ცხრილები

შუალედური გამოცდების ცხრილი პირველკურსელთათვის

შუალედური გამოცდების ცხრილი მეორეკურსელთათვის

შუალედური გამოცდების ცხრილი მეოთხეკურსელთათვის

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი