ჟურნალი “იურისტი”

ჟურნალი "იურისტი"- სარედაქციო კოლეგია

ჟურნალ „იურისტი“-ს მთავარი რედაქტორი, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
შოთა ფაფიაშვილი.
რედაქტორის მოადგილე პროფესორი -ჯემალ გაბელია.

სარედაქციო კოლეგია

ჯონი ხეცურიანი _ პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი;
არჩილ ფრანგიშვილი _ პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი;
შოთა ფაფიაშვილი _ იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი (თავმჯდომარე);
ჯემალ გახოკიძე _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სპიკერი;
ირაკლი გაბისონია _ პროფესორი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და
საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის დეკანი;
ლადო ჭანტურია _ იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ელჩი
გერმანიაში;
ზაზა რუხაძე _ პროფესორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დეკანი;
ჯემალ გაბელია _ პროფესორი, სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
გენადი ხოხრიაკოვი _ იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი _ მოსკოვი;
მიხეილ მამნიაშვილი _ პროფესორი;
ნიკოლა ბელიაევი _ პროფესორი, სანკტ-პეტერბურგი;
იანეს გრანცი _ იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, ლუბლიანას უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის პროფესორი (სლოვენია). საპატიო დოქტორი (პუატიე, საფრანგეთი)
ჰანს იორგ ალბრეხტი _ გერმანიის მსოფლიო საერთაშორისო სისხლის სამართლის მაქს პლანკის
ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი;
პეტერ იურგენ გრაფი _ გერმანიის უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის სენატის თავმჯდომარის მოადგილე, პროფესორი;
რომან შენგელია _ იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
ვეფხვია გვარამია _ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი,
პროფესორი;
ივანე ჯაგოდნიშვილი _ სტუ-ს საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიების და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
გივი ლობჟანიძე _ იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
შენგელი ფიცხელაური _ პროფესორი; გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის დეკანი.
ლალი ფაფიაშვილი _ პროფესორი; საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე;
ელიკო წიკლაური-ლამიხი _ პროფესორი _ გერმანია.
ტექნიკური რედაქტორი _ თამარ ბარამია
თარგმანი _ ეკა რუსიეშვილი

ჟურნალი "იურისტი"- საკონტაქტო ინფორმაცია

ავტორთა საყურადღებოდ!
გამოსაქვეყნებელი ნაშრომი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
–სტატია შეიძლება დაწერილი იყოს ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენაზე;
–ნაშრომს სათაურის წინ უნდა მიეთითოს ავტორის სახელი და გვარი და აკადემიური თანამდებობა;
–ნაშრომს თან უნდა დაერთოს რეზიუმე (10–12 სტრიქონი) სამ ენაზე (ქართული, ინგლისური
და რუსული). სამივე ენაზე უნდა ითარგმნოს ნაშრომის სათაური, ავტორის სრული სახელი და
გვარი;
–ქართულ ენაზე ნაშრომი იწყობა შყლფაენ შრიფტით. რუსულ და ინგლისურ ენებზე თიმე Nეწ
ღომან შრიŌით, (ასევე ამ ენებზე წარმოდგენილი რეზიუმეები). შრიფტის ზომა 11, სათაურებისათვის–12, სტრიქონებს შორის 1,5 ინტერვალი. : მარცხნივ და ზევიდან 2 სმ, მარჯვნივ და
ქვევიდან 2,5 სმ;
ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს A4 ზომის 7-9 ნაბეჭდ გვერდს, გამოყენებული
ლიტერატურის (არაუმეტეს 8-10 დასახელებისა) და რეზიუმეების ჩათვლით;
ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად ამობეჭდილი A4 ზომის
ქაღალდზე ორ ეგზემპლარად, მას თავფურცელზე უნდა დაერთოს ავტორის საკონტაქტო
რეკვიზიტები: სახელი, გვარი, აკადემიური თანამდებობა, მისამართი (ტელეფონის ნომრები და
ელექტრონული ფოსტის მისამართი);
სტატიის ჟურნალში დაბეჭდვის ან დაბეჭდვაზე უარის თქმის შეტყობინება ხდება წარდგენიდან
3 თვის ვადაში;
ჟურნალში გამოქვეყნებული მასალების სიზუსტეზე პასუხისმგებელია ავტორი.
მისამართი: ქ. თბილისი,კოსტავას #77
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
ტელეფონი 599 94 01 14
ელ–ფოსტა law@gtu.ge