სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე არსებული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბჭო დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას თავმჯდომარეობით  პრიორიტეტად ისახავს როგორც სტუდენტების ისე პროფესორ მასწავლებლების სამეცნიერო მუშაობის წახალისებასა და ხელშეწყობას, სწორედ ამ მიზნით ფაკულტეტზე შეიქმნილია  შემდეგი კვლევითი ინსტიტუტები:

პოლიტიკისა და სამართლის კვლევითი ინსტიტუტი.

კომერციული და კერძო სამართლის კვლევითი ინსტიტუტი

კულტუროლოგიის კვლევითი ინსტიტუტი

საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევითი ინსტიტუტი

 ჩინეთის კვლევითი ინსტიტუტი.