გამოქვეყნებული ნაშრომები

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შედეგად:
1. პროფესორების ავთანდილ სონღულაშვილის, ქეთევან ჯინჭარაძის და ვახტანგ სონღულაშვილის ავტორობით გამოიცა ნაშრომი „სახალხო დიპლომატია, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები“,
2. „საინჟინრო სამართლის“ პროექტში ჩართული დოქტორანტის თამარ სისვაძის ავტორობით გამოიცა მონოგრაფია „ენერგოპოლიტიკა თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში“.
3. გამოიცა საერთაშორისო-რეფერირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „იურისტი“ #9, სადაც დაიბეჭდა სამეცნიერო-პროექტის შედეგად მომზადებული სტატიები.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply