ცხრილები

სამართლალი- შუალედური გამოცდის ცხრილი მეოთხე კურსელებისთვის

სამართლის მაგისტრების დასკვნითი და გრაფიკის საგამოცდო ცხრილი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი