2019 წელი

 1. თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების  აქტუალური პრობლემები (გვენეტაძე, სიგუა) (CD-5988)  http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45954
 2. ფაფიაშვილი შ. გაბისონია ი. გაბელია ჯ. სამართალმცოდნეობის შესავალი. თბ. „მერიდიანი“. 2019წ. 386გვ.   http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48577
 3. გვენეტაძე ედ. კვესელავა ი. საქართველოს კონსტიტუციური განვითარების პოლიტიკური, სამართლებრივი და ისტორიული ასპექტები. ელ.ვერსია (CD-5982) http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45956
 4. ხიზანიშვილი ს.  გაბისონია ი.  ტალიაშვილი ალ.  სამართლიანობა, ფილოსოფიურ-სამართლებრივი ასპექტები. (CD-5983)  http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45957
 5.  კრიმინიოლოგი 1 (14) 2019. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი. მთ. რედ. ბაძაღუა მ. http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48579
 6. მინაშვილი ი. ციფრული დანაშაულის გამოძიების ტექნიკა და მეთოდიკა. 2019. 232 გვ. http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47506
 7. საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „იურისტი“ #7, 2019 (CD-5987) წ. 134 გვ.  http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45968
 8. იურისტი-Lawyer # 8,  2019 წ. 188 გვ. http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48584
 9. ასვანუა ნ. ხარატი ნ. კაზუსების კრებული საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ სამართალში. თბ. „მერიდიანი“, 190 გვ.  http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48585
 10. გაბისონია ი. გაბელია ჯ. დარსანია თ. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. (წიგნი მეორე) თბ. „იურისტების სამყარო“. 2019, 602 გვ.http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48586
 11. ჯინჭარაძე ქ. სონღულაშვილი ა. სასამართლო ხელისუფლება და სამართალდამცავი ორგანოები საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (1918-1921 წლები) თბ., „მერიდიანი“ 2019, 108 გვ. (CD-5984) http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45973
 12. სტუდენტური კონფერენციის - „ბავშვთა უფლებების“ ნაშრომთა კრებული, რედ. დემეტრაშვილის., ჯიქია მ., თბ, „უნივერსალი“ 2019, 136 გვ. (CD-5992) http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45975
 13. წერისა და კვლევის სახელმძღვანელო. ჯაგოდნიშვილი თ. ჯაგოდნიშვილი ი. გაბისონია ი. თბ. „ იურისტების სამყარო“ 2019, 427 გვ. http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48601
 14. სტუდენტური კონფერენციის „ბავშვთა უფლებები და საკონსტიტუციო სამართალწარმოება“ ნაშრომთა კრებული. სარედაქციო კოლეგია: დემეტრაშვილი ს., ჯიქია მ., თბ. „უნივერსალი“ 2019წ. 133 გვ. (CD-5985)http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45974
 15. სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული (საერთაშორისო კონფერენციის-„ბავშვთა უფლებები“ მასალები). სარედ. კოლეგია: დემეტრაშვილი ს. ჯიქია მ. ჯინჭარაძე ქ. თბ. „უნივერსალი“  2019, 107 გვ. (CD-5986)  http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45971
 16. საქართველოს კონსტიტუცია - Constitution of Georgia. (რედ.ი. გაბისონია ), თბ. „იურისტების სამყარო“ 2019, 123 გვ. (CD-5994)http://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45978