გამოქვეყნებული პუბლიკაციები

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლების მიერ გამოქვენებული სტატიები

პროფესორ ირაკლი გაბისონიას სამეცნიერო ნაშრომთა სია.                                 

Download (DOCX, 19KB)

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლების მიერ გამოქვენებული სტატიები

პროფესორ ჯემალ გაბელიას სამეცნიერო ნაშრომთა სია:

Download (DOCX, 17KB)

პროფესორ ჯემალ ჯანაშიას სამეცნიერო ნაშრომთა სია

პროფესორ ჯემალ გაბელიას სამეცნიერო ნაშრომთა სია:

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლების მიერ გამოქვენებული სტატიები

მარიამ ჯიქიას სამეცნიერო ნაშრომთა სია.                                 

სულ გამოქვეყნებული აქვს 22 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 3 მონოგრაფია, 2 სახელმძღვანელო;
პუბლიკაციები:
ინდივიდუალური განაცხადის მნიშვნელობა ფიზიკური პირის საერთაშორისო სამართალსუბიექტობის განსაზღვრისათვის, მონოგრაფია (227 გვერდი), 2017
Time Spent online as a factor in usage and awareness of drawbacks in social media, International Peer-reviwed Journal of Information Systems, 2017
დისკრიმინაციის აკრძალვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-14 მუხლის მიხედვით, სტატიათა კრებული „ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები“ (რედ. კონსტანტინე კორკელია), 2016, გვ. 202-215
The role of knowledge management of organizational culture, International Peer-reviewed Journal of Applied Knowledge Management, Volume 5, Issue 2, 2017, pp. 29-44
ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა (განახლებული მეორე გამოცემა), სახელმძღვანელო (164 გვერდი), 2016
ინდივიდის სამართალსუბიექტობის საკითხი თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში, ჟ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, N2/3 (45/46), 2015, გვ. 76-84
LegalandPoliticalAspectsofConstitutionalChangesinGeorgia, Internationalpeer-reviewedjournalof Constitutional Law, Istanbul, Turkey, Volume 4, 2015, pp. 15-64
ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა, სახელმძღვანელო (147 გვერდი), 2014
საარჩევნო სისტემების შედარებითი ანალიზი, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N2 (41), 2014, გვ. 43-51
ადამიანის უფლებათა დაცვის აფრიკული სისტემა, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N1 (36), 2013, გვ. 55-60
RighttoSelf-determinationvs. TerritorialIntegrity, მონოგრაფია (140 გვერდი), 2011
ინდივიდის სამართლებრივი სტატუსი თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში, მონოგრაფია (170 გვერდი), 2011
ადამიანის უფლებათა დაცვის ამერიკის სახელმწიფოთაშორისი სისტემა, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N2 (25), 2010, გვ. 40-46
ბავშვთა უფლებების დაცვა ჟენევის კონვენციების მიხედვით, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N1(24), 2010, გვ. 140-151
სამედიცინო პერსონალის დაცვა ჟენევის კონვენციების მიხედვით, ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, N2 (21), 2009, გვ. 125-131
ინდივიდუალური განაცხადების როლი რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში, სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2008, გვ. 336-337
ინდივიდუალური პეტიციები საერთაშორისო სასამართლო დაწესებულებებში, საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, 2008, გვ. 117-134
ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა რუანდის ტრიბუნალის მიხედვით, ჟ. „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“, N5, 2008, გვ. 128-133
საერთაშორისო არასასამართლო დაწესებულებათა როლი ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით, ჟ.  „მართლმსაჯულება და კანონი“, N4 (19), 2008, გვ. 44-53
ინდივიდუალური განაცხადები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ჟ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, N3 (18), 2008, გვ. 40-50
ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი რომის სტატუტის მიხედვით, ჟ. „მართლმსაჯულება“, N3, 2008, გვ. 90-104
განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მყოფი პირები ჰუმანიტარულ სამართალში, ჟ.  „მართლმსაჯულება“, N3, 2007, გვ. 172-190