მონოგრაფია “სამართალი სოციალურ ნორმათა სისტემაში”

დღეს მთელი იურიდიული საზოგადოებისათვის სასიხარულო დღეა.გამოვიდა ცნობილი მეცნიერის, სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიტიკოსის, ჩვენი თანამშრომლის პროფესორ იოსებ ბაჩიაშვილის ახალი მონოგრაფია “სამართალი სოციალურ ნორმათა სისტემაში”. ნაშრომში განხილულია სამართლის თეორიის ერთ-ერთი ურთულესი და უმნიშვნელოვანესი პრობლემა სამართლისა და სხვა სოციალურ (მორალურ, ადათობრივ, რელიგიურ, პოლიტიკურ და სხვა) ნორმათა ურთიერთშესაბამისობა და ურთიერთმოქმედება როგორც სამართალშემოქმედების, ისე სამართლის რეალიზაციის პროცესში.
საამაყოა რომ ნაშრომი შესრულებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორუსო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიის” ფარგლებში.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply