ერაზმუს +

სრული სამაგისტრო პროგრამები ევროპის უნივერსიტეტებში - ერობლივი სამაგისტრო პროგრამები

 

თუ გსურს სამაგისტრო აკადემიური ხარისხის მოპოვება ევროპულ უნივერსიტეტებში, მაშინ Erasmus+ პროგრამა საშუალებას გაძლევს ჩაერთო ერთობლივი სამაგსიტრო პროგრამების კონკურსში.

ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობის მიღება:

 • ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც აქვს ბაკალავრის დიპლომი (ან არის ბაკალავრიატის დამამთავრებელ კურსზე)
 • ასაკობრივი შეზღუდვა არ არსებობს
 • არ არის საჭირო აქტიური სტუდენტის სტატუსი
 • საბაკალავრო ან სამაგისტრო საფეხურზე მანამდე მიღებული Erasmus+ სტიპენდია დაბრკოლებას არ წარმოადგენს

ზოგადი მოთხოვნები:

 1. ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი (ან დამამთავრებელ კურსზე ყოფნის ცნობა მშობლიური უნივერსიტეტიდან)
 2. ინგლისური ენის ფლობის საერთაშორისო სერტიფიკატი B2 დონეზე (მაგ. IELTS, TOEFL)
 3. CV (გირჩევთ გამოიყენოთ Europass ფორმატი)
 4. სამოტივაციო წერილი
 5. სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი

გაითვალისწინეთ, რომ მოთხოვნები შეიძლება განსხვავდებოდეს პროგრამების მიხედვით !

რას გულისხმობს ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები:

ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები ეს არის ევროპის წამოდენიმე ქვეყნის უნივერსიტეტების მიერ ერთობლივად შემუშავებულ პროგრამას. ევროპული უნივერსიტეტები წარადგენენ მათ მიერ მომზადებულ სამაგისტრო პროგრამებს ერაზმუსის კონკურსზე და გამარჯვების/დაფინანსების შემთხვევაში აცხადებენ სტუდენტების მიღებას. ანუ აპლიკანტს, რომელსაც სურს ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილეობა, შეუძლია პროგრამის არჩევა მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრული ჩამონათვალიდან.

სამაგისტრო პროგრამების სია ყოველწლირად შემოდგომაზე ახლდება

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილე სულ მცირე ორ ევროპულ უნივერსიტეტში (ევროპის შიგნით მგზავრობის ხარჯებს პროგრამა ანაზღაურებს). სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა შეიძლება იყოს 120, 90 ან 60 ECTS კრედიტი, შესაბამისად სწავლის ხანგრძლივობა შეიძლება მერყეობდეს ერთ და ორ წელს შორის. სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა ან ერთობლივი (Joint Degree), ან მრავლობითი (Multiple Degree) აკადემიური ხარისხი. საზღვარგარეთ მიღებული აკადემიური ხარისხების აღიარების პროცესს საქართველოში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი (www.eqe.ge) ახორციელებს.

კონკურსში მონაწილეობის წესები:

ერთ აპლიკანტს ერთდროულად (ერთი კონკურსის ფარგლებში) შეუძლია განაცხადის გაგზავნა მაქსიმუმ სამ პროგრამაზე.

აპლიკანტი ინდივიდუალურად განაცხადს აგზავნის პირდაპირ პროგრამის მაკოორდინირებელ უნივერსიტეტში (საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია კონკრეტული პროგრამის ვებგვერდზე). განაცხადი კეთდება ონლაინ რეჟიმში.  წინასწარ უნდა დაადგინოთ ყველა დეტალი სწორედ მაკოორდინირებელ უნივერსიტეტთან, რამდენადაც კონკურსის წესები შეიძლება პროგრამების მიხედვით განსხვავებული იყოს.

ინფორმაცია დაფინანსების შესახებ:

კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში სტუდენტი იღებს სტიპენდიას (1000 Euro თვეში). პროგრამა ასევე ფარავს სწავლის საფასურს, ვიზის, დაზღვევის და მგზავრობის ხარჯებს.

