გამოიცა ინგლისურენოვანი სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული

🔺🔺 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მიერ საერთაშორისო საჯარო სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ფარგლებში გამოიცა ინგლისურენოვანი სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული – ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი: პრობლემები და გამოწვევები. კრებულში გამოქვეყნებულია უცხოელი და ქართველი პროფესორების, ასევე დოქტორანტების სამეცნიერო ნაშრომები, რომლებიც ეხება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის აქტუალურ საკითხებს. 📕📕 📕📕
🔺🔺The Faculty of Law and International Relations has published collection of scientific papers within the scientific project – International Human Rights Law: Problems and Challenges – that include publications of foreign and Georgian researchers and PhD Students. Presented scientific papers concern the current issues of international human rights law. 📕📕 📕📕

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply