ჟურნალი “თემიდა”

ჟურნალ თემიდას სარედაქციო კოლეგია

ჟურნალ "თემიდა"-ს მთავარი რედაქტორი _ პროფესორი ირაკლი გაბისონია
რედაქტორის მოადგილე _ პროფესორი ჯემალ გაბელია

სარედაქციო კოლეგია:

დავით გურგენიძე -პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი;

• ირაკლი გაბისონია _ პროფესორი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამარ-
თლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის დეკანი;

• ჯემალ გახოკიძე _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სპიკერი;
• ქეთევან ქოქრაშვილი- პროფესორი,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

• ჯემალ გაბელია _ პროფესორი, სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთო-
ბების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

ზაზა რუხაძე _ პროფესორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დეკანი;
• ქეთევან ჯინჭარაძე- პროფესორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი;
• ელიკო წიკლაური-ლამიხი- პროფესორი, გერმანიის მსოფლიო საერთაშორისო სისხლის
სამართლის მაქს პლანკის ინსტიტუტი;

• ნატო ტაბუცაძე-პროფესორი, საფრანგეთის დიჟონის უმაღლესი სასამართლოს ექსპერ-
ტი;

• ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი _ პროფესორი, გერმანიის იენის უნივერსიტეტი;
გეორგ ლომანი-პროფესორი, გერმანიის მაგდებურგის უნივერსიტეტი;
• მამუკა ბერიაშვილი- პროფესორი;
• ქეთევან მარშავა - თსუ-ს ემერიტუს-პროფესორი;
• ალექსანდრე ტალიაშვილი-პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
• მარიამ ჯიქია - პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
• იანეს გრანცი _ პროფესორი, სლოვენიის ლუბლიანას უნივერსიტეტი;
• ჰანს იორგ ალბრეხტი - პროფესორი, გერმანიის მსოფლიო საერთაშორისო სისხლის
სამართლის მაქს პლანკის ინსტიტუტი;
• პეტერ იურგენ გრაფი - პროფესორი, გერმანიის უზენაესი სასამართლოს სისხლის
სამართლის სენატის თავმჯდომარის მოადგილე;
• ანდრეა კარტენი - პროფესორი, რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტი;
• ნენო გაბელია- ასოც. პროფესორი, რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტი;
• გაბრიელე ნატალიზია -პროფესორი, რომის ლინქ-ქამფუს უნივერსიტეტი;
• რომინა გურაში - ასოც.პროფესორი, რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტი.
ტექნიკური რედაქტორი _ თამარ ბარამია
თარგმანი - ემილია ალავერდოვა, ეკა რუსიეშვილი

ჟურნალ თემიდას გამოცემები

ჟურნალ თემიდას მეათე გამოცემა, 2021 წელი 

https://drive.google.com/file/d/1P6WuVWg0ZgoaGK95H4NQYA_swNuLlYx4/view?usp=sharing 

ჟურნალ თემიდას მეცხრე გამოცემა, 2020 წელი 

https://drive.google.com/file/d/1vH3pOVCMqr-b5sr1qulmmxQjgIo5919t/view?usp=sharing

ჟურნალ თემიდას საკონტაქტო ინფორმაცია

ავტორთა საყურადღებოდ!

,,თემიდა“ არის საერთაშორისო, რეფერირებადი სამეცნიერო–პრაქტიკული

ჟურნალი, რომელიც მიეწოდება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბ-
ლიოთეკას, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, მწერალთა

კავშირის, უმაღლესი სასწავლებლებისა და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებ-
ულებების ბიბლიოთეკებს.

გამოსაქვეყნებელი ნაშრომი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
–სტატია შეიძლება დაწერილი იყოს ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენაზე;
–ნაშრომს სათაურის წინ უნდა მიეთითოს ავტორის სახელი და გვარი და
აკადემიური თანამდებობა;

–ნაშრომს თან უნდა დაერთოს რეზიუმე (5-12 სტრიქონი) სამ ენაზე (ქარ-
თული, ინგლისური და რუსული).

სამივე ენაზე უნდა ითარგმნოს ნაშრომის სათაური, ავტორის სრული სახელი
და გვარი;
–ქართულ ენაზე ნაშრომი იწყობა შყლფაენ შრიფტით. რუსულ და ინგლისურ

ენებზე თიმეს Nეწ ღომან შრიფტით, (ასევე ამ ენებზე წარმოდგენილი რეზიუ
მეები). შრიფტის ზომა 11, სათაურებისათვის–12, სტრიქონებს შორის 1,5

ინტერვალი.:მარცხნივ და ზევიდან 2 სმ, მარჯვნივ და ქვევიდან 2,5 სმ; ნაშ-
რომის მოცულობა შესაძლოა იყოს A4 ზომის 9-15 ნაბეჭდ გვერდს, გამოყ-
ენებული ლიტერატურის და რეზიუმეების ჩათვლით;

სტატიის ჟურნალში დაბეჭდვის ან დაბეჭდვაზე უარის თქმის შეტყობინება
ხდება სარედაქციო კოლეგიის მიერ სტატიის წარდგენიდან 2 თვის ვადაში.
ჟურნალი გამოდის წელიწადში 3 ჯერ.
ჟურნალში გამოქვეყნებული მასალების სიზუსტეზე პასუხისმგებელია ავტორი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

598332205, law@gtu.ge