ცხრილები

სამართლის სპეციალობის გადაბარების ცხრილები

გრაფიკოსანი სტუდენტების ცხრილი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის სტუდენტებისათვის

18 ივლისი - 11 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - მაია გურამიშვილი
18 ივლისი - 13 საათი
1. ასისტენტ პროფესორი - გიორგი ჩხიკვიშვილი
19 ივლისი - 11 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - ქეთევან ჯიჯეიშვილი
19 ივლისი - 13 საათი
1. უფროსი მასწავლებელი - ნინო სულაბერიძე
19 ივლისი - 15 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - გოჩა ოჩიგავა
19 ივლისი - 17 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - ეკა ბუხრაშვილი
2. ასოცირებული პროფესორი - ედიშერ გვენეტაძე

20 ივლისი - 17 საათი
1. პროფესორი - ჰენრი კუპრაშვილი
22 ივლისი - 16 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - მაია ამირგულაშვილი
24 ივლისი - 16 საათი
1. ასისტენტ პროფესორი - სოფო ჩქოფოია
25 ივლისი - 15 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - გიორგი მადუაშვილი
2. ასოცირებული პროფესორი - მარინა სურმავა

განმეორებითი გამოცდების ცხრილი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის სტუდენტებისათვის

19 ივლისი 11 საათი
1. ასოც პროფესორი - მაია გურამიშვილი
საგანი - „პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში“
19 ივლისი 13 საათი
1. ასოც. პროფესორი - სულიკო გრიგალაშვილი
საგანი - „გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა“
19 ივლისი 15 საათი
1. ასოც პროფესორი - ნანა ბახსოლიანი
საგანი - „მსოფლიო ცივილიზაციები“
19 ივლისი 17 საათი
1. ასისტენტ პროფესორი - გიორგი ჩხიკვიშვილი
საგანი - „ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში“
20 ივლისი 11 საათი
1. ასოც. პროფესორი - ქეთევან ჯიჯეიშვილი
საგანი - პოლიტიკური ფსიქოლოგია
20 ივლისი 13 საათი
1. უფროსი მასწავლებელი - ნინო სულაბერიძე
საგანი - „საერთაშორისო საჯარო სამართალი“

20 ივლისი 15 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - გოჩა ოჩიგავა
საგანი - „დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი“
21 ივლისი 11 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - ეკა ბუხრაშვილი
საგანი - „ქართული დიპლომატია“
21 ივლისი 13 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - ლიანა თედეშვილი
საგანი - „ინფორმავიული ტექნოლოგიები“
21 ივლისი 15 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - სულიკო გრიგალაშვილი
საგანი - „შავი ზღვის აუზში მიმდინარე ინტეგრაციისა და რეგიონალიზაციის
პრობლემები“
21 ივლისი 17 საათი
1. პროფესორი - ჰენრი კუპრაშვილი
საგანი - „ეროვნული უშიშროების ინფორმაციული უზრუნველყოფა“
22 ივლისი 10 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - მაია ამირგულაშვილი
საგანი - „ნაციონალიზმის თეორია“
22 ივლისი 12 საათი
1. ასისტენტ პროფესორი - სოფო ჩქოფოია
საგანი - „საერთაშორისო ტერორიზმი“
22 ივლისი 14 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - მაია ამირგულაშვილი
საგანი - „პოლიტიკური იდეოლოგიები“
24 ივლისი 10 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - მაია ამირგულაშვილი
საგანი - „თანამედროვე ევრიპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება“
24 ივლისი 12 საათი
1. ასისტენტ პროფესორი - სოფო ჩქოფოია
საგანი - „ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში“
24 ივლისი 14 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - მანანა დარჩაშვილი
საგანი - „საერთაშორისო ინსტიტუტები და პოლიტიკა“
25 ივლისი 11 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - ნანა ბახსოლიანი
საგანი - „ქართული ემიგრაცია ევროპაში“
25 ივლისი 13 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - ედიშერ გვენეტაძე
საგანი - „ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში“
25 ივლისი 11 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - მარინა სურმავა
საგანი - „ორატორული ხელოვნება და რიტორიკა“

25 ივლისი 13 საათი
1. ასოცირებული პროფესორი - გიორგი მადუაშვილი
საგანი - „საერთაშორისო სახელშეკრულები სამართალი“

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 707650 C ჯგუფის სტუდენტებისათვის

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 707650 B-B1 ჯგუფების სტუდენტებისათვის

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 707650 A-A1-A2 ჯგუფების სტუდენტებისათვის

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 112352-53 SIS ჯგუფების სტუდენტებისათვის

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 112350-51 SIS ჯგუფების სტუდენტებისათვის

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 112350-51-52 KER ჯგუფების სტუდენტებისათვის

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 112350 SAS- SAJ ჯგუფების სტუდენტებისათვის

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 112450 J K ჯგუფების სტუდენტებისათვის I , II კვირა

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 112450 G H ჯგუფების სტუდენტებისათვის I , II კვირა

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 112450 D E F ჯგუფების სტუდენტებისათვის I , II კვირა

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 112450 A B C ჯგუფების სტუდენტებისათვის I , II კვირა

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 112550 G H I J ჯგუფების სტუდენტებისათვის I , II კვირა

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 112550 D E F ჯგუფების სტუდენტებისათვის I , II კვირა

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 112550 A B C ჯგუფების სტუდენტებისათვის I , II კვირა

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 107650 G ჯგუფის სტუდენტებისათვის I , II კვირა

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 107650 D E F ჯგუფების სტუდენტებისათვის I , II კვირა

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი 107650 ABC ჯგუფების სტუდენტებისათვის I , II კვირა

GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Requested URL is invalid

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტებისათვის

GDE Error: Requested URL is invalid

Расписание финальных экзаменов

GDE Error: Requested URL is invalid

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი

GDE Error: Requested URL is invalid