სამაგისტრო პროგრამები

სამართალი – მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა (რეგულირებადი) მოდიფიცირებული