სადოქტორო პროგრამები

საერთაშორისო ურთიერთობები – დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა

სოციალური მეცნიერებები – დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა