კერძო სამართლის დეპარტამენტი

გლოველი ციალა პროფესორი კერძო სამართლის დეპარტამენტი
ბესიკ სეხნიაიძე პროფესორი კერძო სამართლის დეპარტამენტი
ქეთი ქოქრაშვილი პროფესორი კერძო სამართლის დეპარტამენტი
მერაბ ღვინიაშვილი პროფესორი კერძო სამართლის დეპარტამენტი
გაბისონია ზვიადი პროფესორი კერძო სამართლის დეპარტამენტიკვაბზირიძე თეა
ბაღიშვილი ეკატერინე
ბერეკაშვილი ქეთევანი
ჯანუყაშვილი ქეთევანი
როსეფაშვილი ნანა
ნინუა ეკატერინე
ჭრიკიშვილი დავით Aasistentი საჯარო სამართლის დეპარტამენტი
დაუთაშვილი თინათინ Aasistentი კერძო სამართლის დეპარტამენტი
ცინცაძე ქეთევან Aasistentი კერძო სამართლის დეპარტამენტი