ყველა საფეხურის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის მე-2, მე-3, მე-4 და სწავლების დამატებით წელზე მყოფი სტუდენტებისთვის  2018 წლის 8 ოქტომბრიდან 25 ოქტომბრამდე იწარმოებს სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებების გაფორმება.

რეგისტრაციის მსურველებმა თან უნდა იქონიონ ამონაწერი ბუღალტერიიდან და სწავლების საფასურის ¼ (562 ლარი)

სტუდენტები, რომლებიც  დადგენილ ვადებში არ გადაიხდიან სწავლის საფასურის მეოთხედს და არ გაივლიან რეგისტრაციას  შეურდებათ სტუდენტის სტატუსი.

რეგისტრაციის დრო: 10:30-16:30 ბაკალავრებისთვის

რეგისტრაციის დრო: 11:00-19:00 მაგისტრებისთვის

რეგისტრაციის ოთახი:დეკანატი (902ა).ბაკალავრებისთვის

რეგისტრაციის ოთახი:დეკანატი (905ა).მაგისტრებისთვის

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply