სამეცნიერო პროექტის ფარგლებში გამოცემული კიდევ ერთი სახელმძღვანელო

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკუტლეტის სამეცნიერო კვლევითი-პროექტის ‘სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, ადამიანის სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის”  ფარგლებში და ფაკულტეტის მხარდაჭერით გამოიცა პროფესორების ირაკლი გაბისონიას, ჯემალ გაბელიას და თეიმურაზ დარსანიას სახელმძღვანელო “სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული” წიგნი პირველი .

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply