სამართლის კლინიკა

ლაბორატორია

ბიბლიოთეკა

გალერეა

დეკანატი

ცხრილები

ბმულები

კონფერენციები

გაეროს მოდელირება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი აცხადებს სტუდენტთა მიღებას გაეროს გენერალური ასამბლეის მოდელირებაზე.✔✔✔

🔴მოდელირების განსახილველი თემა – „თავდასხმა თავდაცვის მიზნით“🙌.

მოდელირებაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში აკრედიტირებული სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს.

რეგისტრაციისათვის საჭიროა ქვემოთ მითითებულ ელ-ფოსტაზე გამოაგზავნოთ თქვენი CV და სამოტივაციო წერილი (არაუმეტეს 300 სიტყვისა).

🔴მონაწილეთა შერჩევა მოხდება 2 ეტაპად:

პირველ ეტაპზე მონაწილეების შერჩევა მოხდება CV  და სამოტივაციო წერილის საფუძველზე; ხოლო მეორე ეტაპისთვის შერჩეულ კანდიდატებს მოეთხოვებათ ესსეს მომზადება (არაუმეტეს 1000 სიტყვისა), რომლის სეფასების შემდგომ შერჩეული იქნება საბოლოო 16 კანდიდატი.

მნიშვნელოვანი თარიღები:

 • პირველადი რეგისტრაცია (CV და სამოტივაციო წერილი) – 5 ნოემბერი, 2018 წელი
 • პირველადი შერჩევის შედეგები – 8 ნოემბერი, 2018 წელი
 • მეორე ეტაპი (ესსე) – 15 ნოემბერი, 2018 წელი
 • საბოლოო შერჩევის შედეგები – 19 ნოემბერი, 2018 წელი
 • ტრენინგი – 24 ნოემბერი, 2018 წელი
 • მოდელირება – 1 დეკემბერი, 2018 წელი

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია გამოაგზავნეთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე: publiclaw@gtu.ge

 

გრაფიკზე გადასვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

📌📌2018-2019 სასწავლო წლის I სემესტრში ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის მსურველმა სტუდენტმა განცხადებასთან ერთად სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე 910 ა ოთახში(საკონსულტაციო ოთახში), 10:30-იდან 17:00საათამდე უნდა წარადგინოს ქვემოთჩამოთვლილი დოკუმენტაცია  2018 წლის 29 ნოემბრის ჩათვლით(შაბათ-კვირის გარდა).📌📌

ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

გადასვლის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე, ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ან/და ფეხმძიმე – ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა №100);

ბ)  მცირეწლოვანი ბავშვის დედა – ბავშვის დაბადების მოწმობა;

გ) საქართველოს სახელით ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიო, ევროპის ჩემპიონატის და სხვა საერთაშორისო შეჯიბრებების მონაწილე – შესაბამისი ფედერაციის/ნაკრების უფლებამოსილი პირის შუამდგომლობა;

დ) სტუ-ს ნაკრების წევრი – სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტის შუამდგომლობა;

ე) სტუ-ს შემოქმედებით და სახელოვნებო წრეში (თეატრი, კაპელა, ქორეოგრაფიული ანსამბლი, კვარტეტი და ა.შ.) გაერთიანებული სტუდენტი – სოციალურ საკითხთა, სპროტისა და კულტურის დეპარტამენტის შუამდგომლობა;

ვ) თბილისში განლაგებულ დაწესებულებაში, როგორც წესი, პროფილით/სპეციალობით და სხვა სტრუქტურაში (მუნიციპალიტეტებში, სამინისტროებში და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში) დასაქმებული (გარდა სახელმწიფოს მიერ 100%-ით დაფინანსებული პროგრამის სტუდენტისა), სტუ-ს რეკომენდაციით სტაჟირებაზე მყოფი – სამსახურის ცნობა და ბოლო 3 თვის სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან;

ზ) სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრი სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელი – სენატის სპიკერის შუამდგომლობა);

თ) ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელი – შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის შუამდგომლობა.

ი) სხვა კატეგორიის სტუდენტი – შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის მოტივირებული შუამდგომლობა.

