა გლოველთან ჩატარდება 07 ი თებერვალს  09:00 სთ-ზე,   909ბ აუდიტორიაში.