ცხრილები

სამართლის ფინალური გამოცდის ცხრილი პირველი კურსი

სამართლის ფინალური გამოცდის ცხრილი მეორე კურსი

სამართლის ფინალური გამოცდის ცხრილი მესამე კურსი

სამართლის ფინალური გამოცდის ცხრილი მეოთხე კურსი

სამართლის მაგისტრების დასკვნითი და გრაფიკის საგამოცდო ცხრილი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი