ბიბლიოთეკის განახლება

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის პროფესორ ირაკლი გაბისონიას შუამდგომლობით ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან მიმდინარე სასწავლო წელს  საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლების ეფექტურად წარმართვის მიზნით შეძენილ იქნა უახლესი იურიდიული სახელმძღვანელოები.

წიგნების ნუსხა მოიცავს ყველა სახის იურიდიულ ლიტერატურას მათ შორის:, საერთაშორისო არბიტრაჟი, საფინანსო სამართალი, კრიმინალისტიკა, საგადასახადო კაზუსები და ტესტები, მედიაცია, შრომის სამართალი, საჯახო-მემკვიდრეობითი სამართალი, რელიგია და რელიგიის  თავისებურებანი, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი და სხვა. სულ შეძენილ იქნა 41 სახის სახელმძღვანელო, შესყიდვის თანხის ჯამურმა ოდენობამ შეადგინა 9240 ლარი.

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი ირაკლი გაბისონია გამოთქვამს მზადყოფნას მუდმივად გაანახლოს ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა და სტუდენტებს შესთავაზოს თანამედროვე ქართული და უცხოური სახელმძღვანელოები.

სახელმძღვანელოს  დასახელება რაოდენობა
1 სააქციო სამართლის საფუძვლები 10
2 ქართული სამართლის საფუძვლები 2 10
3 საერთაშორისო არბიტრაჟი 10
4 საფინანსო სამართალი 10
5 რომის სამართალი 10
6 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 1 20
7 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 2 20
8 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი 15
9 სისხლის სამართლის დანაშაულის მოძღვრება 15
10 დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები 10
11 დაბეგვრის საფუძვლები 10
12 ნაფიც მსაჯულთა მაგ. და მომრიგებელი სასამართლო 10
13 საერთაშორისო დაბეგვრა 10
14 საგადასახადო კაზუსები და ტესტები 10
15 კაზუსების ამოხსნის მეთოდიკა 10
16 კრიმინალისტიკა 10
17 სახელმწიფო და სამართლის ზოგადი თეორია 10
18 მედიაცია 15
19 შრომის სამართალი 15
20 სასჯელის და დანაშაულის სხვა სისხლის სამართლებრივი შედეგები. 10
21 ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა 15
22 საკორპორაციო სამართლის კრებული 2 10
23 საგადასახადო აუდიტი 10
24 საკორპორაციო სამართლის კრებული 3 10
25 კორპორაციული დაბეგვრა 15
26 საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია 10
27 დაუმთავრებელი დანაშაული დასჯადობა ქართული და გერმანული სისხლის სამართლის მიხევდით 10
28 საოჯახო- მემკვიდრეობითი სამართალი 15
29 რელიგია და რელიგიის თავისებურებანი 15
30 ქართული სამართლის საფუძვლები
31 შრომის სამართალი 2
32 საკორპორაციო სამართლის კრებული
33 სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი სახელმძღვანელო 20
34 საერთაშორისო სამართლის საფუძვლები 20
35 დასავლეთ ევროპის ისტორია მე-16 საუკუნეში 15
36 საგადასახადო ენციკლობედია 10
37 საგადასახადო შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდები 10
38 საქართველოს ეკლესიის ისტორიის წყაროები 10
39 საქართველოს ისტორიული წარსული და თანამედროვეობა 10
40 სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი 1 50
41 სახალხო დაბეგვრა 10

 

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply