2020 წელი

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "სისხლის სამართალი "-2021

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "მტკიცებითი სამართალი "-მტკიცებითი სამართალი , 2020

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "ბოსნია და ჰერცოგოვინა "-ბოსნია და ჰერცოგოვინა 1995" გახოკიძე ჯ. გაბისონია ი. მიდელაშვილი ს. თბ. 2020 წ. 293

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "ჯანდაცვის სამართალი "-პაციენტის უფლებების დაცვის სამართლებრივი რეგულაციები , 2020

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "ნარკოტიკული სამართალი "-ნარკოტიკული დანაშაულის ფენომენი , 2020

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "კომუნიკაციური ინჟინერინგი "-კომუნიკაციური ინჟინერინგის საკითხები , 2020

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "ლინგვოკრიმინალისტიკა "-ლინგვოკრიმინალისტიკა , 2020

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "ბავშვთა უფლებები"- ბავშვთა უფლებათა კოდექსის კომენტარები, 2020

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "მედიასამართალი"- ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო განათლების პრობლემები ქართულ მედიაში, ნ.ლომაია., 2020

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი "ტექნოლოგიური სამართალი"- energopolitika Tanamedrove saerTaSoriso urTierTobebSi (ruseT-evrokavSiris konteqstSi) ., 2020

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW: PROBLEMS AND CHALLENGES (collection of scientific papers) 2020

თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის აქტუალური საკითხები (სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული)