საუნივერსიტეტო ბრძანებები

2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ს რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის №01-09-10/128 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

“2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2020 წლის 18 სექტემბრის №01-09-10/128 ბრძანების ცვლილების შესახებ

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭირო ღონისძიებების შესახებ

2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ

18-09-2020 ბრძანება N01-09-10/128 2020-2021 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

08-09-2020 ბრძანება N01-09-10/117 სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

21-08-2020 ბრძანება N01-09-10/108 მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ

სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ

სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ

ქვეყანაში შექმნილ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით სტუ-ს ადმინისტრაციულ და სასწავლო კორპუსებში კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

03-06-2020 ბრძანება N01-09-14/1347 ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში არცევნებსი დანიშვნის შესახებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებისა და მისი ფილიალებით სარგებლობის წესი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პერსონალისთვის სამუშაო დროის ხანგრძლივობის განსაზღვრის შესახებ

11-01-2018 ბრძანება N01

22-01-2018 ბრძანება N07

30-10-2017 ბრძანება N203

საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ

Download (PDF, Unknown)

2017 წლის ბრძანება #199

2017 წლის ბრძანება #198