ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

2018 წლის 24 დეკემბერს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები გაიმართა.

 

არჩევნებში გაიმარჯვა პროფესორმა, მარიამ ჯიქიამ, რომელიც გამოირჩევა მაღალი დონის პროფესიონალიზმით, ფლობს რამდენიმე უცხო ენას, მათ შორის გერმანულს, ინგლისურს, იტალიურს, პორტუგალიურს, რუსულს; სხვადასხვა პერიოდში იყო მოწვეული მკვლევარი რეგენსბურგის უნივერსიტეტში (გერმანია), მაქს-პლანკის ინსტიტუტში (გერმანია), ბასკეთის უნივერსიტეტში (ესპანეთი), სალერნოსა და ლუისის უნივერსიტეტში (იტალია),სადაც პერიოდულად უძღვებოდა სხვადასხვა სალექციო კურსს და სამეცნიერო პროექტს. გამოქვეყნებული აქვს 30 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 3 მონოგრაფია, 3 სახელმძღვანელო; არის 8 სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე (5 საერთაშორისო), 11 სამეცნიერო გრანტის მფლობელი (6 საერთაშორისო; 5 ადგილობრივი), მიღებული აქვს 16 საერთაშორისო სტიპენდია (11 სასწავლო და 5 სამეცნიერო).

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შექმნილია "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით და მოქმედებს სტუ-ს წესდებისა და საკუთარი დებულების შესაბამისად. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის გზით.

სამსახურის ძირითადი ამოცანებია:
ა) უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასება და შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;
ბ) შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა;
გ) ბოლონიის პროცესის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციების უნივერსიტეტში დანერგვის ხელშეწყობა;
დ) საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში უნივერსიტეტის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
ე) უნივერსიტეტის ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესების წარმართვა, სისტემატური თვითშეფასების განხორციელება;
ვ) დადგენილი წესის შესაბამისად საგანმანათლებლო პროგრამების, პერსონალისა და სტუდენტთა შესახებ სხვადასხვა სახის სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება და ანალიზი;
ზ) სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განახლებული დებულებით, სტრუქტურითა და შემადგენლობით მოქმედებს 2011 წლის მარტიდან.

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 

 

 

 თეა შაყულაშვილი- სამსახურის უფროსი

 სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 

1

მარიამ ჯიქია

პროფესორი

2

ლილი ხარჩილავა

მთავარი სპეციალისტი

3

რატი გაბისონია

მთავარი სპეციალისტი