 

ყველა საფეხურის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

📌📌სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის აგრეთვე, სწავლების დამატებით წელზე მყოფმა სტუდენტებმა (გარდა პირველკურსელებისა) 2018 წლის 8 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრის ჩათვლით უნდა გააფორმონ სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებები.📆
რეგისტრაციის მსურველებმა თან უნდა იქონიონ ამონაწერი ბუღალტერიიდან და სწავლების საფასურის ¼ (562 ლარი)📍📍

🚩🚩სტუდენტები, რომლებიც დადგენილ ვადებში არ გადაიხდიან სწავლის საფასურის მეოთხედს და არ გაივლიან რეგისტრაციას შეუჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი.🔏

📍📍 რეგისტრაციის დრო: 10:30-16:30 ბაკალავრებისთვის

📍📍 რეგისტრაციის დრო: 11:00-19:00 მაგისტრებისთვის

📍📍 რეგისტრაციის დრო: 11:00-19:00 დოქტორანტებისთვის

📍📍 რეგისტრაციის ოთახი:დეკანატი (902ა)ბაკალავრებისთვის

📍📍 რეგისტრაციის ოთახი:დეკანატი (905ა)მაგისტრებისთვის

📍📍 რეგისტრაციის ოთახი: 914ა დოქტორანტებისთვის

იმიტირებული სასამართლო პროცესის მოსამზადებელი სასწავლო კურსი არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაზე

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკა 22 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრის  ჩათვლით იწყებს საბუთების მიღებას იმიტირებული პროცესის მოსამზადებელ სასწავლო კურსზე.

თემატიკა – არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება

საქართველოს ბოლო პერიოდის მართლმსაჯულების მნიშვნელოვან სამართლებრივ მიღწევას წარმოადგენს არასრულწლოვანთა კოდექსის მიღება, რომელმაც გააერთიანა ის სამართლებრივი ნორმები, რომლებიც არასრულწლოვანს შეეხება სამართალწარმოების პროცესში.

ლექციათა კურსი შეეხება არასრულწლოვნების მართლმსაჯულების ფარგლებში, შიდა და საერთაშორისო პრინციპების დამუშავებას კონკრეტული კაზუსების ფონზე. ზეპირი მსჯელობისა და წერითი დავალებების დამუშავებით, სტუდენტი მაქსიმალურად გაიაზრებს არასრუწლოვანთა მიმართ დანერგილ უახლეს სამართლებრივ მიდგომებს.

განხილვისა და დამუშავების საკითხები:

 • ბავშვის საუკეთესო/ჭეშმარიტი ინტერესი, როგორც არასრულწლოვანთა მიდგომის ამოსავალი წერტილი;
 • აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპები და მეთოდები;
 • განრიდება და მედიაცია;
 • არასრულწლოვნის სისხლის საპროცესო და მატერიალური გარანტიები;
 • არასრულწლოვნის დაცვის საერთაშორისო ინსტრუმენტები;
 • არასრულწლოვანთა საპროცესო და მატერიალური გარანტიების საუკეთესო პრაქტიკების შედარებითი სამართლებრივი მიმოხილვა.

ლექციების კურსი პროპორციულად პრაქტიკულ კომპონენტს უფრო მეტად მოიცავს, ვიდრე თეორიულს. პრაქტიკულ ნაწილში მოიაზრება კონკრეტული კაზუსების ამოხსნა ზეპირი მსჯელობითა და წერითი დავალებებით.

კურსის დასასრულს კი ჩატარდება იმიტირებული სასამართლო  პროცესი.

სასწავლო კურსის დასასრულს გაიმართება დისკუსია განვლილი მასალიდან სტუდენტების მიერ შერჩეულ თემატიკაზე.

კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში სტუდენტებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

კურსის ხანგრძლივობა– 22 საათი.

დარეგისტრირებული სტუდენტების შერჩევა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

სასწავლო კურსს გაუძღვებასაქართველოს სახალხო დამცველის სისხლის სამართლის დეპარტამენტის უფროსი ეკატერინე ხუციშვილი.

 

პრაქტიკის გავლის მსურველმა სტუდენტებმა ელექტრონულად შევსებული განაცხადის ფორმა უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: iuridiuliganatleba@yahoo.com

დამატებითი კითხვებისა და ინფორმაციის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.
საკონტაქტო პირი: მაკა აბულაძე -595961900;

Download (DOCX, 38KB)

2016 წლის 25 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, რომლის მიზანი და ამოცანაა გააჩინოს საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში კიდევ ერთი კონკურენტუნარიანი, ძლიერი სასწავლო და სამეცნიერო კერა და მისცეს სტუდენტებს სრულფასოვანი და თანამედროვე განათლება.

More Info

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში დაგვირეკეთ 598 33 22 05 ან მოგვწერეთ: law@gtu.ge

არქივი