სამართლის კლინიკა

ლაბორატორია

ბიბლიოთეკა

გალერეა

დეკანატი

ცხრილები

ბმულები

განცხადებები

სპეც-კურსი: სეკულარიზაციის თეორიები

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ინიციატივითა და ფინანსური მხარდაჭერით, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურზე მყოფ სტუდენტებს გთავაზობთ სპეც-კურსს: სეკულარიზაციის თეორიები, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება ლექცია-სემინარები და თავისუფალი დისკუსიები თემებზე:

 • სახელმწიფოსა და რელიგიისა ურთიერთმიმართებები თანამედროვე საზოგადოებებში;
 • სეკულარიზაცია: თეორია თუ რეალობა?
 • სეკულარიზაციის პროცესი დასავლურ სამყაროში;
 • სეკულარიზაციის კლასიკური თეორიები და მათი სოციალ-პოლიტიკური და თეორიული საფუძვლები და სხვ.

კურსი ინტერდისციპლინურ მიდგომაზე იქნება აგებული, რაც ნიშნავს, რომ აღნიშნული საკითხები არა ერთი კონკრეტული დისციპლინის ჭრილიდან იქნება დასმული და განხილული, არამედ სხვადასხვა დისციპლინის (სამართლის თეორიის, სოციალური თეორიის, რელიგიის სოციოლოგიის, ისტორიის) მიდგომებისა და მეთოდების მოშველიებით, რაც შეიძლება ფართო პერსპექტივაში იქნება გაშუქებული. ამ მიდგომის მიზანია, სტუდენტებს გაუფართოვოს თვალსაწიერი ჩვენი საზოგადოებისთვის უაღრესად აქტუალური საკითხებისა, თუ პრობლემების ხედვაში და გაუადვილოს თანამედროვე დასავლური მეცნიერების პერსპექტივიდან ჩვენი საზოგადოების და კულტურის სპეციფიკის გააზრება. ამასთან, სტუდენტს აღნიშული კურსის გავლის შედეგად, შესაძლებლობა ექნება დამოუკიდებლად იმსჯელოს და კრიტიკულად გაიაზროს ესა თუ ის ხედვა სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთმიმართების საკითხებზე, სეკულარიზაციის თეორიის პერსპექტივიდან.

კურსის ფარგლებში ლექციების ციკლს წაიკითავს კასელის უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების დოქტორი, ემერიტუს პროფესორი იოჰანეს ვაისი (Johannes Weiß). იოჰანეს ვაისი არის მაქს ვებერის სპეციალისტი და ერფურტის უნივერსიტეტის მაქს ვებერის სახელობის სოციალურ და კულტურის მეცნიერებათა კვლევითი ცენტრის (Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien) მოწვეული მეცნიერ-თანამშრომელი.

 კურსზე დარეგისტრირება შეუძლიათ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურზე მყოფ სტუდენტებს.

 კურსის წარმატებით გავლის შედეგად, სტუდენტები მიიღებენ შესაბამის სერტიფიკატს. კურსზე დასწრება უფასოა.

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს:

 • შესძინოს ზოგადი თეორიული, ინტერდისციპლინური ცოდნა სეკულარიზაციის ცნების, თანამედროვე სოციალურ-თეორიულ, ფილოსოფიურ და პოლიტიკის მეცნიერებებში ამ ცნების განსხვავებული გამოყენების შესახებ.
 • შეუქმნას აკადემიური/მეცნიერული წარმოდგენა სეკულარიზაციის თეორიებზე, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს ამ თეორიების პერსპექტივიდან დაინახოს და გააანალიზოს სახელმწიფოსა და რელიგიის/რელიგიური ინსტიტუტების ურთიერთმიმართების პრობლემატიკა.
 • გაუღრმავოს კრიტიკული ხედვის უნარ-ჩვევები აღნიშნულ საკითხებზე არგუმენტირებული მსჯელობის, თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ მაგალითებთან მისადაგების გზით, (დებატების, პრეზენტაციის მართვისა და სხვა სავარჯიშოების საფუძველზე)

კურსის წარმატებით გავლის მოსალოდნელი შედეგები:

 სასწავლო კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, სტუდენტს ექნება ცოდნა სეკულარიზაციის ცნების, სეკულარიზაციის ცალკეული თეორიებისა და მათ შორის არსებული განსხვავებების შესახებ. ასევე გაეცნობა ინტერდისციპლინური მიდგომის სპეციფიკას და მის პოტენციალს.

 გარდა ამისა, სტუდენტს საშუალება ექნება თეორიულ ცოდნასთან ერთად, შეიძინოს და გაიღრმავოს რიგი პრაქტიკული უნარ-ჩვევებისა, რაც გულისხმობს:

 • სეკულარიზაციის ცნებისა და თეორიების საქართველოს კონტექსტთან მიმართებაში გამოყენებას; მის ადაპტირებას ქართულ კონტექსტზე;
 • საქართველოში სახელმწიფოსა და რელიგიის/რელიგიურ ინსტიტუტთა შორის მიმართების გაანალიზებას სეკულარიზაციის თეორიების პერსპექტივიდან;
 • საზოგადოებრივ და საჯარო დებატებში ჩართვას სეკულარიზაციის, სეკულარიზმის პრინციპისა და ზოგადად სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთმიმართების პრობლემატიკაზე; შესაბამისი აკადემიური ტერმინებით ოპერირებას.

 სასწავლო კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, სტუდენტი შეძლებს, გააანალიზოს სეკულარიზაციის თეორიის ანალიტიკური და პრაქტიკული ღირებულება და მნიშვნელობა.

კურსის ავტორები და ხელმძღვანელები:

სპეც-კურსი შედგება 15 ლექცია-სემინარისგან, რომელთა ძირითად ნაწილს გაუძღვება კასელის უნივერსიტეტი დოქტორანტი ქეთევან რჩეულიშვილი (10 ლექცია-სემინარი), ხოლო 5 ლექცია-სემინარისგან შემდგარ ციკლს წაიკითავს კასელის უნივერსიტეტის ემერიტუს-პროფესორი, იოჰანეს ვაისი (კასელის უნივერსიტეტი).

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის 903 ა ოთახში.                                 

 

ELSA თბილისის შეხვედრა სტუ-ს სტუდენტებთან

2018 წლის 23 ოქტომბერს 12:00 საათზე სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებს  შეხვდებიან  ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის თბილისის გამგეობის წევრები, რომლებიც გააცნობენ სტუდენტებს ელსას ზოგად სტრუქტურას, მისი საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს და მუშაობის სპეციფიკას. ამასთანავე,  დაინტერესებულ პირებს ექნებათ შესაძლებლობა, გაწევრიანდნენ ელსაში.

პროექტში „პოლიტიკა სამსჯავროზე“ მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო

მიმდინარეობს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები, დოქტორანტები) რეგისტრაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის მულტიდისციპლინურ სამეცნიერო-პრაქტიკულ პროექტში „პოლიტიკა სამსჯავროზე“ მონაწილეობის მისაღებად.

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9nKK5WeM0vU_1AMQNtq3qqjwCtmA2QQdPuZbbflaUBGegdA/viewform  შეიძლება დარეგისტრირდეთ ზვიად გამსახურდიას სახელობის კაბინეტშიც (მე-6 კორპუსი, მე-6 სართული, ა ბლოკი) ნინო ოდიშელიძესთან, ასევე, ტელეფონითაც 555 119 829
ამ უნიკალური ინოვაციური პროექტით გათვალისწინებულია სამეცნიერო კვლევის სხვადასხვა სპეციალობების თეორიულ-პრაქტიკული სინთეზისა და უნივერსალიზაციის პროცესში სტუდენტების ჩართვა, მათში სათანადო პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ფაკულტეტზე მრავალმხრივად განვითარებული, კონკურენტუნარიანი, მაღალი დონის სპეციალისტის მომზადებას. ინოვაცია მოიცავს სამართალმცოდნეობის (0601), პოლიტიკის მეცნიერებების (0702), საერთაშორისო ურთიერთობების (0705) და ინფორმატიკის (0401) სამეცნიერო კვლევის სპეციალობების თეორიულ-პრაქტიკულ სინთეზს.
ჩვენ გვაინტერესებს განვითარების ყველა მნიშვნელოვან ისტორიულ მონაკვეთში საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარმოებული პოლიტიკა. უნდა დავინახოთ შეცდომები, რომლებიც აღარ უნდა გავიმეოროთ. ჩვენი ფაკულტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ამ სხვადასხვა სპეციალობების სტუდენტებმა ერთობლივად უნდა გააანალიზონ, სამართლებრივი და პოლიტიკური კუთხით შეაფასონ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა კრიტიკულ სიტუაციებში, რამდენად შეესაბამებოდა ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.
მაშ ასე, პროექტი “პოლიტიკა სამსჯავროზე”

საქართველოში პირველად შედგება ცნობილი ქართველი პოლიტიკური ფიგურების მიერ წარმოებული პოლიტიკის იმიტირებული სასამართლო პროცესი, ანუ პიროვნება კი არა, არამედ პოლიტიკა წარდგება სამსჯავროზე. სტუდენტებისა და ექსპერტ პროფესორ-მენტორების მიერ წინასწარი პოლიტოლოგიური და სამართლებრივი შესწავლისა და ანალიზის შემდეგ, პროფესორებისა და სტუდენტების მიერ განაწილებული იქნება მოსამართლის, მბრალმდებელისა და ადვოკატის ფუნქციები. იმიტირებული სასამართლო პროცესის შემდეგ სტუდენტებისა და პროფესორებისაგან შემდგარი ჟიური გამოიტანს განაჩენს, რამდენად შეესაბამებოდა პოლიტიკოსის პოლიტიკური საქმიანობა ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.

ამჯერად, სამსჯავროზე პირველი წარდგება ბაგრატ V-ისა და გიორგი VII-ის მიერ წარმოებული პოლიტიკა და მხოლოდ პოლიტიკა. მათი მეფობის პერიოდში განხორციელდა ჩვენთვის აუნაზღაურებელი დანაკარგების მომტანი თემურლენგის შემოსევები, რაც საბოლოოდ საქართველოსათვის კატასტროფული შედეგით დასრულდა, განადგურდა ქართული გენოფონდი, დაიწყო ისეთი დაღმასვლა, რომ შედეგებს დღემდეც იმკის ქვეყანა. რამდენად შეესაბამებოდა საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების წარმოებული პოლიტიკა ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, შეიძლებოდა თუ არა კატასტროფის თავიდან აცილება.
ინტერესით მოელის მთელი საქართველო თუ როგორ შეფასდება სამსჯავროზე ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტების მიერ მათი პოლიტიკა პოლიტიკური და სამართლებრივი კუთხით.

რიგს ელოდება და სამსჯავროზე მალე წარდგება: ნოე ჟორდანიას, ლავრენტი ბერიას, ედუარდ შევარდნაძის, გიორგი სააკაძის და სხვათა პოლიტიკა.

მედიასამართლის  სასწავლო კურსი

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკა 8 ოქტომბრიდან 23 ოქტომბრის ჩათვლით იწყებს საბუთების მიღებას მედიასამართლის სასწავლო კურსზე.

 • კურსის განმავლობაში სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა მიიღონ ცოდნა დემოკრატიულ სახელმწიფოში მედიასამართლის როლსა და მნიშვნელობაზე
 • მედიასამართლის პრინციპებზე,
 • სუბიექტებზე (ბეჭდური მედია, მაუწყებლობა, ინტერნეტი) და მათ რეგულირებაზე.

ამასთან მიმოხილული იქნება მედიასამართლის ობიექტები – ინფორმაციის მიმღები პირები და მათი უფლებები. აღნიშნული საკითხები საკანონმდებლო რეგულაციებითან ერთად  განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითებით, მათ შორის ევროპული სასამართლოს, საკონსტიტუციო სასამართლოსა და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებებით.

კურსის შემდგომ სტუდენტებს გაანალიზებული ექნებათ მედიასამართლის არსი და მიღებული ცოდნა შეეძლებათ გამოიყენონ პრაქტიკაში.

 

სასწავლო კურსის დასასრულს გაიმართება დისკუსია განვლილი მასალიდან სტუდენტების მიერ შერჩეულ თემატიკაზე.

კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში სტუდენტებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

კურსის ხანგრძლივობა- 20 საათი.

დარეგისტრირებული სტუდენტების შერჩევა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

გასაუბრების თემატიკა: საქართველოს კონსტიტუცია; ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი.

სასწავლო კურსს გაუძღვება – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მედია მიმართულების პროექტის ხელმძღვანელი მარიამ გოგოსაშვილი.

 

პრაქტიკის გავლის მსურველმა სტუდენტებმა ელექტრონულად შევსებული განაცხადის ფორმა უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: iuridiuliganatleba@yahoo.com

დამატებითი კითხვებისა და ინფორმაციის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.
საკონტაქტო პირი: მაკა აბულაძე -595961900;

Download (DOCX, 38KB)

კონფერენციები

სასწავლო კურსები

 

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი  იწყებს ფაკულტატურ სწავლების კურსს შემდეგი სპეციალობებით: „ადამიანის უფლებები გერმანული კანონმდებლობის მიხედვით (გერმანულად) და მედიაცია დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალება“

კურსს წარუძღვება  სამართლის მაგისტრი, მოწვეული ლექტორი ია ახალაია.

აღნიშნული სასწავლო კურსებით დაინტერესებული სტუდენტები  10 ივნისამდე უნდა დარეგისტრირდნენ  903 ა ოთახში.

საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურების სასერტიფიკატო პროგრამა

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი დაინტერესებულ სტუდენტებს  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე ფაკულტეტის მხარდაჭერით აძლევს შესაძლებლობას გაიარონ საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურების სასერტიფიკატო პროგრამა.

სასერტიფიკაციო პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ, გაიცემა საჯარო სექტორში აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლების დამადასტურებელი 5- წლიანი სერტიფიკატი.

სასწავლო კურსით დაინტერესებული სტუდენტები უახლოეს დღეებში  უნდა დარეგისტრირდნენ შემდეგ მისამართზე: http://www.sai.ge/cert/cert_list/47/

ასევე, საუნივერსიტეტო რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ 903ა ოთახში.

 

თეო კობუშის საჯარო ლექცია

2018 წლის 12 ივნისს 16:00საათზე სტუ-ს ადმინისტრაციულ კორპუსში შეხვედრების ოთახში სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მოწვევით ბონის უნივერსიტეტის პროფესორი თეო კობუში ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე: „სამართლიანობის იდეა ნეტარ ავგუსტინესთან და სამართლიანობის იდეა  თომა აქვინელთან“

 

2016 წლის 25 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, რომლის მიზანი და ამოცანაა გააჩინოს საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში კიდევ ერთი კონკურენტუნარიანი, ძლიერი სასწავლო და სამეცნიერო კერა და მისცეს სტუდენტებს სრულფასოვანი და თანამედროვე განათლება.

More Info

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში დაგვირეკეთ 598 33 22 05 ან მოგვწერეთ: law@gtu.ge

არქივი