უცხოელი სტუდენტებისათვის

უცხოელ სტუდენტთა საყურადღებოდ

აპლიკანტებთან მომუშავე ჯგუფი: ქეთი სიხარულიძე  

ტელ: (+995 32) 2 36 32 06
          (+995 32) 2 37 54 34

ვებ-საიტი: www.gtu.ge

ელ.ფოსტა: ketosixa@yahoo.comk.sikharulidze@gtu.ge.  

საერთაშორისო სტუდენტების მოზიდვაinterstudy@gtu.ge

უნივერსიტეტში უცხოელ მოქალაქეთა მიღების წესებსა და სწავლების პირობების შესახებ დამატებით დეტალური იფნორმაცია ვებ-საიტი: http://www.mes.gov.ge  
ვებ-საიტი: pr@mes.gov.ge
https://gtu.ge/pdf/dadgenilebebi/dadgenilebebi_01-05-04-253.pdf