რას უნდა მიაქციოს ყურადღება აპლიკანტმა:

 • მიუხედავად საერთო მახასიათებლებისა, ყველა პროგრამას აქვს ინდივიდუალური მოთხოვნები - აუცილებლად გადაამოწმეთ დეტალები პროგრამის ვებგვერდზე. დამატებით მიმართეთ პროგრამის საკონტაქტო პირს (ინფორმცია იხილეთ პროგრამის ვებგვერდზე)
 • აპლიკაციების მიღება პროგრამაზე ცხადდება ორჯერ - ერთხელ სტიპენდიის მაძიებელთათვის (Scholarship seekers) და ერთხელ მათთვის, ვისაც სტიპენდია არ სჭირდება და თავად აპირებს საკუთარი სწავლის დაფინანსებას). Deadlines არის განსხვავებული და ეს არ უნდა აგერიოთ.
 • ჩვენ ვერ/არ ვაქვეყნებთ ჩვენს ვებგვერდზე ყოველ ცალკეულ სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთების მიღების ვადებს (100-ზე მეტი პროგრამაა), ასე რომ თავად აპლიკანტებმა უნდა ადევნონ თვალყური მათთვის საინტერესო პროგრამების ვებგვერდებს.
 • როგორც წესი, მიღება ცხადდება შემოდგომაზე, საბუთების მომზადებისათვის სამი-ხუთი თვეა, საბუთების წარდგენის ვადები - გვიანი შემოდგომა, ან მომდევნო წლის იანვარი-მარტი, შეტყობინება სტიპენდიის მიღების შესახებ - ყველაზე გვიან მაისში. სწავლა იწყება აგვისტო - ოქტომებრში (გააჩნია პროგრამას)

სასარგებლო ინფორმაცია:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

https://www.facebook.com/ESN.Tbilisi.ISU/

 

 

ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ

Erasmus+ ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების (JMD) კონკურსი ღიაა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მაღალი კონკურენციის მიუხედავად საქართველოდან შესული აპლიკაციების რაოდენობა და ხარისხის გამორჩეულია. საქართველოს მაჩვენებელი მსოფლიო მასთაბით ოც საუკეთესო ქვეყანათა შორისაა. მას უსწრებენ ისეთი დიდი ქვეყნები როგორიცაა, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია და ინდოეთი.

ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების შექმნა და ქართული უნივერსიტეტების ჩართულობა ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებში

ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამები  მაღალი ხარისხის ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამებია, რომლებიც შემუშავებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისგან შემდგარი საერთაშორისო კონსორციუმის ფარგლებში. ძირითადად პროგრამები შემუშავებულია ევროპული უნივერსიტეტის მიერ, თუმცა კონსორციუმში შეიძლება ჩართული იყოს პარტნიორი ქვეყნის საგანმანათლებლო ან არააკადემიური პარტნიორი ორგანიზაციები, როგორც სრული ასევე ასოცირებული პარტნიორ სტატუსით.

კონსორციუმში მონაწილე ყველა უსდ უნდა იყოს აღიარებული საკუთარი ქვეყნის ფარგლებში, წარმოადგენდეს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც გასცემს მაგისტრის ხარისხს, და მისი პროგრამები უნდა შეესაბამებოდეს ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამის შინაარსს.

ფინანსური მხარდაჭერა გამოყოფილი იქნება:

 • კონსორციუმის შიდა სამენეჯერო საქმიანობისთვის და პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების მიღების მინიმუმ სამჯერადი პროცესისათვის
 • მოწვეული პროფესორებისა და ლექტორების საქმიანობის ხარჯების დასაფარად
 • საუკეთესო სტუდენტების სტიპენდიების ანაზღაურებისათვის

 

ამჟამად შვიდი ქართული უნივერსიტეტი სხვადასხვა ფორმით მონაწილეობს Erasmus Mundus Joint Master Degree რვა პროგრამაში:

 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სრული პარტნიორი Central and East European, Russian and Eurasian Studies)
 • შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი Docnomads+ Documentary Filmdirecting)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიას სახლემწიფო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორები European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და GIPA (ასოცირებული პარტნიორები European Master in Migration and Intercultural Relations)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი European Master in Lexicography)
 • კავკასიის უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორიTourism Development and Culture)
 • კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი International Master on Wine Tourism Innovation)
 • შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ასოცირებული პარტნიორი Erasmus Mundus Master in Soil Science)

 

პრეზენტაცია უსდ-ებისათვის ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამებში მონაწილეობისათვის

კონკურსის ვადები

პროექტი „იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევების“ მასტერკლასები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სასწავლო-პრაქტიკული პროექტი „იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევები“ აქტიურად გრძელდება ონლაინ რეჟიმში.
ნოტარიუსმა თამილა გოგატიშვილმა პროექტის მონაწილეებს ჩაუტარა შემდგომი მასტერკლასი იურისტის პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე. ნოტარიუსმა გააცნო სტუდენტებს პროფესიული საქმიანობის ძირეული ასპექტები, მიმოიხილა სანოტარო პალატის საქმიანობა და აქტიურად უპასუხა მათ კითხვებს.
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია ესწრებოდა ნოტარიუსის ქალბატონ თამილა გოგატიშვილის მასტერკლასს. დეკანმა ნოტარიუსს მადლობა გადაუხადა ასეთი საინტერესო ლექციისთვის და თანამშრომლობისთვის.
პროექტის ფარგლებში მონაწილეებს პირველი მასტერკლასი ჩაუტარა გენერალური პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის პროკურორმა ირაკლი მინაშვილმა, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა პროკურორის პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე.
პროექტის მონაწილეებს მასტერკლასი ასევე ჩაუტარა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ მირანდა ერემაძემ, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა მოსამართლის პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მუდმივად ზრუნავს თითოეული სტუდენტის განვითარებაზე – ირაკლი გაბისონია

პანდემიის პირობებში ხშირია სტუდენტების უკმაყოფილება, თუმცა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სტუდენტებზე ორიენტირებული მიდგომით გამოირჩევა. პანდემიის პირობებში სტუდენტთა ხელშეწყობასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის დეკანი წერს:

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის 210 სტუდენტს ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან დაუფინანსდა სწავლების საფასური სრულად ან ნაწილობრივ. 2000 სტუდენტმა ისარგებლა გადახდის ინდივიდუალური გრაფიკით. ყოველწლიურად ყველაზე მაღალრეიტინგულ სტუდენტებს ენიშნებათ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელობის სტიპენდია, 500-ზე მეტმა სტუდენტმა მოიპოვა სახელმწიფო სტიპენდია.

სტუდენტურ საერთაშორისო ღონისძიებებში, კონფერენციებში, ვორქშოფებში, ტრეინინგებში მონაწილეობისთვის ავსტრიაში, გერმანიაში, იტალიაში, ნიდერლანდებში, ამერიკის შეერთებული შტატებში სტუდენტებისთვის ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყო 260 000 ლარი.

სასწავლო პროცესში ინტერნაციონალიზაციის მიზნით ფაკულტეტმა გააფორმა მემორანდუმები და სტუ-მ უმასპინძლა გერმანიის მაქს პლანკის, იტალიის ლინქ ქამფუს, ლა საპიენცას უნივერსტიტეტების დელეგაციას. უცხოელი პროფესორების ელიკო ლამიხის, ჰანს იორგ ალბრეხტის, რომინა გურაშის, ანდრეა კარტნეის, პეტერ იორგენ გრაფის, ვოლფრამ შედლერის და სხვათა მიერ ჩატარდა საჯარო ლექციები, ტრეინინგები, ვორქშოფები, საზაფხულო და ზამთრის სკოლები. განხორციელდა სასწავლო პრაქტიკული პროექტები: „კრიმინალისტიკური ტექნიკა თეორიასა და პრაქტიკაში“, “შეხვდი დამსაქმებელს“, „მე ვარ პროფესორი“ და სხვა.“
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მუდმივად ზრუნავს თითოეული სტუდენტის განვითარებაზე – ირაკლი გაბისონია

“მედიასამართლის” სამეცნიერო პროექტის შედეგად მონოგრაფია გამოიცა

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “მედიასამართლის” ფარგლებში გამოიცა პროფესორ ნანა ლომაიას მონოგრაფია “ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო განათლების პრობლემები ქართულ მედიაში”.
ნაშრომი აისახება შესაბამის სილაბუსში და სტუდენტებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი სტუ-ს ბიბლიოთეკაში, როგორც მატერიალური ასევე ელექტრონული ვერსიის სახით.

ინფორმაცია საგამოცდო პროცესთან დაკავშირებით

🔊 სტუდენტების საყურადღებოდ!
🔊🔊 ინფორმაცია შემოდგომის სემესტრის სასწავლო აქტივობების აღდგენის შესახებ
🙏 ძვირფასო სტუდენტებო,
🏦🇬🇪 გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის (I) სემესტრის სასწავლო აქტივობების აღდგენა შესაძლებელია ინდივიდუალური სასწავლო გრაფიკის ფარგლებში, სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის.
🏦🇬🇪 შემოდგომის სემესტრის სასწავლო აქტივობების, მათ შორის შუასემესტრული გამოცდებისა და ლაბორატორიული მეცადინეობების აღდგენა მოხდება:
🚩 მე-18 კვირაში, 2021 წლის 8-დან 13 თებერვლის ჩათვლით.
🔴 ცნობისათვის: შუასემესტრული გამოცდების აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ იმ სტუდენტებისთვის, ვინც გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო ვერ შეძლო შუასემესტრული გამოცდების მე-11 კვირაში (7-13 დეკემბერი) ჩაბარება.
🏦🇬🇪 ასევე, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ:
🚩 სასწავლო მეცადინეობები ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის ჩატარდება 2021 წლის 6 თებერვლის ჩათვლით.
🚩 დოკუმენტური მასალის ჩაბარება მოხდება მე-17 – 20 კვირებში, 1-დან 27 თებერვლის ჩათვლით, სასწავლო კურსის შესაბამის დასკვნით გამოცდამდე.
🚩 დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება 2021 წლის 15-დან 27 თებერვლის ჩათვლით.
🚩 დამატებითი გამოცდები ჩატარდება 2021 წლის 1-დან 6 მარტის ჩათვლით

სტუდენტთა საკონსულტაციო საკითხები

სტუდენტების საყურადღებოდ !
იმ სტუდენტებმა, რომლებმაც დაასრულეს საბაკალავრო პროგრამა(სამართალი, საერთაშორისო ურთიერთობები) დიპლომთან დაკავშირებით არსებულ შეკითხვებზე მიმართეთ ანა თათულაშვილს (10:00 საათიდან-17:00 საათამდე) (ტელ: 555344472)
სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებმა დიპლომთან დაკავშირებით მიმართეთ ეკა რუსიეშვილს (10:00 საათიდან-17:00 საათამდე) (ტელ: 599195852)
ელექტონულ უწყისებთან დაკავშირებით მიმართეთ რატი გაბისონიას (10:00 საათიდან-17:00 საათამდე) (ტელ:577567757 )
ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე დაუკავშირდით ფაკულტეტის მენეჯერს ანა ფუტკარაძეს (10:00 საათიდან-17:00 საათამდე) (ტელ:577155544 )
სასწავლო ცნობების, სასწავლო ბარათების და სხვა დოკუმენტაციის მიღების საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდით დეკანატს, კურსების მიხედვით:
პირველი კურსი – თამარ ბარამია(ტელ: 598332205)
მეორე კურსი – მარიამ დათაშვილი (ტელ: 555949320)
მესამე კურსი – მარი მუშკუდიანი (ტელ: 579720117)
მეოთხე კურსი (ასევე დამატებითი კურსის სტუდენტები) – ანა ანდრიაძე (ტელ: 591009292)
სასწავლო, ასევე საგამოცდო პროცესების მიმდინარეობის დროს, სისხლის სამართლის მიმართულების საგნებთან დაკავშირებით, ასევე ამ სპეციალობის პროფესორ-მასწავლებლებთან კომუნიკაციის საჭიროების შემთხვევაში, დაუკავშირდით სისხლის სამართლის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსს ჯემალ ჯანაშიას (10:00 საათიდან-17:00 საათამდე) (ტელ:599584242 ):
კერძო სამართლის მიმართულების საგნებთან დაკავშირებით, ასევე ამ სპეციალობის პროფესორ-მასწავლებლებთან კომუნიკაციის საჭიროების შემთხვევაში, დაუკავშირდით კერძო სამართლის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსს ციალა გლოველს (10:00 საათიდან-17:00 საათამდე) (ტელ: 577771095)
საჯარო სამართლის მიმართულების საგნებთან დაკავშირებით, ასევე ამ სპეციალობის პროფესორ-მასწავლებლებთან კომუნიკაციის საჭიროების შემთხვევაში, დაუკავშირდით საჯარო სამართლის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს თამარ ბარამიას(ტელ: (10:00 საათიდან-17:00 საათამდე) (ტელ:598332205)
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის მიმართულების საგნებთან დაკავშირებით, ასევე ამ სპეციალობის პროფესორ-მასწავლებლებთან კომუნიკაციის საჭიროების შემთხვევაში, დაუკავშირდით საერთაშორისო ურთიერთობების აკადემიური დეპარტამენტის უფროსს იგორ კვესელავას (10:00 საათიდან-17:00 საათამდე) (ტელ: 599246474)
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს ლილი ხარჩილავას (ტელ: 558553881)
1. რუსულენოვანი სექტორის სტუდენტებმა მიმართეთ გიორგი კალანდაძეს (ტელ:599182030)
Elearning.gtu.ge – ის პორტალთან დაკავშირებით არსებულ შეკითხვებზე დაუკავშირდით თამარ ბარამიას.

სტუდენტთა საყურადღებოდ !

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ნებისმიერ შეკითხვაზე ან წარმოქმნილ პრობლემაზე შეავსოს აღნიშნული ფორმა.
სტუდენტს ასევე აქვს შესაძლებლობა ფორმის მეშვეობით მოითხოვოს დეკანატიდან სხვადასხვა სახის დოკუმენტაცია.
ფორმის შევსების შემდგომ თქვენს მიერ დასმულ ნებისმიერ საკითხზე მოხდება შესაბამისი რეაგირება.
ამასთანავე, აღნიშნული ფორმის მეშვეობით სტუდენტს შეუძლია წარმოადგინოს საგამოცდო ნაშრომის აპელაცია.

ფორმა

პროექტის „იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევების“ მორიგი მასტერკლასი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სასწავლო-პრაქტიკული პროექტი „იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევები“ აქტიურად გრძელდება ონლაინ რეჟიმში.
ადვოკატმა და სამართალმცოდნემ ირინა ბათიაშვილმა პროექტის მონაწილეებს ჩაუტარა შემდგომი მასტერკლასი ადვოკატის პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე. ადვოკატმა გააცნო სტუდენტებს პროფესიული საქმიანობის ძირეული ასპექტები, მიმოიხილა შრომითი ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დისკრიმინაციის სახეობები და ადვოკატის როლი მსხვერპლის (კლიენტის) საქმის ფაქტობრივი გარემოებების წარმოდგენის პროცესში. ასევე, აქტიურად უპასუხა მათ კითხვებს.

პროექტის შედეგად გამოცემული სახელმძღვანელოები 2020

სამართლისა და საერთაშორისო ურთერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “მტკიცებითი სამართლის” ფარგლებში ი.მინაშვილის, ი.გაბისონიას, თ.დარსანიას ავტორობით გამოიცა სახელმძღვანელო “მტკიცებითი სამართალი”, რომელშიც განხილულია მტკიცების და მტკიცებულების განვითარების ისტორია, მტკიცების პროცესი, სუბიექტები, მტკიცებულებათა ცალკეული სახეები და სტანდარტები.
სახელმძღვანელო ეძღვნება კარლო (კახა) ლაფერაძის ნათელ ხსოვნას.
სახელმძღვანელოს საფუძველზე შეიქმნა სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სილაბუსი “მტკიცებითი სამართალი”.
ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის რედაქტორობით ფაკულტეტის დოქტორანტმა, აკაკი ფარჯიანმა გამოსცა დამხმარე სახელმძღვანელო “პენიტენციური კრიმინოლოგია”, რომელიც თავისი შინაარსით წარმოადგენს ამ მიმართულებაში სიახლეს.
ასევე, პროექტის ჯანდაცვის სამართლის ფარგლებში ჩართული წარმატებული მაგისტრის, ირაკლი გვასალიას ავტორობით გამოიცა ნაშრომი “პაციენტის უფლებების დაცვის სამართლებრივი რეგულაციები”