ცხრილები

შუალედური გამოცდების ცხრილი პირველკურსელთათვის

შუალედური გამოცდების ცხრილი მეორეკურსელთათვის

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი