საბაკალავრო პროგრამები

სამართალმცოდნეობის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა (რეგულირებადი)

საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა

Международные отношения – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА