პროექტის „იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევების“ მორიგი მასტერკლასი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სასწავლო-პრაქტიკული პროექტი „იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევები“ აქტიურად გრძელდება ონლაინ რეჟიმში.
ადვოკატმა და სამართალმცოდნემ ირინა ბათიაშვილმა პროექტის მონაწილეებს ჩაუტარა შემდგომი მასტერკლასი ადვოკატის პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე. ადვოკატმა გააცნო სტუდენტებს პროფესიული საქმიანობის ძირეული ასპექტები, მიმოიხილა შრომითი ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დისკრიმინაციის სახეობები და ადვოკატის როლი მსხვერპლის (კლიენტის) საქმის ფაქტობრივი გარემოებების წარმოდგენის პროცესში. ასევე, აქტიურად უპასუხა მათ კითხვებს.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply