დეკანის საათი

ჩატარდა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის საათი, სადაც სტუდენტებთან განხილულ იქნა სწავლასა და სწავლებასთან დაკავშირებული საკითხები.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply