სამართლის კლინიკა

ლაბორატორია

ბიბლიოთეკა

გალერეა

დეკანატი

ცხრილები

ბმულები

პროექტების ნიუსი

სპეც-კურსი: სახელმწიფოსა და სამართლის სწავლება

ინტერდისციპლინური სპეც. კურსის – სახელმწიფოსა და სამართლის სწავლების შეთავაზება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის მიზნად ისახავს გააცნოს მათ სისტემურ და ისტორიულ დისკურსში მოცემული სახელმწიფოსა და სამართლის ფილოსოფიის საფუძველმდებარე თემები:  სამართლისა და სახელმწიფოს ცნება, სამართლისა და მორალის, სამართალისა და რელიგიის ურთიერთმიმართება, ბუნებითი სამართალი და სამართლის პოზიტივიზმი, სამართლიანობის განსხვავებული გაგება სხვადასხვა ეპოქაში და აქტუალური  დისკუსიები სახელმწიფოს როლის შესახებ სამართლიანობის განხორციელებაში, სამართლებრივი სახელმწიფოს, დემოკრატიის, სოციალური სახელმწიფოს, ადამიანის უფლებებისა და მოვალეობების ფილოსოფიური დაფუძნება, კონტრაქტუალისტური თეორიები,  სახელმწიფოსთვის მიკუთვნებული დასჯის უფლებისა და ძალადობაზე მონოპოლიის საზღვრები, ხელისუფლების დანაწილება და შებოჭვა, სეკულარიზაცია, ქართული ჩვეულებითი და სახელმწიფო-სამართლებრივი აზროვნება.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი გააცნობიერებს სახელმწიფოსა და სამართალს, როგორც ერთის მხრივ კაცობრიობის ისტორიულ-კულტურული განვითარების პროცესის შემადგენელ ფენომენებს, ხოლო მეორეს მხრივ, როგორ აღნიშნული დეტერმინანტებისგან განყენებულ, ყოველ დროში აქტუალურ ფილოსოფიურ გამოწვევებს, რომელთა სრულყოფაც მუდმივი კრიტიკული რეფლექსიის საგანია.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

სასწავლო კურსის შესასწავლად გამოყენებული იქნება ლექციაზე მასალის ვერბალურად გადაცემის, დემონსტრირების, ახსნა-განმარტების მეთოდები.

სემინარულ მეცადინეობებზე მოხდება ცალკეულ თემებში ჩაღრმავება სახელმწიფოსა და სამართლის ფილოსოფიის კლასიკური ტექსტების გარჩევის მეშვეობით, აგრეთვე განვლილი მასალის ლოგიკური დაკავშირება თანამედროვე ქართულ და საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებთან და სასამართლო პრეცედენტებთან.

სათანადო დრო დაეთმობა აუდიტორიაში დისკუსიის წარმართვისა და თემატური პოლემიკის გზით განსახილველი საკითხების ირგვლივ ერთ ან რამდენიმე პოზიციაზე ჩამოყალიბებას, აგრეთვე საკუთარი პოზიციისგან აბსტრაგირებით, საპირისპირო მხარის სასარგებლო არგუმენტების მოძიების პრაქტიკას, რაც მომავალ იურისტს დაეხმარება განსახილველი პრობლემატიკის არა ერთი პერსპექტივიდან აღქმის გამომუშავებაში.

სასწავლო კურსს გაუძღვებიან: გერმანელი ემერიტუს-პროფესორი გეორგ ლომანი (ჩაატარებს 4 ან 5 ლექციას) და ილიას სახ. უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სტუ-ს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი ირაკლი თაბორიძე  (ჩაატარებს 10 შეხვედრას).

კურსდამთავრებულები მიიღებენ შესაბამის სერთიფიკატს.

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის 903 ა ოთახში.

სპეც-კურსი: სეკულარიზაციის თეორიები

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ინიციატივითა და ფინანსური მხარდაჭერით, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურზე მყოფ სტუდენტებს გთავაზობთ სპეც-კურსს: სეკულარიზაციის თეორიები, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება ლექცია-სემინარები და თავისუფალი დისკუსიები თემებზე:

  • სახელმწიფოსა და რელიგიისა ურთიერთმიმართებები თანამედროვე საზოგადოებებში;
  • სეკულარიზაცია: თეორია თუ რეალობა?
  • სეკულარიზაციის პროცესი დასავლურ სამყაროში;
  • სეკულარიზაციის კლასიკური თეორიები და მათი სოციალ-პოლიტიკური და თეორიული საფუძვლები და სხვ.

კურსი ინტერდისციპლინურ მიდგომაზე იქნება აგებული, რაც ნიშნავს, რომ აღნიშნული საკითხები არა ერთი კონკრეტული დისციპლინის ჭრილიდან იქნება დასმული და განხილული, არამედ სხვადასხვა დისციპლინის (სამართლის თეორიის, სოციალური თეორიის, რელიგიის სოციოლოგიის, ისტორიის) მიდგომებისა და მეთოდების მოშველიებით, რაც შეიძლება ფართო პერსპექტივაში იქნება გაშუქებული. ამ მიდგომის მიზანია, სტუდენტებს გაუფართოვოს თვალსაწიერი ჩვენი საზოგადოებისთვის უაღრესად აქტუალური საკითხებისა, თუ პრობლემების ხედვაში და გაუადვილოს თანამედროვე დასავლური მეცნიერების პერსპექტივიდან ჩვენი საზოგადოების და კულტურის სპეციფიკის გააზრება. ამასთან, სტუდენტს აღნიშული კურსის გავლის შედეგად, შესაძლებლობა ექნება დამოუკიდებლად იმსჯელოს და კრიტიკულად გაიაზროს ესა თუ ის ხედვა სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთმიმართების საკითხებზე, სეკულარიზაციის თეორიის პერსპექტივიდან.

კურსის ფარგლებში ლექციების ციკლს წაიკითავს კასელის უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების დოქტორი, ემერიტუს პროფესორი იოჰანეს ვაისი (Johannes Weiß). იოჰანეს ვაისი არის მაქს ვებერის სპეციალისტი და ერფურტის უნივერსიტეტის მაქს ვებერის სახელობის სოციალურ და კულტურის მეცნიერებათა კვლევითი ცენტრის (Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien) მოწვეული მეცნიერ-თანამშრომელი.

 კურსზე დარეგისტრირება შეუძლიათ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურზე მყოფ სტუდენტებს.

 კურსის წარმატებით გავლის შედეგად, სტუდენტები მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატს. კურსზე დასწრება უფასოა.

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს:

  • შესძინოს ზოგადი თეორიული, ინტერდისციპლინური ცოდნა სეკულარიზაციის ცნების, თანამედროვე სოციალურ-თეორიულ, ფილოსოფიურ და პოლიტიკის მეცნიერებებში ამ ცნების განსხვავებული გამოყენების შესახებ.
  • შეუქმნას აკადემიური/მეცნიერული წარმოდგენა სეკულარიზაციის თეორიებზე, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს ამ თეორიების პერსპექტივიდან დაინახოს და გააანალიზოს სახელმწიფოსა და რელიგიის/რელიგიური ინსტიტუტების ურთიერთმიმართების პრობლემატიკა.
  • გაუღრმავოს კრიტიკული ხედვის უნარ-ჩვევები აღნიშნულ საკითხებზე არგუმენტირებული მსჯელობის, თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ მაგალითებთან მისადაგების გზით, (დებატების, პრეზენტაციის მართვისა და სხვა სავარჯიშოების საფუძველზე)

კურსის წარმატებით გავლის მოსალოდნელი შედეგები:

 სასწავლო კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, სტუდენტს ექნება ცოდნა სეკულარიზაციის ცნების, სეკულარიზაციის ცალკეული თეორიებისა და მათ შორის არსებული განსხვავებების შესახებ. ასევე გაეცნობა ინტერდისციპლინური მიდგომის სპეციფიკას და მის პოტენციალს.

 გარდა ამისა, სტუდენტს საშუალება ექნება თეორიულ ცოდნასთან ერთად, შეიძინოს და გაიღრმავოს რიგი პრაქტიკული უნარ-ჩვევებისა, რაც გულისხმობს:

  • სეკულარიზაციის ცნებისა და თეორიების საქართველოს კონტექსტთან მიმართებაში გამოყენებას; მის ადაპტირებას ქართულ კონტექსტზე;
  • საქართველოში სახელმწიფოსა და რელიგიის/რელიგიურ ინსტიტუტთა შორის მიმართების გაანალიზებას სეკულარიზაციის თეორიების პერსპექტივიდან;
  • საზოგადოებრივ და საჯარო დებატებში ჩართვას სეკულარიზაციის, სეკულარიზმის პრინციპისა და ზოგადად სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთმიმართების პრობლემატიკაზე; შესაბამისი აკადემიური ტერმინებით ოპერირებას.

 სასწავლო კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, სტუდენტი შეძლებს, გააანალიზოს სეკულარიზაციის თეორიის ანალიტიკური და პრაქტიკული ღირებულება და მნიშვნელობა.

კურსის ავტორები და ხელმძღვანელები:

სპეც-კურსი შედგება 15 ლექცია-სემინარისგან, რომელთა ძირითად ნაწილს გაუძღვება კასელის უნივერსიტეტი დოქტორანტი ქეთევან რჩეულიშვილი (10 ლექცია-სემინარი), ხოლო 5 ლექცია-სემინარისგან შემდგარ ციკლს წაიკითავს კასელის უნივერსიტეტის ემერიტუს-პროფესორი, იოჰანეს ვაისი (კასელის უნივერსიტეტი).

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის 903 ა ოთახში.                                 

 

ELSA თბილისის შეხვედრა სტუ-ს სტუდენტებთან

2018 წლის 23 ოქტომბერს 12:00 საათზე სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებს  შეხვდებიან  ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის თბილისის გამგეობის წევრები, რომლებიც გააცნობენ სტუდენტებს ელსას ზოგად სტრუქტურას, მისი საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს და მუშაობის სპეციფიკას. ამასთანავე,  დაინტერესებულ პირებს ექნებათ შესაძლებლობა, გაწევრიანდნენ ელსაში.

პროექტში „პოლიტიკა სამსჯავროზე“ მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო

მიმდინარეობს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები, დოქტორანტები) რეგისტრაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის მულტიდისციპლინურ სამეცნიერო-პრაქტიკულ პროექტში „პოლიტიკა სამსჯავროზე“ მონაწილეობის მისაღებად.

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9nKK5WeM0vU_1AMQNtq3qqjwCtmA2QQdPuZbbflaUBGegdA/viewform  შეიძლება დარეგისტრირდეთ ზვიად გამსახურდიას სახელობის კაბინეტშიც (მე-6 კორპუსი, მე-6 სართული, ა ბლოკი) ნინო ოდიშელიძესთან, ასევე, ტელეფონითაც 555 119 829
ამ უნიკალური ინოვაციური პროექტით გათვალისწინებულია სამეცნიერო კვლევის სხვადასხვა სპეციალობების თეორიულ-პრაქტიკული სინთეზისა და უნივერსალიზაციის პროცესში სტუდენტების ჩართვა, მათში სათანადო პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ფაკულტეტზე მრავალმხრივად განვითარებული, კონკურენტუნარიანი, მაღალი დონის სპეციალისტის მომზადებას. ინოვაცია მოიცავს სამართალმცოდნეობის (0601), პოლიტიკის მეცნიერებების (0702), საერთაშორისო ურთიერთობების (0705) და ინფორმატიკის (0401) სამეცნიერო კვლევის სპეციალობების თეორიულ-პრაქტიკულ სინთეზს.
ჩვენ გვაინტერესებს განვითარების ყველა მნიშვნელოვან ისტორიულ მონაკვეთში საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარმოებული პოლიტიკა. უნდა დავინახოთ შეცდომები, რომლებიც აღარ უნდა გავიმეოროთ. ჩვენი ფაკულტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ამ სხვადასხვა სპეციალობების სტუდენტებმა ერთობლივად უნდა გააანალიზონ, სამართლებრივი და პოლიტიკური კუთხით შეაფასონ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა კრიტიკულ სიტუაციებში, რამდენად შეესაბამებოდა ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.
მაშ ასე, პროექტი “პოლიტიკა სამსჯავროზე”

საქართველოში პირველად შედგება ცნობილი ქართველი პოლიტიკური ფიგურების მიერ წარმოებული პოლიტიკის იმიტირებული სასამართლო პროცესი, ანუ პიროვნება კი არა, არამედ პოლიტიკა წარდგება სამსჯავროზე. სტუდენტებისა და ექსპერტ პროფესორ-მენტორების მიერ წინასწარი პოლიტოლოგიური და სამართლებრივი შესწავლისა და ანალიზის შემდეგ, პროფესორებისა და სტუდენტების მიერ განაწილებული იქნება მოსამართლის, მბრალმდებელისა და ადვოკატის ფუნქციები. იმიტირებული სასამართლო პროცესის შემდეგ სტუდენტებისა და პროფესორებისაგან შემდგარი ჟიური გამოიტანს განაჩენს, რამდენად შეესაბამებოდა პოლიტიკოსის პოლიტიკური საქმიანობა ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.

ამჯერად, სამსჯავროზე პირველი წარდგება ბაგრატ V-ისა და გიორგი VII-ის მიერ წარმოებული პოლიტიკა და მხოლოდ პოლიტიკა. მათი მეფობის პერიოდში განხორციელდა ჩვენთვის აუნაზღაურებელი დანაკარგების მომტანი თემურლენგის შემოსევები, რაც საბოლოოდ საქართველოსათვის კატასტროფული შედეგით დასრულდა, განადგურდა ქართული გენოფონდი, დაიწყო ისეთი დაღმასვლა, რომ შედეგებს დღემდეც იმკის ქვეყანა. რამდენად შეესაბამებოდა საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების წარმოებული პოლიტიკა ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, შეიძლებოდა თუ არა კატასტროფის თავიდან აცილება.
ინტერესით მოელის მთელი საქართველო თუ როგორ შეფასდება სამსჯავროზე ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტების მიერ მათი პოლიტიკა პოლიტიკური და სამართლებრივი კუთხით.

რიგს ელოდება და სამსჯავროზე მალე წარდგება: ნოე ჟორდანიას, ლავრენტი ბერიას, ედუარდ შევარდნაძის, გიორგი სააკაძის და სხვათა პოლიტიკა.

კონფერენციები

კახა კუკავას საჯარო ლექცია

 

2018 წლის 8 ივნისს 12:00 საათზე კახა კუკავა  საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე: „სისტემის ცვლილება საქართველოში (სასამართლო და საარჩევნო რეფორმა) „

ბექა ძამაშვილის საჯარო ლექცია

2018 წლის 5 ივნისს 11:00 საათზე სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკის მოწვევით სტუ-ს საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფოს წარმომადგენლის დეპარტამენტის უფროსი ბექა ძამაშვილი ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე „საქმე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ“.

სახალხო დამცველის მოადგილის  გიორგი ბურჯანაძის საჯარო ლექცია

2018 წლის 4 ივნისს 12:00 საათზე სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკის მოწვევით  საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე „სახალხო დამცველის კომპეტენცია სისხლის სამართლის საქმეებზე“

პროფესორ ჯემალ გახოკიძეს  საჯარო ლექცია

 2018  წლის 29 მაისს 16:00 საათზე სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, სამართლისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ჯემალ გახოკიძე  ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე: „9 აპრილი და ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის“

2016 წლის 25 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, რომლის მიზანი და ამოცანაა გააჩინოს საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში კიდევ ერთი კონკურენტუნარიანი, ძლიერი სასწავლო და სამეცნიერო კერა და მისცეს სტუდენტებს სრულფასოვანი და თანამედროვე განათლება.

More Info

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში დაგვირეკეთ 598 33 22 05 ან მოგვწერეთ: law@gtu.ge

არქივი