ტრენინგი სტუდენტებისთვის-სამშენებლო სამართალში

2019 წლის 22 მაისს- 3 ივნისს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის  სამეცნიერო პროექტის ,,საინჟინრო სამართლის’’ ფარგლებში ჩატარდა   ტრენინგი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებაში’’

ტრენინგს უძღვებოდა  სამეცნიერო პროექტის ,,საინჟინრო სამართლის’’  ,,სამშენებლო სამართლის’’ დარგის მიმართულების მკვლევარი, სტუსამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი თეიმურაზ ბეჟოშვილი.

 ტრენინგის თემატიკა შეადგენდა:   საინჟინრო სამართლის, როგორც დარგობრივი მეცნიერების შექმნისა და ჩამოყალიბების კონცეფცია,  საინჟინრო როგორც დარგობრივი მეცნიერება:

  • სამშენებლო სამართალი;
  • ენერგეტიკის სამართალი;
  • სატრანსპორტო სამართალი;
  • ტექნოლოგიური უსაფრთხოების სამართალი.

 ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებაში;  რას ვაშენებთრატომ ვაშენებთ და როგორ ვაშენებთ? რით რეგულირდება საქართველოში სამშენებლო საქმიანობა? რა არის საჭირო იმისათვის რომ განვახორციელოთ სამშენებლო საქმიანობა?  მშენებლობის სახეები და სანებართვო პირობები,  ადმინისტრაციული წარმოება მშენებლობის ნებართვის მისაღებად;  სამშენებლო სამართლის როლი სახელმწიფოს მდგრადი განვითარების პროცესში და არსებული სამართლებრივი გარემოს კრიტიკული ანალიზი;  ტექნოლოგიური უსაფრთხოების ნორმებიობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების სამართლებრივი რეგულირება სამშენებლო სამართალში.

 ტრენინგის დასრულების შემდეგ ტრენერმა და ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ სტუდენტებს გადასცეს  სერთიფიკატები.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply