სტუდენტთა სტატუსის აღდგენა

სტუდენტებს, რომლებსაც გარკვეული მიზეზების გამო სტატუსი აქვს შეჩერებული  სტუ-ს რექტორის გადაწყვეტილებით აქვთ შესაძლებლობა აღიდგინონ სტატუსი.

სტატუსის აღდგენისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

  1. ბუღალტერიიდან ამონაწერი განულებული დავალიანების შესახებ (ადმინისტრაციული კორპუსი, 210 ოთახი)
  2. გადახდის ქვითარი1/4- 562,50 ლარი
  3. სტატუსის შეჩერების ბრძანების
  4. ქსეროასლი (დეკანატი: ბაკალავრები 902ა, მაგისტრები 905ა, დოქტორანტები914ა)
  5. სასწავლო ბარათი (დეკანატი: ბაკალავრები 902ა, მაგისტრები 905ა, დოქტორანტები914ა)
  6. განცხადების ფორმა- საკონსულტაციო ოთახი 910 ა
  7. ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში მიმართეთ საკონსულტაციო ოთახს
Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply