გიწვევთ სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციაზე – „საჯარო სამართლის აქტუალური საკითხები“ – მონაწილეობის მისაღებად.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი გიწვევთ სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციაზე – „საჯარო სამართლის აქტუალური საკითხები“ – მონაწილეობის მისაღებად.

კონფერენციის თარიღი: 1 აპრილი, 2018

კონფერენციის ადგილი: საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკონფერენციო ნაშრომები მიიღება შემდეგი მიმართულებით:

 1. კონსტიტუციური სამართალი
 2. ადმინისტრაციული სამართალი
 3. საერთაშორისო სამართალი

 

სამუშაო ენა:

 • ქართული
 • ინგლისური

მოთხოვნები:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს.
 • მონაწილეობის მსურველებმა პირველ ეტაპზე 2017 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა გამოაგზვანონ სამეცნიერო ნაშრომის თეზისები ქართულ და ინგლისურ ენაზე. პირველი ეტაპის წარმატებით გადალახვის შესახებ თითოეულ აპლიკანტს გაეგზავნება წერილობითი დასტური მითითებულ ელ-ფოსტაზე.
 • მეორე ეტაპზე გადასულმა მონაწილეებმა 2017 წლის 1 თებერვლამდე უნდა გამოაგზავნონ საკონფერენციო ნაშრომი ქართულ ან  ინგლისურ ენაზე.
 • ერთ სტუდენტს შეუძლია მხოლოდ ერთი ნაშრომის წარმოდგენა.
 • ნაშრომი შეიძლება იყოს შესრულებული ერთი ან ორი ადამიანის მიერ.
 • თეზისები და ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:
 • ძირითადი ტექსტისა და სქოლიოების შრიფტი – Sylfaen (ქართ.) და Sylfaen (ლათ.);
 • ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომა – 11, სქოლიოების ტექსტის შრიფტის ზომა – 9;
 • სქოლიოები უნდა იყოს განთავსებული ყოველი გვერდის ბოლოს;
 • ციტირება უნდა განხორციელდეს მითითების სტანდარტის მიხედვით, რომელიც გაეგზავნება მეორე ეტაპზე გადასულ ყველა მონაწილეს მითითებულ ელ-ფოსტაზე;
 • ინტერვალი – 1.15
 • გვერდების საზღვრები – 1.9

ინფორმაცია მონაწილეებისათვის:

 • კონფერენციის მონაწილება ნაშრომები დაიბეჭდება საკონფერენციო კრებულში;
 • კონფერენციაში მონაწილეებს დაურიგდებათ სერტიფიკატები;

თეზისები და ნაშრომები გადმოგზავნილ იქნეს publiclaw@gtu.ge  მისამართზე.

Posted in Uncategorized and tagged .

gabela23

Leave a Reply