სადოქტორო პროგრამები

საერთაშორისო ურთიერთობები – დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა