ნაშრომთა კრებული – საქართველოს კონსტიტუციის თანამედროვე გამოწვევები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი აცხადებს სამეცნიერო ნაშრომების მიღებას ნაშრომთა კრებულში გამოსაქვეყნებლად.

 თემატიკა:

  1. პარლამენტის საკონტროლო უფლებამოსილებასთან დაკაშირებული აქტუალური საკითხები
  2. მთავრობის ფორმირებასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები
  3. პრეზიდენტისა და მთავრობის კომპეტენციათა გამიჯვნა საერთაშორისო ურთიერთობათა მიმართულებით
  4. ტერიტორიული მოწყობის პრობლემა საქართველოს კონსტიტუციაში
  5. ორპალატიანი პარლამენტის მომავალი საქართველოში
  6. მმართველობის ფორმასთან დაკავშირებული საკითხები
  7. ადამიანის ძირითადი უფლებები და კონსტიტუციური ცვლილებები

  ტექნიკური მოთხოვნები სტატიებისათვის

სტატია უნდა იყოს მკაფიოდ სტრუქტურირებული (შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნა); იგი წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონული ვერსიით ერთ ეგზემპლარად ქართულ და ინგლისურ ენაზე; აწყობილი უნდა იყოს შრიფტით – Sylfaen (ქართ.) და Sylfaen (ლათ.), ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომა – 11, სქოლიოების ტექსტის შრიფტის ზომა – 9.

გვერდების რაოდენობა – 10-15 გვერდი.

სქოლიოები უნდა იყოს განთავსებული თითოეული გვერდის ბოლოს.

წყაროები ციტირებული უნდა იყოს შემდეგნაირად (ციტირების წესის დაუცველობის შემთხვევაში სტატია ვერ გამოქვეყნდება კრებულში):

ა) წიგნი: ავტორის სახელის ინიციალი და გვარი, ნაშრომის დასახელება, გამოცემის ადგილი, გამოცემის წელი, მითითებული გვერდი (მაგ.: ლ. ალექსიძე, თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი, თბ., 2010, 15.);

ბ) საჟურნალო სტატია: ავტორის სახელის ინიციალი და გვარი, სტატიის დასახელება იტალიკით, ჟურნალის დასახელება, გამოცემის ნომერი, გამოცემის წელი, მითითებული გვერდი. მაგ.: ქ. პოლმანი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში კვლევების ზოგიერთი პერსპექტივა, ქართული სამართლის მიმოხილვა, I, 2001, 83;

 წიგნის, ჟურნალის და სტატიის სახელწოდების მითითება ხდება დედნის ენაზე. უცხოენოვანი  წიგნის დასახელება არ ითარგმნება ქართულ ენაზე.

გ) საერთაშორისო სასამართლოების, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, გადაწყვეტილებები მიეთითება შემდეგნაირად: საქმის სახელი ქართულ და ორიგინალის ენებზე იტალიკით, გადაწყვეტილების მიღების თარიღი და პუნქტი. მაგ. ბრონდა იტალიის წინააღმდეგ (Bronda v. Italy), 1998 წლის 9 ივნისი, 21-ე პუნქტი;

დ) სასურველია, რომ შეძლებისდაგვარად თავიდან იქნეს აცილებული მითითება ინტერნეტ წყაროზე. თუ წყარო, რომელსაც იშველიებს ავტორი, ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინტერნეტით, აუცილებელია, მიეთითოს არა სრული ბმული, არამედ ძირითადი გვერდი.

ნაშრომის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 1 მარტი, 2018 წელი.

ნაშრომის გადმოგზავნა უნდა მოხდეს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: publiclaw@gtu.ge

 აღნიშნული ნაშრომი გაივლის რეცენზირებას; რეცენზენტის დადებითი წერილობითი პასუხის შემდგომ მოხდება აღნიშნული ნაშრომის კრებულში გამოქვეყნება.

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply