სამართლის კლინიკა

ლაბორატორია

ბიბლიოთეკა

გალერეა

დეკანატი

ცხრილები

ბმულები

განცხადებები

ინგლისურენოვანი შემოდგომის სკოლა ,,XXI საუკუნე და ევროკავშირის გამოწვევები“

2018 წლის 18-21 ნოემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტისა და რომის ლა-საპიენცას უნივერსიტეტის ორგანიზებით ფაკულტეტზე ჩვენი სტუდენტებისთვის ტარდება ინგლისურენოვანი შემოდგომის სკოლა ,,XXI საუკუნე და ევროკავშირის გამოწვევები“.

საშემოდგომო სკოლის ფარგლებში ლექციებს წაიკითხავენ: მარკო ვალიჯი-საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ბოლონიის, ვენეციის კა-ფოსკარისა და მილანის კათოლიკური უნივერსიტეტების პროფესორი;ნენო გაბელია-რომის ლა-საპიენცას უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერებების დოქტორი, საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი იტალიაში, სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მოწვეული ასოცირებული პროფესორი.

შემოდგომის სკოლა ,,XXI საუკუნე და ევროკავშირის გამოწვევები“ მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ინგლისური ენის ცოდნა. მსურველები უნდა დარეგისტრირდით https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4pOzI8eTHDOkLTLb8yeIF361du05nRwSNlSAeVoQB1sHg6A/viewform  გაიცემა სერტიფიკატი

საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი იტალიის რესპუბლიკაში ნენო გაბელიას საჯარო ლექცია

2018 წლის 17 ნოემბერს 12:00საათზე  საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი იტალიის რესპუბლიკაში, რომის ლა საპიენცას უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერებების დოქტორი ნენო გაბელია ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე: „სამოქალაქო უფლებები და სიძულვილის ენა თანამედროვე ეპოქაში“

დიტერ ბოდენის საჯარო ლექცია

2018 წლის 8 ნოემბერს 13:30 საათზე სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით ცნობილი გერმანელი დიპლომატი, გაეროს გენერალური მდივნის ყოფილი სპეც-წარმომადგენელი საქართველოში დიტერ ბოდენი, ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე: „კონფლიქტების დარეგულირების პერსპექტივები საქართველოში“

ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფ. გეორგ ლომანის საჯარო ლექცია

2018 წლის 6 ნოემბერს  14:00 საათზე საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში (907ა) სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით  გერმანიის, ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი  გეორგ ლომანი ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე:კანტი და კანონის უზენაესობა (სამართლებრივი სახელმწიფო)“.

2018 წლის 8 ნოემბერს  16:00 საათზე  საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში (907ა) ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი  გეორგ ლომანი ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე: ჰაბერმასი: კანონის უზენაესობა (სამართლებრივი სახელმწიფო) და დემოკრატია. 

 დასწრება თავისუფალია

კონფერენციები

       პროსპექტუსის   დაცვა  გაიმართება

               კერძო  სამართლის  მიმართულება

14 ივლისი  15:00 საათი

 

საჯარო  სამართლის  მიმართულება

14 ივლისს  15:00 საათი

   

სისხლის  სამართლის  მიმართულება

13 ივლისი 15:00 საათი

 

 

სტუდენტური კონფერენცია თემაზე: “საჯარო სამსახური საქართველოში: სინამდვილე და გამოწვევები“

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მიერ 2018 წლის 17 ივლისს ტარდება სტუდენტური კონფერენცია თემაზე: “საჯარო სამსახური საქართველოში: სინამდვილე და გამოწვევები“.

კონფერენციაზე წარსადგენი მოხსენებები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს:

 • საჯარო სამსახურში მიღების წესი;
 • საჯარო სამსახურში სამუშაოს შეფასების მეთოდები და სისტემები;
 • ანაზღაურების სისტემა საჯარო სამსახურში;
 • მამხილებლის ინსტიტუტი;
 • სამოხელეო დავის განხორციელების სპეციფიკა და სამართლებრივი პრობლემები;
 • საჯარო მოხელის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის თავისებურებანი.

აღნიშნული ჩამონათვალი არ ზღუდავს თემატიკასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხთა შესახებ მოხსენებების წარმოდგენას.

მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერი აკრედიტირებული უნივერსიტეტის სამართლის  სპეციალობის როგორც საბაკალავრო,  სამაგისტრო  და სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებს.

 • ერთ ავტორს შეუძლია მხოლოდ ერთი ნაშრომის წარმოდგენა;
 • თითოეულ ნაშრომს შეიძლება ჰყავდეს ერთი ან ორი ავტორი;
 • აუცილებელია ნაშრომს ახლდეს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
 • თითოეული ნაშრომი შემოწმდება პლაგიატზე.

წარმოდგენილი საკონფერენციო ნაშრომი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ტექნიკურ მონაცემებს:

 • ნაშრომის მოცულობა: 8-10 გვერდი
 • ინგლისური რეზიუმეს მოცულობა: არაუმეტეს 250 სიტყვისა;
 • ძირითადი ტექსტისა და სქოლიოების შრიფტი: Sylfaen
 • ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომა – 11, სქოლიოების ტექსტი – 9;
 • ინტერვალი სტრიქონებს შორის – 1.15
 • გვერდების საზღვრები – 1.9 სმ

წარმოდგენილი ნაშრომები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

 1. შინაარსის შესაბამისობა სათაურთან
 2. თემის აქტუალობა
 3. აზრის ჩამოყალიბებისა და გამოხატვის სტილი
 4. საკითხის ავტორისეული შეფასება (ინდივიდუალური ხედვა)
 5. ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისობა
 6. ციტირების ტექნიკა
 7. ამოყენებული ლიტერატურის მრავალფეროვნება 

ფინალურ ეტაპზე შერჩეული საკონფერენციო მოხსენებები იბეჭდება საკონფერენციო ნაშრომთა კრებულში; შესაბამისად, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას, მოახდინოს ნაშრომის კორექტირება ავტორთან შეთანხმებით.

საკონფერენციო მასალების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 10 ივნისი, 2018 წელი

დაინტერესებულმა პირებმა ნაშრომი უნდა წარმოადგინონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: publiclaw@gtu.ge

მეილის სათაურში მიუთითეთ კოფნერენციის დასახელებ: საჯარო სამსახური საქართველოში: სინამდვილე და გამოწვევები.

მეილში მიუთითეთ ავტორ(ებ)ის სახელი და გვარი, სტატუსი (თუ რომელი უსდ-ს სტუდენტია), საკონტაქტო ტელეფონი და ელ-ფოსტა.

 

მარიკა გერსამიას საჯარო ლექცია

2018 წლის 5 ივლისს 13:00 საათზე  სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში გაიმართება იურიდიული დახმარების სამსახურის იურისტის მარიკა გერსამიას საჯარო ლექცია თემაზე: „პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და  გამოხატვის თავისუფლება“

ამირან ზენაიშვილის საჯარო ლექცია

 

2018 წლის 27 ივნისს 14:00 საათზე სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის  მოწვევით   საქართველოს ენერგეტიკის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე, პროფესორი  ამირან ზენაიშვილი წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე: „შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის გასაჩივრების პრაქტიკა“

2016 წლის 25 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, რომლის მიზანი და ამოცანაა გააჩინოს საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში კიდევ ერთი კონკურენტუნარიანი, ძლიერი სასწავლო და სამეცნიერო კერა და მისცეს სტუდენტებს სრულფასოვანი და თანამედროვე განათლება.

More Info

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში დაგვირეკეთ 598 33 22 05 ან მოგვწერეთ: law@gtu.ge

არქივი